2013 01

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ނަންބަރ‪2013/01 :ު:‬‬ ‫ަނޑޔާރުންގެ މަޖިލިސް އެކުލަވާލުމާއި‪ ،‬އެ‬ ‫ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަ...

16 downloads 185 Views 181KB Size
‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ނަންބަރ‪2013/01 :ު:‬‬

‫ަނޑޔާރުންގެ މަޖިލިސް އެކުލަވާލުމާއި‪ ،‬އެ‬ ‫ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާނެ ފ ޑި‬ ‫ުޞލު‬ ‫މަޖިލިސްތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަނޑިޔާރު ކަނޑައެޅުމާބެހޭ އޞޫ‬ ‫ނ އެކުލެވޭ‬ ‫ހ ފަނޑިޔާރު ް‬ ‫ރ ާ‬ ‫މ ކޯޓުގެ ހު ި‬ ‫ިވ ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ބަލާނީ ސުޕްރީ ް‬ ‫‪ .1‬ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އަންނަނވި‬ ‫ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަކުންނެވެ‪.‬‬ ‫މތިލާ މީހެއްގައި‬ ‫ީސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރި ަ‬ ‫ސ‬ ‫))ހ( ޤާނޫނުއަސާސީގެ ‪ 113‬ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައ ު‬ ‫ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެ‬ ‫އ‬ ‫ގ ނައިބަކަށް ހުންނާނޭކަމަށް އިޢުލާންކުރެވޭ މީހެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަ ް‬ ‫ދު‪،‬‬ ‫ފުރިހަމަވާކަމާމެ ު‬

‫ނުވަތަ‬

‫ރއްޔާއަކު‬ ‫ރައީސުލްޖުމްހޫ ި‬

‫އ‬ ‫އިންތިޚާބުކުރުމުގަ ި‬

‫ދިމާވާ‬

‫ކަމަކާމެދު‪،‬‬

‫ތ‬ ‫ނުވަ ަ‬

‫ސ‬ ‫ރމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު އެއްވެ ް‬ ‫ރކު ު‬ ‫ރއްޔާ އޭނާގެ މަޤާމުން ދު ު‬ ‫ރައީސުލްޖުމްހޫ ި‬ ‫ްސަލަތައް‪.‬‬ ‫ޚިލާފެއް އުފެދިގެން‪ ،‬އެކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅޭ މައސ‬ ‫))ށ(‬

‫ްސަލަތައް ނޫނސ‬ ‫ައި ބުނެފައިވާ ބާވަތުގެ މައސ‬ ‫މި މާއްދާގެ )ހ( ގއ‬ ‫ަސް‪ ،‬ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން އެހެން‬

‫ހނިހެން ދުސްތޫރީ‬ ‫ޓގެ އަޞްލީ އިޙްތިޞާޞްގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ އެ ެ‬ ‫ކ‪ ،‬ސުޕްރީމް ކޯ ު‬ ‫ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަ ު‬ ‫ރ‬ ‫ހ ި‬ ‫ތރީ މައްސަލަތަކާއި ޢާއްމު މަސްލަޙަތާ ގުޅުން ު‬ ‫މައްސަލަތަކާއި‪ ،‬ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫ާސްކުރެވޭ ދުސް ޫ‬ ‫ކޓަށް އިލްތިމސ‬ ‫މައްސަލަތައް‪.‬‬ ‫އ‬ ‫ތ ް‬ ‫‪ .2‬ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު‪ ،‬ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އިލްތިމާސްގެ މައްސަލަ ަ‬ ‫ބަލާނީ ‪) 3‬ތިނެއް( ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މަޖިލީހަކުންނެވ‪.ެ.‬‬ ‫ހ ހިނދަކު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައް ަ‬ ‫ސލައެއްގައި‬ ‫ކށް ކަނޑަނާޅާ ާ‬ ‫‪ .3‬ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން އެހެން ގޮތަ ަ‬ ‫އިޖުރާއީ ަ‬ ‫ްރމް ކޯޓުގެ ‪) 3‬ތިނެއް(‬ ‫ރ‬ ‫އޑުއެހުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިނަމަ‪ ،‬އެ އިޖުރާއީ އަޑުއެހުން ބާއްވާނީ މަދުވެގެން ސުޕ ީ‬ ‫ސ އެ މަޖިލީހަކުންނެވެެ‪.‬‬ ‫ރނީވެ ް‬ ‫ލކު ާ‬ ‫ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މަޖިލީހަކުންނެވެ‪ .‬އަދި އެ މައްސަލައިގައި ފައިސަ ާ‬

‫ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ‬ ‫‪  Supreme Co‬‬ ‫‪ourt of the Maldives | Theeemuge | Orch‬‬ ‫‪hid Magu | Maale’| Republicc of Maldives‬‬ ‫‪   Tel: + 960 3009‬‬ ‫‪ | Faax:  + 960 300‬ފޯން‪9990 :‬‬ ‫‪ | URL: www.su‬ފެކްސް‪08554 :‬‬ ‫ވެބްސައިޓް‪upremecourt..gov.mv :‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ޓ‬ ‫ސތު ބަލަހައް ާ‬ ‫ކޓުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ބައިވެރިނުވާ މައްސަލަތަކުގެ ރިޔާ ަ‬ ‫‪ .4‬ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫ފަނޑިޔާރު‬

‫ކަނޑައަޅާނީ‬

‫މައްސަލަ‬

‫ޖސްޓްރީވާ‬ ‫ރަ ި‬

‫ތަރުތީބުން‬

‫ރމް‬ ‫ސުޕް ީ‬

‫ކޯޓުގެ‬

‫ރަޖިސްޓްރީގައި‬

‫ނޑިޔާރުން‬ ‫ފަނ‬

‫ފނޑިޔާރު ބަދަލުވާގޮތަށެވެ‪.‬‬ ‫ތަރުތީބުކޮށްފައިވާ ތަރުތީބުން ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަނ‬ ‫‪ .5‬ސު ް‬ ‫ފނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ‬ ‫ްސލަ ބެލި ފަ‬ ‫ސ‬ ‫ސ ޙުކުމަކަށްވާނީ މައ ަ‬ ‫ޕރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެވެ ް‬ ‫ަނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ކަނޑައަޅާ ޙުކުމެވެ‪.‬‬ ‫ުން ނުވަތަ މައްސަލަ ބެލި ފ ނ‬ ‫އިއްތިފާޤނ‬ ‫‪ 28‬ޖުމާދަލްއޫލާ ‪14334‬‬ ‫‪ 09‬އެޕްރީލް‬

‫‪20113‬‬

‫ޑމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ‬ ‫ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކި ް‬ ‫‪  Supreme Co‬‬ ‫‪ourt of the Maldives | Theeemuge | Orch‬‬ ‫‪hid Magu | Maale’| Republicc of Maldives‬‬ ‫‪   Tel: + 960 3009‬‬ ‫‪ | Faax:  + 960 300‬ފޯން‪9990 :‬‬ ‫‪ | URL: www.su‬ފެކްސް‪08554 :‬‬ ‫ވެބްސައިޓް‪upremecourt..gov.mv :‬‬