Presentation

नेपालमा इ टरनेटको पहुँच र थलगत सव णबाट योग ा त त या क (सव ण अव ध: पौष-फा गन ु , २०७१ ) तोता न चल रे मी, शैलेश ब. पा ...

2 downloads 646 Views 129KB Size
नेपालमा इ टरनेटको पहुँच र थलगत सव णबाट

योग

ा त त या क

(सव ण अव ध: पौष-फा गन ु , २०७१ )

तोता न चल रे मी, शैलेश ब. पा डे मा टन चौतार २९ पुस २०७२

यस अनस ु धानको आव य ता • इ टरनेटसंग स ब धीत नी त यवहारमा लागु गन स क छ भनेर मोबाइल इ टरनेटको त या क दे खाइ छ – मोबाइल १०१% नेपाल संग छ (सबै नेपाल संग छ !) – इ टरनेट ४४% नेपाल संग छ

• तर नी तह

हतारम बनाइएका दे ख छन ्

– इ टरनेट चलाउने उ चत मा यम के हो त ? • • • •

इ टरनेटको ९५% योग चा हँ मोबाइलबाट हु छ मोबाइल स बि ध त या क सम सं याको आधारमा हो ADSL का १.३५% मा छ ! क रब १% नेपाल मा नेपाल टे लकम बाहे कका ISP का

ाहक छन ् !

– इ टरनेटको व तारले दे शलाई कसर उ नत बनाउँ छ त ?

• नी तह ले भनेझ इ टरनेटको व तार हुँदैमा सु ढ वकास र समानता न • रा को कुन अ गलाई कसर म दत गछ ? • नी त लागु गनु अगा ड ारि भक अ यास कन नग रएको ?

याउँ छ त ?

• यो अनस ु धान नी तगत सध ु ारलाई टे वा पय ु ाउन एउटा सु वात हो

सव ण

े ह

िज ला

वडा

भ तपूर

१६

भौगो लक बनोट समथल

पनौती

का ेपला चोकउप यका

दा चा छ ब े ाँझ

का ेपला चोकपहाडी

चाँगुनारायण

भ तपूर

३,५

पहाडी

ता त

का क

१,२,३,४,५

उ च पहाडी

सव णग तनगर

अनस ु धानका मु य न कष • मोबाइल इ टरनेटको दाँजोमा – – – –

ो या डको पहुँच नकै कम छ

८.२८% घरधुर मा मा ोड य ड जो डएको छ ४५% उ रदाताले मोबाइलमा मा इ टरनेट चलाउँ छन ् १४% उ रदाताले मोबाइल र या डलाइन दब ु ैमा इ टरनेट चलाउँ छन ् ४०% उ रदाताले इ टरनेट नै चलाउँ दै नन ्

• इ टरनेट नचलाउनक ु ो मुख कारण दै नक जीवनमा यसको आव य ता नहुनु हो • इ टरनेटको पहुँच सव ण े को जनघन व र शहर करण अनुसार फरक भएको दे ख छ • इ टरनेको योगलाई ल ग, आय, श ा र जा त अनस ु ार खासै फरक भएको दे खद ँ ैन • इ टरनेटको व तार नहुनुको कारण इ टरनेट तको नाकारा मक धारणा होइन

सव णबाट

ा त त या क

घरधरु त या क - आधारभत ू पु ष सं या

४९.६९%

म हला सं या

५०.०२%

औसत उमेर नातक वा सो भ दा मा थको शै यो यता सा र मा४.८२% १०.०४

नर र औसत

२९.९१ (वष)

१२.४९% त यि त आय

वदे शनेको सं या

३८९१.२९ ५.५४%

घरधरु त या क - आय ोत कृ ष

६६.७०%

घरे लु वा अ य उ योग

३८.२५%

यापार

१८.५६%

यालामा आधा रत (कृ ष)

५.४१%

यालामा आधा रत (गैर कृ ष)

१२.८७%

जा गर

२७.२४%

वैदे शक रोजगार

२२.८५%

पे सन

६.५३%

याज

०.६५%

उ रदाता त या क - ल ग ६७%

३३%

पु ष

म हला

(औसत उमेर ४६ वष)

उ रदाता त या क - श ा २०%

२१%

सा र मा

नर र

२%

नातक वा सो भ दा मा थ

सच ू नाको

ोत

• साथी-समद ु ायमा नभरता बढ • इ टरनेटमा सबैभ दा कम नभरता

– पनौतीमा चा हँ ६०% ले इ टरनेटलाई सूचनाका ोत मानेका छन ्

• दा चा छ ब े ाँझ र ता त मा प प कामा प न कम नभरता

सच ू नाको

ोत – आव यक तर अपुग

५३% ४४% ३७%

इ टरनेट

ट लफोन

प प का

३%

२%

२%

१%

ट ल भजन

मोबाइल

रे डयो

अ य

सच ू नाको

ोत – आव यक तर अपुग

चाँगुनारायण

दा चा छ ब े ाँझ

ग तनगर

इ टरनेट

टे लफोन

प प का टे लफोन

पनौती

ता त

टे लफोन

--

इ टरनेट

प प का

इ टरनेट

--

टे लफोन

इ टरनेट

--

--

टे ल भजन

मातभ ू ना पाइन स कने ृ ाषामा सच मा यम ९२% ७५%

७१%

४४% २३%

रे डयो

टे ल भजन

मोबाइल

प प का

इ टरनेट

मोबाइल

योग गन उ रदाता म हला

पु ष ९१%

८५% ७२%

३४%

चाँगुनारायण

६६% ४४%

दा चा छ ब े ाँझ

७७%

७३%

७९%

३९%

ग तनगर

पनौती

(सम मा म हला ६६% र पु ष ७५%)

ता त

मोबाइल फोनको

कार

सामा य, इ टरनेट नच ने (%)

सामा य, इ टरनेट च ने (%)

माट फोन (%)

याबलेट (%)

अ य (%)

३५

३७

२७

दा चा छ ब े ाँझ ग तनगर

६२

३०३९

४१

१९

पनौती

३१

१९

४६

ता त

३३

३०

३०

चाँगुनारायण

उ रदाताले मोबाइलमा उपभोग गन सु वधा ९६% ७१%

कुराकानी गन

फोटो ख ने

६६%

रे डयो सु ने

६२%

गेम खे ने

५९%

एस.एम.एस. गन

४९%

रे कड गन

४४%

इ टरनेट चलाउने

मोबाइल इ टरनेट योगकता – आय तर अनस ु ार ६९.०९%

१९.७४% ३.४०% ५,००० भ दा कम ५,०००-१०,०००

०.६५%

०.१६%

१०,०००-१५,००० १५,०००-२०,००० २०,०००-२५,०००

०.४८% २५,००० भ दा बढ

मोबाइल इ टरे ट योग गन उ रदाता र तनको पा रवा रक आय (प रवारको मा सक त यि त आय दे खाइएको छ)

तर

मोबाइल इ टरनेट योगकता– शै तर अनस ु ार४३%

२१% ११%

७% २%

एस.एल.सी भ दा कम

एस.एल.सी १०+२ वा सो सरह

नातक

१%

०%

नातको र

सा र मा

वा मा थ

(उ रदातको श ा र मोबाइल

योग)

नर र

मोबाइलमा इ टरनेट चलाउनक ु ो कारण म हला

९३%

पु ष

८९%

५९%

५५% ४५%

३८% ३८%

३७%

३८% २५%

२४%

१५%

१४%

काइप-भाइबर

इमेल

फेसबक ु

समाचार

गीत- भ डयो

(उ रदाता अनस ु ार)

शैयोजन

१०%

रोजगार

४% २%

सामान ख रदव

मोबाइलमा इ टरनेट नचलाउनक ु ो कारण ६७%

३२% २३%

६%

५% इ टरनेट च दै न धेरै ढलो च छ

महँ गो छ

चलाउन आउँ दै न

(उ रदाता अनस ु ार)

थाह नै छै न

मोबाइलमा इ टरनेट चलाउँ दाका सम या ८०%

५१%

२८%

नेटवकको सम या

चक मू य

(उ रदाता अनस ु ार)चाज गन सम या

मोबाइल भएर प न यसमा इ टरनेट नचलाउनेको सं या म हला

पु ष

७९% ६१% ४४%

३५% ३४%

चाँगुनारायण

दा चा छ ब े ाँझ

५१% ३६%

ग तनगर

(उ रदाता अनस ु ार)

३०%

६१%

३४%

पनौती

ता त

ोड या ड इ टरनेट

ोड या ड इ टरनेट चलाउन आव यक उपकरण क

यट ु र

यापटप

याबलेट

ोड या ड

४२% ३४% २९%

१५% ७%

६% ७%

ग तनगर

९%

११% २% ३%

चाँगुनारायाण

३% पनौती

७% १% २% ०% ०% दा चा छ ब े ाँझ

२%

२% ता त

१%

ोड या ड चलाउनक ु ो म हला

योजन

पु ष

८७%८७%

८३% ७६% ६२%

७३%७०%

७३%७१%

७३%७४%

६०%६२% ४२%

३७%

२३%

कुराकानी गन

इमेल गन फेसबक ु हे न गीत सु न

भ डयो हे न

समाचार

थाहा पाउन

(उ रदाता अनस ु ार)

शैयोजन

रोजगार खो न

१५% १०%

सामान

ख रद- व गन

ोड या ड इ टरनेट

योग नगनुका कारणह

७२%

४६%

१३%

आव यक

नभएकोले

३%

२%

गण ु त रय

महँगो

नभएकोले

भएकोले

३% इ टरनेट चलाउन

नआएकोले

सा रताको अभावले

७%

२% भाषाको

सम याले

(उ रदाता अनस ु ार)

चलाउने ठाउँ क

टाढा भएकोले

यट ु र या

यापटप

नभएकोले

५% साइबरमा अ

यारो

लागेकोले

ोड या ड चलाउनेह का सम या ६९%

४५%

२३% १२%

महँ गो छ

रा र चलाउन आउँ दै न

८%

ढलो छ

(उ रदाता अनस ु ार)यट ु र छै न

बजल ु छै न

सव ण ग रएका घरधरु मा पग ु ेका इ टरनेट सेवा दायक े

इ टरनेट सेवा

दायक

ग तनगर

Active Vision, CWC Internet, Big Space, Broadlink, World Link, Subisu

चाँगुनारायण

Web Surfer, World Link

पनौ त

Nepal Telecom, ClassicTech, Web Surfer

दा चा छ ब े ाँझ

छै न

ता त

NCELL Wifi (एउटा घरमा मा )

सच ू ना व ध (आइ स ट) मा थको पहुँच र जातीय व वधता

• कुनै सव ण े भ जातीय व वधता अनस ु ार इ टरनेट मा थको पहुँच फरक दे ख छ • तर सामा य पमा जातीय व वधताले इ टरनेटको पहुँलाई फरक पारे को दे खद ँ ैन • ज तो, – चाँगन ु ारायणका ७% तामा घरधरु र २७% नेवार घरधुर मा आइ स टका उपकरण छन ् – तर ग तनगरका २४% तामा घरधुर र १०% नेवार घरधुर मा आइ स टका उपकरण छन ्

इ टरनेट

तको सम

धारणा

• इ टरनेट तको धारणासंग स ब धीत १६ ओटा न थए • इ टरनेटको उपयो गता त अ धकांश म हला र पु ष सकारा मक दे खएका छन ्

न कष – फेर एक पटक • मोबाइल इ टरनेटको दाँजोमा – – – –

ो या डको पहुँच नकै कम छ

८.२८% घरधुर मा मा ोड य ड जो डएको छ ४५% उ रदाताले मोबाइलमा मा इ टरनेट चलाउँ छन ् १४% उ रदाताले मोबाइल र या डलाइन दब ु ैमा इ टरनेट चलाउँ छन ् ४०% उ रदाताले इ टरनेट नै चलाउँ दै नन ्

• इ टरनेट नचलाउनक ु ो मुख कारण दै नक जीवनमा यसको आव य ता नहुनु हो • इ टरनेटको पहुँच सव ण े को जनघन व र शहर करण अनुसार फरक भएको दे ख छ • इ टरनेको योगलाई ल ग, आय, श ा र जा त अनस ु ार खासै फरक भएको दे खद ँ ैन • इ टरनेटको व तार नहुनुको कारण इ टरनेट तको नाकारा मक धारणा होइन

ध यवाद !