Procedure

ระเบียบการขอรับทุนไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุม วิชาการต่างประเทศ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย / สมาคมกุมารแพทย์แห่ง...

0 downloads 122 Views 193KB Size
ระเบียบการขอรับทุนไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุม วิชาการต่างประเทศ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย / สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ……………………………………… ตามที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย/สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย มีนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกด้านวิจัย จึงเห็นสมควรที่จะสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ต่างประเทศ โดยมีระเบียบดังนี้ คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 1. เป็นสมาชิกราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย / สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อย 1 ปี 2. มีอายุไม่เกิน 50 ปี 3. ไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย / สมาคมกุมารแพทย์แห่ง ประเทศไทย ในระยะเวลา 24 เดือนที่ผ่านมา โดยนับถึงวันที่เริ่มการประชุมนั้น 4. มีหนังสือตอบรับการเสนอผลงานวิจัยในการประชุม การขอทุน ผู้สนใจจะขอรับทุนให้ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาจานวน 1 ชุด ที่มีรายละเอียดดังนี้ 1. หนังสือตอบรับการเสนอผลงานวิจัยในการประชุม 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าลงทะเบียนการประชุม และค่าที่พัก 3. แหล่งทุนสนับสนุนอื่น และจานวนเงินหรือรายละเอียดที่ได้รับการสนับสนุน หากไม่ได้รับ การสนับสนุนจากแหล่งอื่น ให้ระบุว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น ทั้งนี้ผู้ขอรับทุนต้องดาเนินการและเสนอเรื่องเพื่อรับการพิจารณาจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง ประเทศไทย / สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 2 เดือน ก่อนการประชุม การพิจารณาให้ทุน ผู้สนใจจะขอรับทุนต้องส่งผลงานวิจัยร่วมประกวดในการประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ แห่งประเทศไทย / สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประจาเดือนเมษายน กรรมการบริหารราชวิทยาลัย กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย / สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จะพิจารณาให้ทุนกับผู้ที่ได้รับรางวัลที่ ตัดสินโดยอนุกรรมการฝ่ายวิจัย ผลการตัดสินของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย / สมาคมกุมาร แพทย์แห่งประเทศไทย ถือเป็นสิ้นสุด การประชุมวิชาการต่างประเทศที่สนับสนุน International Congress of Pediatrics (ICP), Asian Congress of Pediatrics (ACP), Asia Pacific Congress of Pediatrics (APCP) -1-

การสนับสนุน ผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนเป็น 1. ค่าเดินทาง และค่าที่พักตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินอัตราเหมาจ่ายดังนี้ ประเทศที่มีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เงินสนับสนุน ประเทศในทวีปอเมริกา ยุโรป และแอฟริกา 60 ,000 บาท ประเทศในทวีปออสเตรเลีย และในทวีปเอเชีย 40 ,000 บาท (ยกเว้นประเทศในกลุ่มอาเซียน) ประเทศในกลุ่มอาเซียน 30 ,000 บาท 2. ค่าลงทะเบียนการประชุมตามที่จ่ายจริง โดยเงินสนับสนุนรวมข้อ 1 และ 2 ต้องไม่เกิน 100,000 บาท จานวนทุน ปีละ 3 ทุน โดยพิจารณาผู้ขอรับทุนที่ไม่ได้อยู่ในสถาบันฝึกอบรมเป็นลาดับแรก เงื่อนไขการรับทุนสนับสนุน 1. ผู้รับทุนต้องส่งหลักฐานใบเสร็จค่าเดินทางฉบับจริง บัตรโดยสารเครื่องบินและใบเสร็จรับเงิน ค่าลงทะเบียนประชุมฉบับจริง และหรือใบเสร็จค่าที่พักให้ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศ ไทย / สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30 วัน ภายหลังกลับจากการประชุม โดย ยอดรวมของใบเสร็จรับเงิน ต้องไม่น้อยกว่าเงินที่ได้รับจาก ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศ ไทย / สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2. ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานนาเสนอสาระของการประชุมให้ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย / สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ภายใน 60 วัน ภายหลังกลับจากการประชุม เพื่อเผยแพร่ แก่สมาชิก ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารเพื่อรับการพิจารณามายัง ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิจัย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 9 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ประกาศ ณ วันที่

19 พฤศจิกายน 2553

(ศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา) ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และนายกสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

-2-