236

మర గ ాం ొ ా త కర ం కృత అదుప వ వస ిక క మ రదర క ప సకం జంట గ ంటల మ ా ా చరణ - క క స ా ా చరణ మ య తక వ వ యం వ న ఒక ా...

1 downloads 69 Views 2MB Size
మర గ ాంా త కర

ం కృత అదుప వ వస

ిక

క మ రదర క ప సకం

జంట గ ంటల మ

ా ా చరణ -క స ా ా చరణ మ య తక వ వ యం వ న

ఒక ా ఒక గ ంట మ త

ర హణ ం కృత ప

భత వ వస

ం కృత ప భత వ వసక సంబం ం స చ ర ష సూ ం న మ రదర ాల

2016

అనుబం ో త

ల ఎర వ ా ఉప

జంట గ ంటల ను ఎప డ

గపడ త ం

ంచవచు ?

క సం 144 చదరప అడ గ ల సలం ఉన ప డ ా కం ా ఎర వ ా ప న ఉన ప డ

జంట గ ంటల

స చ

ర అ య

ం ే అవ ాశం

భ గర జల మటం 32 అడ గ ల కంట ంద ఉం మర గ

ొ లత నంత ర ఉన ప డ

ఒక ా ఒక గ ంట లల ాట

ఏ వ ర ట వనర లను అనుసం నం య ే వదు

ి ల ఇట కల మధ 1 " సలం ఉం .ా ే అప ట నుం ంచ ాదు

య ం క పదత ల అందుల

ఎర వ ా

ంచవచు .

ేయద న , ేయదగ అనుసం

ా ే

బర వ ల ఉంచ ాదు. ి ,ఇ

ఉంచవలను. ా

ను

ాడవదు.

గ ర ంచు వల ిన షయ ల

గ రల

-

క సం ౧౨

బ రదను

లల

గ రల

ౖప ల ౖ ఎప డూ

ంబ ను ఎలప డూ మ

ి

(అడ గ ల ) ా సం

భపర చుటక ఐసడ, ర ాయ లను

వ వసల వరప ర ళక ం చూ

లత

ఇట కల ిౖప T-

ను

15

3.3 ft

4.6 ft

5.3 ft

4.3 ft

4.6 ft

5 ft

అడ గ న ఇట క లయ భ ల కంట ల చూ

గ ర లక వనర ల

సం. . ా(మ టల ) క .

ౖప

కంకర

* అంచ ల మ రవచు

జంట గ ంటల ప మణ

150

350(7)

75(1.5)

0.605

0.105 36

అడ గ ల

20

సం.

2

క .

సర

1400

. ా ీ

ె ర ౖవ ంచం

10

పమ ణం

వనర ల

ఇసుక

ఇ ంబ ల

5

5

225

గ ట వనర లక , జంట గ ంటలక మధ క సం 10 అడ గ ల దూరం ఉం .

గ రల

ప మ ణం

0.4

0.04

బయట ప

1130 900 115

మ యం ా

25MM మంద ాట ి

75MM మంద ాట ి

ాం

ాం

ౖనవ న స త మ ంప ి ం ాదమ వ ంచుట సలమ

1:2:4 1:6:12 మ య

మృదువ ా ఉం

గ రల

ప మ ణం

మ రమ

(అడ గ ల )

ెరవడం

115

115

[

600

900 750

115

D

5

10

15

ా సం [D]

1000 mm

1400 mm

1600 mm

ల త [H]

1300 mm

1400 mm

1500 mm

75MM ా సం ఎ. /ి .ి . ి తడమ ల

జంగక న

ంబ

ౖప

ి

ఆ . ి. ి. ా 1:2:4300

టమటంిటమటం

రర ల

ి

లౖ ం

సర 1:6

ంపడం

రర ల ఇట క ప 1:6

G.L

G.L భ

100ంపడం

ంపడం 225

225

ిH ి

ాం

1:6:12

75

200

225

225రర ల ఇట క ప 1:6