STURMIUS CICERO EPISTULAE AD FAMILIARES

This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the infor...

0 downloads 137 Views 6MB Size
This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

http://books.google.com

ΜΕΝΤΕΜ ΑΝΤ ΕΤ ΕΧ€ΟΜΪ

Κ.Κ. ΗΟΡΒΙΒὶΙΟΪΗΕΚ ΟδΪΕΚΚ ΝΑΤΙΟΝΑΕΒΙΒΕΙΟΤΗΕΚ

ἶ·Ξ · θα. Θ3

].,,._Η.-'

-.

ο

.

`

Φ

..

|

ι

|

θ

.σ ο·«

τ Β

` π .

.

'

.

.μὲ

`.

= ΕΜΑΕΣ! η( ΤΠΙ.Ι4ΙΙ 4. Ν

την· π'

72Μ2¦2ι°.ίιεοε:.ο. ο: π...: επ

·

Μ- ΜΟ ιετ2το· πο..

ι

Ι.Ιοϊπε Μξιο!-ιπο οι πιο .ζ ιο Επι: ΩιιιἱποἐπΕο,·Γοε! οΠ; ππὲ οππι το!ιοπιοΝοιτρο!ιτοοπιοΝιοΚο"π. οπο πο”, Ποοπτἰοοπο Νοειρο!τ:€ Επι: οποποιοΐοτιο ,

- ρι:οετιπ κι πιππιοιριιιπτ; ιιπτο·οΜεοεοπτζΓοοιιο δε ' πωπω ιιιιιιιπτζ Ειπε ποιοι· Οοτἰποο-.ππροτιπιοτιππο · οΡι ο ππΙ|οιπ οτππιπο τιτοιι:τοιππι· οι: οα·ἰι1οτοὸἰ

απο οοπετονοτΠιιιτι οπτπ τιιιοἱεπτπτπ τ δε ο!Ηιοι1ίο το οποιο. δω οιπιππο πιο ρτιοεοτοει ποιτοειανο τοτε ιο 8ιοι!ιπ Για, δε παπι: πατοπιιοτοιπ οποιοοπτ

οττιπιιι οτα; πω οοιτιπτοποο , ιτποτιτπιήπο ΞρΓιιιπ · Β ο τ γἱτππι

π: Ρ .·ψω3-21ιω ὰ νΜ1κη @πωπω πεπιεφω ωηειωεππωω .6ε5ωὶ Με ΙΞεοτακυττ1.·ό ςΙοξΜηαΪ.έμιε ρκετάζιι1ω , ςυϊΒι1ε·ε;ςο ρυικ1ηιθ ἀεἱεβἔοτ. ΜΙ)ε:το ὶ8ἰ:ιιτ. ει!» το, σε τω” Με αό€:ζωέΩν© σοιτϊΦἐι£τἰ1: Μ: 5ἰ:ἰ!ἰιιπτ , Μ πιεἰε Με· · ςἱπιἰεμ ηπ::Ιίπήω, τ$ες6ίἴετἰὶε Με; ΜΕ: : !3εειςμά

τω0:οε ζ Με 3πω!Ιἰεατ. ;` ιππωπ εοφωεοβε:ϊοοεπχ πω ΧΗΘεπο.ειό]υφςβρ. ίιιἱΠε , παμε. ' _ .

Μ. · Τ. ο. ·_ε·1· =ἔροιοειιο "Εκ ·1·ιξιοκ τ Δ

.

; ΒιιΜΑΝ48€7.ΕΤ· ο”. ο; ιι η Μ

των

(

κ.

Ψ 31Φ;.

.

.Τνι

Η

υ

ι.

ε..

.

νΙ‹ζο :μαπα ἱπ._εσ·ίἱμ Γιυινἱιαε ; Μ” . Βοταἐ Τ!» _. _- :ΙΜ [ηΙπιισε: Χορτοπποηε;:Ήο2ρεεωωφε εΠ-: Ι' ζ;!",3ηξ1π1 βκςΞις;;·1: κακα· Ιε οπιππι ροΗΜΜια

έ' ,λ ;;ιμρμΒΝ. ο:Παοι:_ορφ _:,ία&ιιτιιητ ριπο.- .ΜὶἰπΞ· ρΙααοΜτα Β-ΕτωΜη εΠςε, ω: τε Ι.ουαιόεω άειροπ

. ω;;ξϊ.μ:λ5ὸἰ ;Φ.ρἴ81¦,ὸμΩΩ0ὶΪ$πιΔτεπ .Ήι!ι·:Με φ1Με

βιίτῖρ . @ΗΜ Ι[2[9ριτ6 εωά-ωεάϊω μ1εεω.. νικ Μπιπι :ω α;

' ;ιτΞ_οιι

Δ_ι·επιὶτ1:€τε;,

πρωτ.

οϋιπ

ωεΕξΓοθέ τΪΒἰ·εβΪεἐΞΩ από πιἰΕτὲτεεΡ ° Μέ οοΒ3-

ώ

από οικω !ὶὐετειε“·ΜᾶτἰὅτἱετιὶιεἄἔίἐΕ ροΠ“ε , πισω· 4. ' τω» έΦι:Βι·σε·οκίρο&οτε. = «Ροέετἰετἰέὶτυϊ δε θεία (ί πι:ώΜΜ σε ηιιο6:Ιίεέ6ε Ααιί€υΜει ροτειι. ΜΜΕ.

πιε--Μ)8ΠΕετ. ;ῇ!;χημμ,:9υἐϋιιε .ρετ&ιειιι:. τώε%!πετερώτε: Εςιιἱἀεω · Ρειττειε ρόίΠε , @πωπω «μή ηεωἑκισπ·ι_ρςεεεοι·πιἰ:πεω‹·>· ΕΒο .οωσετη Γροιπ · τιιῦ _ άϋΗΒακοπ οιικευώ·1πΠαιάσ Επει!πεο:ΜΜΙ ρο:·είΕ ψ: Ια ίἰεήῆἱξιι1ωαπἰι18,.πἰἱ1ἱἱ.τιοίὶτἰ επιἑ·ἐπἰυε. :Εεαε·το<

τσιπ οἱ ει·επΙε.. .Μπι το ρειιΙὸ ρϋΙΜκι!επτεω ,ησἔιππ ' ίΕπ5ω ἱιπΒεοἰ!!ιιτπ νίεΙοι·ε. ΟιιτωἰΒὶὲιιτΔἐιἰΒΞΙ ΜΒΜ; πΙΙΜι τη μν:αΙΩΝαοαπετα εΒο οι::ειΙ:ο. - ΕτΙεπιππ+Ά

_

εμε

_

ο δ

απ. ο

πιο: ιι

ι:

ο ι9

ππ'ωτειιιιι·ι νιιιο. Ι.οποειειο ριοποιίοοπέι νιι. Ιειπο - ·Νιιιιι·ιο· ~ ~ ~ ο π οι

ο _πιιι τ. .ι

οι οιε:.ειιο πι.. ει..

ο ι 37.

θςι°1ιε0ιπι ο. π. π. ι

ι

Επι. Μ. 16. πω. 7, Χ

' _ ο

. Ετειιιττι οποιο Μπι: ΕριΠοιιιιπ πιω οι'ιειοτιι πιο,

το

τπ:ιΒιέιππιεπειτποι εοποπιιι οιιπε·ἔι (οπιιι που

δι:πε οτπιπ,οπι πικαπ) ειπὸιιπιο ιιιι!ιοτοπι Ιστιποτοιπ.ι= @επι πιο , ππιιιπ ιιπππιπιπ πιιιπιει ποιό. :απο επιπ επιιιιιο ιο εο ιιιιιποπεπε. Δε! πιο ιπππιποτειπιο π. ιο πιο οΕΕοιει :Μάο που; ειπα! ιπιιιι οτι: πτπειβ -1ιπιππι οτππιπττι_,_οπτπ νιιιοτππιπιε τπειοποιιι ο πε

Γροτοιιιιιιποτἰει ιιιιοοεο οειππι πιινιπειειοπιο. Ο Ιτι ιειιιιιιιτι οπτιειιιπποπιπιοπο πι! πιο ιιεοτειε οποιο, πε οπο- Ροεπιε οππεοπι ποτπιποττι ρτεεοτιπιεεο. * Ποιο το ιιιιΤιω. @κοπο ποπ εοπτιιιπιει, πεπιτιπι που νιππτειι. πιω οιιἔ . ππὸιι ΓοΠιιιοε ε τιοο ππιεππειτπ οπτοει πιο πι: νιιιοπε. Εειππι ιιεππο οειειπι πιο.

νιι. Ιππε Νονοτπο.1Α&ιο-νοΓροτι. ο ._,Ϊ" Κιεπ/ίι ιιωπι Ποιά ποτἔικιπ @το πιει” , τι: π: διτιζειιιξιο, ιο πι (ιιοπιιτιοι:ιο. _ '

>Μο

38!

Το

οι

ε. 8ο

Επι», Μ, τ6,·Ερπί. το.

ι.

Ρι.ῖΒσ

.

7

πο πιο οποιο ει: επι πιο νοππο, οι νιιιττι π. . απο, πτονιΠιιτιο πεπτοειιίιιι ιιιοειιιι δε ρπτπιι- -

τιοπιιιπε, δε· πιιρίιπο πιοτιιι εοπΓππιρεπε εε. θειι νεο Ιοιοιιτ οΗ”οπποποε οπο, οι: ιιτεινιοπε πιοιιιιε, Η

. «πιο επΙρειοοπιπιιΠει πι. ]ειΠι «τι πι πιππππι. πποει Γποτιο πι πιο απο ιο Επιτιιιππτπ·νοποτιε , ιιοεοπιιπε ι

ποπειιιπο·ιιιι τοπιεπιιι πιο οπιιιοπο. Εεο ιπ Ροι= ι τι οι ὶ το?

ιππω

σο”

·ΖΙΒΕΚ

ο

οιιιἱέιιο ει! ΠΙ. Πιι!ι:ιιι!. οπο νοΙο : “ή το σ: Βιιιιιιιιι οΠειισειιι ,τσι Τίτο,οιιΙιιιισσοισσι. εΠίο::. Ι.ιιεισ!ει: ΜεΕρἰιιο-. η Υ Κα, ωι σι:ίἱοειιο Ηιιοπιεσε :εισαι ΠοΗι, οσιιιιι Α::ιιίισε ιιιισΗτ, οι:σΙοε ριισισ!ἐιιιι ω: Ιεισιιτ. Ροιιιρ::ισε στο: @σει πιο , ::ίιιιι Με:: Γαιδα δεισ. ΗΜ: δ: Μιοιιι:οι οι οσρἰοιιτι Μισο ιιο(Ιι·ιι, απο Πιιὲ το οιιιιιιιι ιιι:τιι πισω Με. Τσ ιιιιιΠε ιιοΠιιε

ριιιιι , σι: οροιιιε τε:ισιιε, ιιοΒιιι ω :Μπι ι;!ιέ:ιιιιι Ποσο Βοοσι οιιιιιι το Βιιοε ἔτυμΟ1# εισαι ιιιισοιοτ. Ριιο ρΙιιιιὲ σ: ΣΜΙΘ”, ιιοε ει! Γσιιιιιισιιι. νιι!ε. ·Χιιζι ι

φωσ. Μ. Τ. Ο; ()ΠΚΙΟΝΙ δ. Η Π. 39. Μπι. Μ. σ. @Πλ 4.. ΒΡἱίὶο!ιιισιιι σωσει ιιισιιιι οίΤο σοιι ιΒιιοιιιε, οι σιισιιι πιω οοιιιίΠιιισιιι, σώσε οιισεἔι ιιιιιοιιτιι

ιοε ω:: θα , σε οοι::ἱοι·οε Γιιοοιι:ιιισε ιιο(οιιι:::ε, Π :μια :Ποτε , οσοι! οσε Γοιιο, οσε ιιοΙΙιιι οσε ιρΓοιισιιι ισιοι·οΙΤετ. Ησισε 8οιιοιἰε ιιι:ει·ιιε ιι πιο ριοίοᾶο ποπ οιι:Γρ::&ιιε. Ποιιιοιὶιοιιισιιι οιιιιιιι·Εισιιι ισιιισιιι ιιιι!ιοε δ: Ιοι·ιριοι::ε δ: ιισιιιἱοεμ

Ισ πιοιε ασια»

τοΙισε ιιΠιιΙ ::ίι ίιιιιιιιιοιιι. Χάιφα ίσοι: οριΠο!ιι τσιπ μπαι :πιοδ,; δ: :μια πιο ιιιιιΒιιοροι·ο σιισιιι έΒιιιι!ιιιιο ιοοοΓσιιι: ιι!ιοιιιιιιι::!ο!εέλιιιιι: ιονεισιιι: δ: μονο. Π:ιο πιο ιιιιιισε οΙοοειιι σιί . ιιοιι ιστώ @οι ]οι:οι·ιιὲ ι:οοιιιιι με: ΙιιοιιιεΞ οἰνοιιι Μεικτ

απο που ρστο Μο, :μι τοπιροιΠισε Με ιιορτο μια σε: :κι Βιιινισε ει!ισσι:Ι Ιοι·ι!ιιιιιιι,.-οσιο :ο , :μισά ε

ροίΠι μεινω:: δι Οἰοοιοιιο πω ειδ Ωσιιοιιοπι , ιιἱίἰ σε Καμ Μου:: πι σο:: μπει:: Με:: απο @Με κα, σ: ιιοιιιιο οι , :μια οσο:: Γοιιτιο , νοΗιιι Μωβ. Ωσιιιιιοσιοιιι_, οσοιιιιιιιι ιιιιιιι ιισ!!σιιι Γ::ιισειισιΑιμ δ εσιιιοιι- ..

Ρ Κ 1

Μ Ή

Δ:

-

π:

ιιτιν:ιπιιπι ΜΙ&ιππ ώ , σαιτ ε:ὶ ω..πωε . φπα ο!εο,ιοήσεεό ίὶυόἰσιπ Γιππιτυα Πειυ:Πε οο!ποκαιΒοτ.

ΠΓ επϋπι :Μ εὐενἰε εάνετΓ.ιι·πι εοπΙΙπιπει, ό: ρα ταιε°`ἰηοτεἀἱϋἱΙἰε φ1σειωπ εκίρεἐὶετὶο , φωτ τα ιππϊ το ΓεοἱΙΙΞπιὲ νἰοεοε, Η Με: ίὶετιιετἱε, ηικιι·ιιω Μ.» @το ΒΙοτἰαπι εάεκτιειτΕε , ςιιΕΒιιε ετιίϋπε ω: |ειιιςΚ·ε

εοιπρεπιπτυι· , Πι Πε οπο ε:ΜΒοτειοεΙυιπ.

Μ Επι”

Γεη:επι€εω ίο:ψετεπι [Μπι. ΜΗ κι: πιω ίροπτὲ @Με

.ἰποἱτετυπα :Πε οοΜΜετεω. Ετ Με ςυὶεςιΜ Με. 8ἰ , που ίἑ:‹:ἰ ἰπΗειωιτκιιπἀ3 πώ αιυεἔι λ Κα! α:ΙΙΙΒικιπ ώ ειπποτίε πιώ. .Με Μ. Τ. Ο.` ΒΚΕΙΤΟ 40.

` ν ' 8.` Ρ. Π.

δικα. Μ. 13.`Ερᾶἰ. Μ..

Ι-ΔΠοἱο Τἰτἱοπο δτταϋοποε φωτο: Κοιπειπο ἱπρτἰ Με ΙποικΙΙο δε οτικπο ίεικηἰΙἰετἰΠῖπιὸ στου. Οιτιιιἰε ιτπΗ5 ουτπεο πι:ει·σεΦωτ @κι Γιτπιττιετ πο· τοΠϊαιάΜε. Ηιιἰο Πι σκι ρι·ονἰποἱε ρεσιιοΞειππ ἀε Ιπε ·Ι)ιιΒΙΞυε Οοπιε!ἰυε. Εε κε ὰ νοΙοΔτἱο , ιμιἰ Κοιτα Με ἀὶοἱτ, τ€]€ᾶε Π: (ΜΜΜ «Μ.

Ρετο ἑι το

Με ἀἰΙἱ8επ:ἰὺε, ςιιἰιππ Η εεε :Με εΠετ , ςυὸ ώ Βο πείΒιιε 66 ειππϊοοτυπι Ρεευπἱε Μ:οτειο,ςυ€ητι 6ο Επι, οι: ι·ιε:8οιϊυπι έ:οηθο5επόυπι απεε, ἰρίε !ιι!Ἑἱρἰεε, ιταπΠ8ειε, 6ρετειωίμπε άσε . φαιά :ΗΜ αςουιπ, δ;

τε&αιτι νΞἀεΒἰ:ι;ιτ , οι: φώκια οοπιπιοἀὶΙΠπι:?ι εστιώ τἰοηε Ματσε 8τω!ποιήε , φιἰ εμε ι·‹:ἱ σειιεἐ πιΠΐυε είϊ, πεΒο:ἰι1ιτι οοοίἱοἰπ , απ! πι1ττιιιιοΓήσο μανα:

ιπΕ:ιτ. Μ δ: ιηἰΜ 8ι·αι5Πϊπιιιω ω.: ἄστυ ἰοΓε Ε.. Τἱιἱοποπι ι:οΒοοΓεεε ειωἰοἰεῖέ τυἔι εΙὶεοἱΠἰιτιιιπτ. @αἱ σε τἰΜ ειπα: Π: . οι: οιποἰει ίοΜπ ω., φα 04 ΓοΒοσ πιο νοΙ!ο Με μα: γαΙ1επτειπετ ειἱ.ιω :αιμα "ει;ωπ ν8ι0. Α ι `

Δ

ε

Β;

Μτοα;

Ι

1. - τ μια “ι -`1χ-

-

δ' Μ; τ. ε. δτςιωχιειο` ε. .η υ. Ϊ μ.

_

δ

1·2ιω.!!ϋ.9.Ερώ. 18.

ΤΠ εεοπιει:, τμή τε ωΠτοιω οορἰο, α:οσίοΙεω Α

δι.νωρΓε Μπι , ρτορικέειι ηιιὸ‹Ι πι.ιΙΙ:ιπι :επι ο:ΙΙσπι οοοίς::::!τ. Ι::ηι:::Ηο-· πιετοε πιο:: Α¦οτειο: οι:: Α::Μ!!οιπ , Μ!! Π!γί!Έτο 8ΡΡ6!!2 Υ!!2 ἔολίΩτάσν. ·νο!0.

_Μ. Τ. Ο ΟΑ88ΙΟ

55.

δ.

Η

Π.:

Ροκ. Μ!. Μ. ΕΜ. 6.

ο ·_ ε _

Π! Πο:ι.ιετοτυ.ιο Γοε:!: ω:: ,»οιΕπι Με !ἰ:ο:οε ϊ

δα!! , Γοἱτο ρο:ο:!ε ε:: Ο ΤΜ:: 8::ε!!:οοο,·ν!

το οοοο, δ: ορ:!πιθ ό:: Κερ. Γεο:!οιπο.Δ Νεο! οπο! :Μοτο οορ!‹!!!!ῖωο Μ, οι!! :!οιοο δ: ίο::ι!οΞε :Μ

:Ήε, οι! :ο ρο:!Πίιτιοω ρτο$&οε Η:: Μου:: απο ο:: :το οοπιπποη:!ο οι:!:!οιπ , ο:!νοο:οε ἱρίἰοε ει! :ο

ω:: :μπι οοπττοεο:Μ:!:. Το νο!ἱπι Π:: :κΞ!!!ιοοε, :!οήσο ρ:::ίοο:!εοε ο:οοο ρ::Εοε!οιπ !ιοοοι·ιπο ὶο 1το,:δ: Β:οτο :Πο ροΗ:ιπο , Η (οοοοοο!!πι) επ!

γ::Ιἰ ω:: :πωπω Κοε,οϋπι Μ:: !ο:!!›ο!›αιο , που ο . .` ι--.?---~·

-

Ι

|

η:

32

"

ΖΙΒΒΙ(_

ι ισ ειιτιιιιιιιιιιι ιΙεσιιέιιι σιίοι·ιιιιιιιι Βιιιτσε ιστωινω ιισιι: νιιι [ιιιιι (σΠιιιι:σιιτ. @σι Η οοσιῖεινστσι «Με, νἰοἰιιιιιει Πιι (οικω ΠΠ σιιισσ ιινοτιιιιιτ) σρριοι ίσε Μ τω., σιιισιε ιισιιιισιισι οσιΓσ8 «στ τω νεοι.

Ρισιιιιιο θα: ττιστσισ ιισιιιισσι ιισσεσε,ττιστσσιτισο. ιιρριιιιιτσιιις, σωστο σρσε ι:ίτ στ! σσινσιίιιιιι Κειιιρ.

τοοσρειιισσιιισ. Με. °Μ.

Τ». Ο· '56. ο

·

ο Ι'έσπ. Μ. πο.. Ερσι.ι7.

τ" ε.

Ι)σ

Βο

@στα είτ σιιιιι νοσειιιεστοι· ιιιειιισιἱιι ιισΠ:τι ισα ο

σιιιιιιι _ΒΒσιτιοοΠι Ιιτειι5,ησειιιι στ: οσιιΓοινσει ιισιι οσοι! σε :σει οσιιιιιιστιιι ιισσιτειιιι τω τμιιιι ιιισσ 1

ι:ίτ Μι ιστιεισοι5 τοσο. ΕιιΒγιιιι ιισσιε τσιιισ!ισσ Ποιο σσει:σιιιιι ιισσιιιιτει σπιτι εισαι σιιιιι τω; ίσια

ρισρισι·ιι ι σιιἑιιιι σοσιε , τιιιΈ πιο σωσει ιιιιιΒιε ισο νειιτισσέισι πιώ. Κατσε Γσιιιιιισιιιστ,ισιιι @τι ΜΗ! τω, στ ιιιαΙιε Γιισσιε ειΠοσοσ , οι ΙισιιοΠσιιιιιετέω τιιιιιι , οσοι! @στο τοτε , ιιιιιιι Πάσο κι οιιιιιι_εΠο

ΠιιτίιιιΕ. Με: Κιτσ, ω» :τι ιιιιΠε , φωσ σοοιιΙὶσ= σειιι σσιιιισιιιιι δι Ιιι:οστιειιιι ιιιιι?ισιιι ίι:ιιιιοιο επισπ @σε , οι αστεια σιιισειιι ισιτ:τιίΐο .στα ετιιιιιι ισ οσσσεσοιεε. 5οοιιιοιιισιο Ιοι·ιρΠ σε οριιιιισ @ισα ισοιοεσιιιι ισ οσο @σε Γσίσιοιιτσε ίσιιι τι: ὰ Μισο σσίτιο , ω: Γι:Ηιοετ , στ τΙσοτσιιι Ιιοιιιισοτιι , ο ιισιι ισιισ&σ, σεισ!σΙιιιιι εισαστε. Ηιιιτ: τσ Ποιο ισιιιιιιιιο

νοΙιιιι ει: ιιιιιιιιο, Η ιιιιιιιιε @στα οιισε:ΐι. Γσιτ'ι·ιι8εια Πιι:ιιιιι τω, σ: εσιιι Η νσΠστ ,σι:Γι:ιιιιιιιιτ, ει! ποστ: ιιιὶττιιστ. Ρσισ ειιιιιι ,οιιιιιιιίι ιοιιι-ιιιισσε ρισσιι› Με, τιιιιιοιι ισ Ντι ΙσΝιι:ιτσσιιιο φωτια ο ισι.σ.ρισσ

ίεδισιιι στ, ισοσιιιιιιισ σοι ίσιο.

Ωσὸσ ιιιιιιι εισ

Ιὶἰιιιιιτἰσιιτιιι .ισειιιι , ι!ιεσιτσιεισοσι: ι:οιιιιιισσίιισε,

.

σαι

> . ||··

1:11 Ι

Μ!!

.!Ζ_

|` 33

ί

Ειώε ιιιηιιἱΒεΕὶι οπωιΞιιπι τιποτε. 8εά ΒοΗπι Πο αἱ· Ε Ωιπιεε πιο, οιἄω Μισή , φαω ίπποι· πιο Μπορω 'Ϊ

ρ οῖἴοἴπτρἱἱἰἔεπ1ἄ, ρΙιπΕπιρω ιιήριωω: τα ·

‹Ιο ω.

ωρἰρροοἰο . δ: άι: ορ:ὶπ›ἱε :Με ίὶικἱἰἰε ,δε πω Γ” ρ

μίΐρΙΞΠϊκπο: όἰΒρἰωΞε έτει ]υάΞεειτο,ρ ν.: ροωἰποπτι :Ι- ί Μ ραπερρρεω, οσωρα:εω ρεμε:οεπ ΣΕΦ.

ε

ρ ΔΜΞ*έΉά:. @μέ τΗειιΜο υκορωρΤ. ως, ο. ·ρ

ξιω.Δ.ΙΖύ. η. εξω.;.'.

1

ΠΠωΉτἱΗ πρωτα @ώ Γιππ, φιά μι εάς!ιι&υε ὶ πιώ. ι:οπρπήορρατΙορο (ΜΙΒ , ω» ἰπρτἱωἱε, ` (Με Μ ΜιπώΗυπι ρω , προ; ἰπτοτρτετιε από ΗΠιπτη ὶἱΒετΔΗΠἱπιΘ τωᾶειγἰίἱἱ. καπ επἰτρ Μιο ιΠεεωρ ,δε ΗΜ αρα! -ιτισ; οϋΙπήιι: ρι·ορτοτ τα: ,· μη·

@σε τπαΜπιειε ~~.ἡ Ω!;το ςμιο:Μο!ηηιιω ώ: ,ὰ το ριπρ, εμπειρΔο αρα! μπω. ΙιοπιΞκκε ΒωεΙἱοἰρπι ροτιἰε , ν: αδ ΙἰΒερτἰὺε Με9::στρωστ!εε , οροι·ρωζι1€

Με 3 φορά θάι:ε :σε ραιἱπαι· , ο: ἴοοτπηιἀοἱεί0Ωψ ` Πέτερ πιο Εκ. ρ Εεο ω!! πω: ίὶρὰἰφεὲ_σοπτωεω

«Μππι Μεα:Ξ!Ξυπι ,ρ ταιρι πιιι!ώ «πως ΠυῶοΙῖὺε, ςιιὸά ἱπΙοοΒα ερρπἱτἱορο_ ΜειπΙειτοτυ . δτ ρτορὲ ἱποτοςἱἱϋἱἱ€πι ρει::Ξε Μετεὶ¦ὶἰ Μακη ειρβϊρεπεξεπρ,· προά:ΗΜηήσε κ:οεροπ ναιΙ»·2. ρ β ·ε _

°~

.

|

ρ

β

ιι

/

.

π. 1 3 .ε &~16

1νϊΑ=κοτε πιω.ισε οισεκα 7 Δ Ή τω; ΑΤ°τιοο ει). ο” κ

χ,

_ ι.Μ.ΙΙΙ:. 3. Βρὶ#, η. .

' -·Φ

Χέιύε Νώε, δι οι το ἱρΓε., Με Γοιπὶἱτιπε ρ‹;τἱἱΠε πωσ, Το οτο,ιπ φϊΒιιε Π: τοΒοε πιεί τοϊ ΜάηεΒιιιπ, ποίὶτἱε ιπἱίαἱὶε σε άεΠε. Εμ το,ιη; 1

Γοκ1Βὶε,οἰ:ὸ`νὶἀοϋο. Ποια που ΙοτΞΒο. Οπα ιιινὲιΙ;ω

Μ. Τ. ώ

Α·ττιεο ε. 9. ο.

-

Δω Μ· 3.|Εμ2Ι. Μ. (` · Δ α. ΨΤΚἱἑἰπεει ὁἰοε παπι: Μ οίπιπ «ΜΒΜ Μεγ Πτοι·οιε,- ι μι· τμιιοε οι:Ι|ειε ὰ νοϋἰε :ι::κ:ερει·αιω. ΜἰΜ ω» τειπρωτ Πι ειπἰτποῇΔιπ , 1ΙΒΜ3τ:τ:ε ει! ΕβΓοτἱΡΕ, ἰι·€

` Ια ΕρΜιπι,δι Μ οπωεω αιΓιιιπ ροτἱΠἰπιιὶω ε':‹ΙροΕτε το. 'Ταοτσωτ Π φ.Πά απ. φωτ! ρτοΓρὶοἱαε,‹1ιιειπι$ απειρα ω ραΜτω , ςιπὲπι ρΜικΜΠιπΘ ω πιο πω” : ν δι πιω· πιοιππω σε ΜΜε ΙΞεοπιε, ηι1ξΒιι5 ριπιΙψε @Με οπο; σε (Μ. Με. ν. ΟαΙεηψΝονοωΒ.

3.ω:

Τ. ε. Απ. Τ. Μ. τι ΑττΙοο3. @Με π. ε. υ. ισ.

`

Α

θα φαω μι· Τικιωωπ π Μεττή:: ερωω3 ροπ1Ξιι Μή! σπιτι ειι:ιτΙΙ:ι.ιτι1ε,άφ.ι€ιά πιώ Παρ ό1οώε !πιΒεο Πγι·ι·ειοΜηοε,εό οσε ροττεπἱ, οὸκπἱΜ. ίυρεκἱοτει ΤΙιεΠεΙοπἱοα Γστη:ΒΠετπ. Μάο οϋπι πι! τι:

Μτοκινοποιη Ηιοίοιπι σε Μ" , Ειήιισ απ! πρι: πω» ·

υ

ν

_ -

Μ)

Λ.

-

έκ

3-.

>

Ἀ:0Π·μ

ο

,

η

ί

| Λ

| ο

ι

: ι

ο .τι ο ο πιο οι. ο

85·

οιιιιιιι ιιιιοιιι οιιι8οοιιιιιωι , οοιιιοιιιοοι πω, Γοιι“Βιιο Εεε: ρω οιιι ΜΒ , ποιοι: Γροιιιςιιιοοιιι οΧιροδιοι νιιιο._Πιι (ΜΜΜ. Προοιιιιιι Β)·ποοιιιιι ι ζ·

-

Μ. Τ.`ιΪ Οζ. Τ. Ρ.·› ΑΊ*ΕΙΕΟ 8.. Η Ι). =' ΕΡΙ#ιΕ4“·;Υ "ι°

- ι

εστω ιιιιιιιιιιιοι ποιοι ιοποιοΙΤοΜε ιιιιιἱιιιιιιιιἐ ιιιιοΠο ιιοιιιίι:ιιιιι απο νοικ'ι,ιιιέ ιιοριιιιο ρ

ιιοιιιιιίΕο!!οιή ιιιιιω, ιιιιοιι οοιιίιιιιιἱ; οι! @Η ορια· Με οοιιοτοροίΤο,οιιοπι απο ιιιοιιιισιιιριιιιιιιιιι οι”.

Γοοιιιι.ι·ο ι οι οιὶιιι οι: Ιριιιιιι ριοΓοδιϊ οΙΤοπιικ , ίϊνο με Εριιιιπι Ποτ “τα ίιιτιοιιιιιιιιι ο· τυο τιιοτιιιιιήιιο 'πιει ποιο οοοΠιιιιιιιοο ιιοοιοιιιιιι· ι Μο -ιιιιιιιιιΒοοιιιιιιι οΠοι επι Β πιο ωΜιρό Κοιοιιιιιι·. οέρειο ροΠοιιιιιει 'Φιιιιιοιιιοιιιιο οπο, ιιοο οροιτιιι, οι: πιο Ιὶιιιἱπι σοι»

Μωβ ιιιοιιιω ροιοοιἱζιιοοἰιιιιι ιιο.ρεονιιιοιει Με; ι:οοοιιιο ρου!ιιιιι ιο: οίὶζ” ιιιι·Ιοιιο νοηΒιιι:οοιιιτι πο. ι:οιιιιιιιΠ ριο πιοιιριιιι ιο νεο ἱρΤιι Ιοοιιοιοιιιι·, 'Εως. .

ΨΜο -Το

δ,

Ρο

ο ε

ει

άπο Μ, 3. @Μι

ι).Υ'υβ

ρ

ώ

*ι ν

Ι·Τιιιοτιο-ιιοΠι·ι οιιιιΐιι Με. οσοι! οσο Δωρο» Ιου ι απο, ιιιιι ρι·ο ιιιοο ¦ιιιο οιιιιιοικοι βόσκω ι οιιὲιιι Πι ΐιιιιιιο 8ιοοοε ι ριιοΓοι·τιιιι ιιοιπιιιιιι ο Μο ιιο ·οοι·ι:οοϋ,6ι Πωσ! ιιιιοΙΙιροϋιιιιι, οι: οο Ιοιτο Μ::

ιιιιιοτοιιι, ροΠ'ο 'πιο Βιιιοιιιιιιιιιιι ιοίοι·τοι Με! τοπικ τοιιι που οπο-Νιιιιο, ιιο!ιΙο ιιι Με `ι·οριοι Διιτοιιιιιιιι. οι!. ριιιτοιιι το ιιιιιοιτοιιοιιιιιιε ΜΜΕ ,Δ ω οσο ·

νοτιοτιο , ι:οιιΠιιιιιιι τοιιιιε ιοί οιιρἱοιιιιιει` “οι @οι ιιιο!οιιιιιιι ίσιο ι Μ! απο οιιιιιιιιἰιιιο οιιιτιοε ιιιο!οβϋ9

Βάιος Ρ|ιιτιιιστιιιοι·ο ιιοιι ροβϊιιιιι “Ο “Μ “Μ”,

-

'

2 έ: ο ο

μ”

'·π. - ρ

ο".ζ 'ί'.:ι.Δί-

°- ύδΑ¦·8 · > Μ:;ι'

ι4

7

κι

·

.κ·

@ιζ

ι

ι

-~

ιι

.'

._-ι;ι`ζι°›ιι -ιιιιιι_μ

ει»

μιι·οιιΙΓο 8:ιιιιισάρ, Ο ιιιιιι.ινιιι:αει ]ΒέιΑΖΙ,Ιιι6 ι Δριι!ιε, Α ε. Μ. Νιιιχοιιμοειι Τ.Έ). 'Τ. .Π“ΑΤΤΙΟΟ | ν 8:·Ρ. . . .ι ι @μι ΗιίξΛΙϋ. 3.ὶΕρΙ|Ι. 1. - ω» Ί · 1-1Τιιιιιιιι ἱΠιιιιι «Με νιιιειιιιι,οιιιιι ΗΜ ιιΒιιιιι ω; 7 _ ψιε,ιιιιιιιι ιιιενιιιειε ι:οθΒιιιι. Διιιιιιι: ειιιιιιιιιιιι " πωσ πι; ροειιιιε.ιι Μ! ε: στο, πι: ει! πιο νιιιοιιιιιιι

ιιιιιιιιι $Έιδέε τιιιὸ εΒο τιιιιιιιε 6ο οιιιιιιε οοιιιιειιι κα· @καιω ει! @η ιιιιιισιιε με απο ιιιιιιιιι: , π Βιμ πιο; ροιιΒιιιιιιιι:ιψειςροτειω ειω που ιιια:Με, ω· @Με ι:οιιθιιο τι: αβι: ιιιιιιιιιιο ίιιδιιιιιιιιι. νικ. / 1

; ε

Με Τ: Ο. 'Τ. Η ·ΑΤΤΙΞΟ δ. Η Π. . Ϊ

7

ΕιξιιιΐιιιάΜ "Η δ: ιΜ.ϋ&, ιιιιρι3,_ 3.Ερῇ#ι δ; ιιιιιιιιιιιιιε 5. ε· ει·ιιιιιιε | ιιΒἱτΪ: ι ° χ @Μι ιιιιιιἰ ΒιιιιιΠιιιιιιιιι.° Εμ: ειιιιιι νινο πώ Ιει·ιιιιιιιε, δ: ιιιιιιιιιιισ ψήστε ι:6ιιΠοιοι·; Λι! τι: ιιιιιιι -

' ·Γι:ιιιιει·ιι ασοεε. ει ειιιιτι εε Κοιιια, ιαιιι πιο αδιε · ή ιιιιιιιοιι ροτι:ε ι, σεξυ Πει! ι:ιΒιιι ι:ιιε ω; ιιΙΤει:ιι ιιιε . ι:οι·ιιιιι ιι€ειιιιιε, φα _ει:ιιιιτ·ιιΒιιιιιιιι.ι Τιιιιιιζιιιι

ή· ει: οι:ο,ιιι: ιιιιιιιιτίιπι πιοιρΓιιιιιΓοιιιρετιιιιιώι,οιιάειιι ι ε

πωσ:: σε, σειρ ειιιιιι_ιιιοπι Γιιιιι. Ιιιιιιιιι:ι φαι “κι

ιιιιιιι , ιη ιιιιιιιιιίιιιι ιιιιειιιειιιιιμ #βιιιιιιτιι: πισω. )|ιΙΙ.-Ι6. · -

μη. Τιιιιιιι.

Δ Σ ε

.Με Τσι ού Ι Τον'ΡΟ-'

88. °; ν

·

ι

8. Ρο Πο

ω». ΙΜ3:Βραβ ό.

ι,

ε τ ε- _ ~

· Οιι ΜΜΕ ιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι; ιιιιιιι ει: Τιιι·ιιιιιι, ω:

_

ε 1Βι·ιιιιι:!ιιΠι νιΓιιι·ι1ε ι:ίζειι·ιι ιιήιιε ει! ιιιιιιτιι ρετ ιιιιιιιι: ήπιε, διιιιιιιι Βριι·ο ι:οιιιιιιοισιιιιιε , δ: ιιο π:

Ήιιιιιε :ειπε πιο ι:οιιιιιιο ιιι:εισιιιιιι·,` @ιριιιιιιιι κι .[Π)Π ι .υ“ι/

~`%

`_

9 σ7τέυκσυο: 1 Με οοπεἰ8Ι:, @Με

;,_

ηι1οφ.1ε ῖη`ωπειτ6 π1πωεισ

ηοΠ;οι·τιω τωιΙοτϋω. ΝοΒΞε 5τει·τΙΕ ἰιι Λβππι,ιπαπἰ :πὲ Πωειιω.ν 'ΠΜ πιακοοπτιωεη6ο: απ: Με, Μία

- ;εξυ;!υΙϊ:::Βτο:να!εβ απ. :αν θἔΙ. ΜεΞ!ΤετιίπτΕ

.·1·.4:.~·:.”>. ΔΤΤιοοκε. Ρ υ. | -ϊ9εΪι`··€ .

- ~ Μ. Ψ- 3·;ΕΡξ74· π.

=

πιο όΕΓκ:είΤυπι Μπα πιΞΙτἰΚοΜἔἱεΡ ° _Μϊά:ίυητ, ε:: ςιπἱβι1ε βτοΓρἱοἱο› ΜΜε Πι Μο αν `

Η ἰεσιἔς :5Βεώεπ4σω ΉΤωΝεςυο ωεω (τω Βο

/

πωπω βΒτεεππ.αο‹:ὶρἰΞε) (ΗΜ Ιρεε ΓρΙι::ὶε πάω;

> ΜΒείΤεΕ, @ο τι:ο€ιπαστε Κι απο Με τοπι°ροτεἀἱΓοοΕ ΗΜ. 8:‹1 Με ΙοεπιτΜμυ: σε «πωπω "Ιω ποΜΠ:ι1Μ ν ιπι:3 Μτε:Ξτ6, νΜε2πιτϋτι Με οπιἱπο. Μιά ώρα:

ρέι:ο, άεε ορει·ει:τη Νικ! ι;ι56:1 ΜΗΝ εβἰτπιενἰίἰἰ , πι: - τι: μια: (Μειι6. ΒΛΗ:ϋϊςιιιηι:ο οτἰωυε, Πίἰειε. νει!ε.

_'

Μ. Τ. ο.|·1·.Ϊ π. 2νηι00 εμπ ο. _;ο. ~ , μ

φ». ῦὐ,3.2ρῇ. μ5.

· >

Δ

>

ΤΟ:υπι ΜΗ @τσοκ ιμπι Γεώ εΧΐρε&ατίοεψικ! Μα - μ· Μπιτ”Και· τι:ατυπι,Ό:Μοοδεκ.6ετιιτυτη,ροη ' εχΙΙςιιἱό. 5Προϋ ετἰ€νΕῇἱκιὶ_τϊι, ΠοπήιπΞε βγιἱειιπη ν ω; ε-Ιἱοἀωςιιἰ‹1 @μαπα Των: ςυΙόεπι Ιἱ:ει·α, 9ἱὶὸ$αρἰὺεὲ πιο ΙσΒιιιπιπ, Με: Γριππ Γεοὶυητ πιὶΜ πιἱτιοτςτπμΪμςυὲΜ κ:ϋπι Ισό:α Μπιτ, πιω Μ,ςιισά πιι1Ι:τιππω. Γροιπ, ἰοίἱτωεικιι:: οτ ΕΞιϊϋΙ€ερρατεα: τ

α:8::οιιΓοΙιι:ἱοιιἰνίεκνἰ:ε,`8; 1αςιω ρυφΜε, σε τοΒο ' Μ Φαξ ι;τειά επσ,_ςιια Με,νετἰτατἱ. η: ετιω:,ςιια ω! [ε:ήΒα5.

-

'

.^ἔ Δ* “ΜΗ @θα :ἐστι |α9Δ @κτ , που'.

Ιθωποιί

που: Ισσ.ΐ'ιβπ2, πω. Ιω μου: @η Θ. β”, “Μο 2-Μ.-.|03

'

384 ε ~ .1:4ῆι`_ε2α;. πι.

έ

. χε.

'

ε ' ά:2. Μι. 3. .

|

18,

ε· . › ε

Α

Λι

ώ ν

Η

ΧΓΡεθετιστιεπι ιιοΒιε πιω ρ:ιτικιιπ ὶιιΕςιιΙετιιε · ”ειιιιι ίετιρίεςιιε, νειιι·οιιεπι ει» μιαέιιιιειτιις εοιιΕπιιϋ.!Γε; ειιιιιιιιιι ιιοίὶιειιι`Ροῖτιρεῇιιιπ @πε [ιι-Λ

ίεερτιιιιιιιι, δ6Βιιιι1Μεε. βιιεΓιιτεει Πςει·κ μ ειπε χ ει;!ιιεξξει·ει:, ι·ειιιιΙΤιε εΙΤειιμ ειιτιιοτειιι ειιιιιτι επι» ι πω,

Πτιιιιι·ι Κ! ιιιιιιΙ Με Β «απ ιιά3:ειιιιιωίοιικ Οτε

Φωε πω” ε ω είὶ ιιιιιιιιιι ιιιΤρε ειιιιιωιιιιιιι ίετιρίει·εω ειιιιι1επι ιεειιιισιΣιπι εοπιιιιιι (φαξ. Με ΙΙ2ιεΙεε ςι:ιιιιιιιειιιιιιιιΙ-5ε“ιιισειιιτι ιδιώ ριιιιιεεΠει * Βιιιιιιιιιιιιιιε πιο; , και: Η:: ι1ειοικι:ιιιιΓει @Με τει·

τιοιεσι. ΗΜ! Ω: Παει· , 1ιοιιιο ιιιιι·ιιε , επι πιο ~ εαιιι.ν:ιΙοιε ειπε: , οιιιιιιιι ιιιιιιιι,ίρει-ρ!ειπι , μα· τιιειιε (ετειιο)_όεϊεάιοιιεήι ιιιιιιιιι πιει. *Για εισ ι:επι Κατα Γιιιιιινειτἱεπ _ Νε σε ειιιιιι :πε ε!είρετιιι

~ ει: ιήι,ιιεε ίρειιιτε τειιιετε. ει: οΜεειο, ιι: :Μπαμ ιμιοεὲ_ιε ι:ιιοιΡιεηιοΙΤιιιιε, Ιειιιιιιιιε. Με °

μ; Τι ο. Τ. ν; Χιιιι;ς$ ε. Ρ.. ο. ι τω. ··

·

έ”. Η. 3.ι

_

ι _

ι ΜΕδτι:ιιω ΙΙιειιιη δ: ιιιιιιιιιιιι βρει ιιιιιιιιι,ιιοιι μ

Η οριιιιιιε ιιιιιιειι ιιιιιΙιοιιΒιιε ,δε εΧΓρεξ2Μο νε:

Βιιιιιιπι Ιιτετιιτιιττη δι φαι :ΠΠ πει ριιιειιετιιε , μι.

Με ΤΙιεΠεΙοιιιοεε τειιεικιιιι:. ει ιιεεερει·ο Ιιι:ειιιε, _ 9048 ©Χἴρ€ᾶ0. Η ἴρε5 Με ει, φα: ι·ιιιιιοςιΒιιε ειδε-ι ι τε!ιατι1Μιά κι: πιε-εοιιιετιιιιι·ι°Ω ποπ ετἰτ,°Ριεὶειτιι :ε εετιιιιιετιι ηιιὶιι εεει·ιιι·ι, Το πιε , πι; Βιειε, ορετιῖ, ι:οιιθ!ιο, επική @να ε εωτοιω ιιιτπιάεΒιιε , Μήσι

ειπε νεώιιοικ Φου! ειιιτι @Μ :πιο εμ :παπι ιι

ΒΙΏθε `

/ _

`

οι

η `·.ττοοικιιυ.τ

ι Μ

ιιιτιοτοτιιι 6ειιοΙοττιτι τιοΙΙοοτο ,οιιοιτι τοι ιιΙΙΞι&ιιιη

πιώ οετιιιτιοἰἱ οΠο τιτοιττοτ, οτ'τοἱρι”ιιτιι οοτιά;ιιοτιτιο

πιο ροΠῖι.ΓιιΠοτιτοι Ωτιιοτοττι ορτἱιτιιιιιι ιιιιιιιιιιιιίΠ ¦ ττιιιιτήιιο ι Δε!Γτιιττοιιι πιο, οιιίοετοτο, τι: οπο: οοτττι ροτΓοτιοιιο. πιο. Ώιτ.Ίνι οικω. (Βιιιι&. ο

τι. ι τι ο@τι ι>.ιι·ι·τιοορ. τι 0- ` · οι Αττ,Ιϋ.3. Εροϋ.3.· ι 'Τ'

:τ3,

ΜΜΜ τιοι'Ιτα κά” πιω , οιιοιιι ιτιοοτιιιοτι τα ττι!ιοοε, πω. ιιιοι.Ι ιι Πνἱοοοο,οιιὸ τοιιτο:Ποοιι ττιιιε, ΓιιΒἰἑὸοῖΓοο ΑΠΔ:: Ν: οιιιττι "στο τα τΙο ροττιιοιο τιιοι,ιτι οιιιιοιιοι! οοοτο&ιιιιι οπο ο Βιιτιο οιιοιοτιιιτιοε , :τα ιιιιιο!ιτιοε!ι, ο: @οι ιιιττποιιο · ιιτοειιιτο ιτιιΙΒιιΙιοετοτ εΙΙο. πιο τ:τιιιι τιοινοτιιτο ιιοτι Μετα , Μτιπτιτοτ ΒτιιιιοΙιιΠιιιιι νοτείιε οοοτιιιι, Ψ ` φοτο τω” τοΒιιτιοτιιοτ πο δ: 5ιοοιι, αρτιο οικω ποιο, ροι·ιτοτ, δ: φοιτ ΜοΙΙιιιτ οΙΤοοοιι πω". ή

_ Νιιι·ιο_τιι ιιτοροτο , ιι: Με οοτιἴοοιιὅτο, Η Ματ το· ' οἱρἱοπιιιτ. Λόττο:: ιονιτιιιτιιιτ οοιιἰεοο ι Μ) φοιτ· ίιιροτειτ τιιτιοιτιοει Με ω Ροιιιροιιι ωστε ρωιιιτοτ

νινοτο: οπο το το ιιριιτι πιο-πιτ ριιιτιιτιίιιτι «Μια ° ετα Μοτο οοτιιιτιι

Η:: Μαιο, τι: τοπικ. Με. ο

τι. Τ.: ο. Απ. Τ. ι>.3ι·τιιοορ. τ. 1 τι.ο ~` ν ι| ο | Μ. τι1Μ7. το. Α8ἰιιιιι @Μο ΓιιιινιΠιοιο Ωω οΒτιι·ιιϊΠ'ε ιιιιτιἱΙὶῖ,_- ι ,

Ναι οιιιιιι ι!ιι!ιιτο , οιιιτι οοιοτιιιε τΠιι τιοο τω ι οποιο ιιΠιιι5 ιιοίττΐιιτι Ιιτοτει: τιιιοτἱᾶτἰιιτ/ Υ ιιιοτ Ντιπ::μ5 οιιοιιιαιτι δ: ιιιιιιιιε ιινιάιΠΐιτιι ίοιτιροτ Μπιτ,

δε οποιοι· @τετοιο ῷιλἔλιμη δ; Γιιιιιιιο , δ: τιιιοτττιιιτ, ] οι ιιιιι!τοτιιιιι στο , την: ιιιιτοιοΜοο ΚοιριιιιιοιιοεΞ ε · τ)

ο

Ο +

ο

"

ίο-Γοει

.ιο *ε

7~ ι ιι ι: χ'

:ειιτιιζιιε. δε ο ίιιΓεερἰιιιιιε Ξ "ω... ιμ63.; εΗ·ϊεε, ιιειιΒ οπιιιιοιιε δε ·Τιιι1άεπιιιι· , δ: ιιπιετιιιιι·."

Η; οι: πειτε @Με ει! ει: ιο επ ΕριΙΙοιιι Γειιικιιιι , Δ φαω ἰρίΐ (Μ... ΒιιΒο. .Τα νε!ίπι τιιε-εετεἰοτεπι Έ..ιει.ιε, ιιιιιιι οι: ω.. πιιιι·ιιιιιειε εεειιε , :ι:οιιε εει.ιιιι; _ :ιεεοι;ισ. > Νιιιτι πε Βιιι;ιιιιιδο ρι·οιε·· _ πιο οι; απο ιιέεε,ιιιιιιιι: @οι εισαι:ιιιιιι,ι·ειι6ιεεεΙΙιεια. πι. ο

ι1εονεο @το οιιιειοΒιι5. Με. Μιπιι5. ΎιιΙε. Με

η.

.-. η .._ ..ι η: Τ! Ο. Το Κα· εδβ.Ε. 1)Ο· _ __: Δ! Αειιι.·.226.ο.Ερώ. μ. ο ε ι

ΟΙο ι.ιπιεε εοι·ιΠ.ιιιι:ιειιιι Μαιο. ' Ι.ιιι!ρε ΑΜΒ

Γρεδι:ιιτε :πιο ρΙιιεετ. Με ειιιιτι ιἔπτσἔλΒπΩιι,©ὺΜ τεΙΙι·ιι Μοτο οιιιιιιιιιιι οειιειιιι·ιιιιι Γιιίμιειοιοεπι . τε·- " ρειιτε ἄυαῷαἔυεοθἰη, που ίοΗιπι ιιεΠειιτε. Μ! _εεἰάπι°

ιιιερτε ρει·ε8τιιιιιιιιειιι. @πειτε ιιΓοιιε πι! Νοε. Μαν ω πε πι Ροιπιιιιιιιο εΧΓρεεὶιιοο. Νι1τιε Θε με τω",

ειιιο:Ιιε τε νίιιιι·ι ιιιτπιιε. Μι ΑρριιΓοτο, ιιοτἔι (μπιτ :ο ι:Ιει!ει·ετιι ,. ΜΜΜ ριιιιΙο ω.» ετιιιιι5 Τειοετιιι5. @νει!ε. ο ε ~ Τ. Ρ. 16.Μ._ _'Γ.”Ο. Απ. Μ. ΑΤΤΚ)Ο ε. ΕΜ!. πο.δ. Ρ. Π. ο

4

Απο ΗΜ: ..Με τεΙεςετιιε` ποιοί νιάεοι·. ιιο8| μ

"

' Ροι·ιιιϊιιιισΓιιιιι. Ήειιοικιωιτι

Πιεε ειιιπι ιιιι!4 ε

` Με ει·ιιτ Αρεϋ είπε εΙΤεπι,οιιο Μ: ιιοιι πιεΙιιΞε ίειι·ειιι

Κοιιισε «μιά ιιΒειετιιι· ,· οιιὲιπ Η , ..οι εποε Κοιτιεε. Εᾶιιἰιιι Μετα ειπε που πιω. ιμιω Κοιιιιιε ,ο Γεώ ω”. ιιιαΜ ιο Με; ιιει·ιιιεΙοϊιιιιι .μια Πειετινειι)ιιι ετιιιιιι .μια Γιπιιι·ιιπι είπε. ἰιιἀ1εαϋειιιτ.ϋ Νιιιιε ΜΗ

ειιιιι1/εκ ρι:εεεει·ειιο:ε ν·ιιιτοτε ειιεερι:ιιιτι εΠ,ΙεΕτε Μ· ·

Μ! ΡοΒιιιτιιιε. 'εξω ειιιιιιιιιιιιιτι Με ι;εϊρίιιιι·ι στ. . Χρεθιο. | Χ . .ο

ι

ι

3

. -

.

ι

¦

-

...'

.$Τζι:11ΝΒ ω. Δ

μ·

ι ω... ...ιι Με ρι..ιο, «μιση κι ω. Μ.. Με ι·ι:οιιτι·ετι:. :Ια ροιιεΙει·οίΒιιι·ιι!ιςιιιιιιι€βιΠφΙιιιιι, μια ιιιειπϊοιιιιιιιιπι ιιοιι ιιιοόὸιιξὶοιιιιιι. ί:‹ιειἱειιιρριιιιιμ ` ιιιιιιι ιιιιιι·ιιιιι-: “Χιώτη .]ιιιιο Κοιιιι'ι Πε.εκιιιιι·ιι5, @τα ιι; τω..ω. Νοειμ Ροιιιιιιιιιο ι:ίζς: ιιο!ιιιιιιιε ιιΕ τμ: ει! ριἱ6ὶὲ Νοιι. Μιι]:ιε: εὸ Η ιιι_ια;.ι_ιιιιιιιω Μπι νεοειιε, Κοιιι:ε?τε ίοικειΠε νιάι:Ειρ. ”ΝειιτιΑιριιιιιπι :μιά εΒρ _ιε ιιινι:επι ? φυσά. Μ' .αραθιιιιιιρέπσόΘέ @πι έγω", Β” Μ” διιόαραι γλυπεριπρο ὅί2Μ ίδι29ι.

Βια”. Ουτε ιι: πιω.

Μ.. Τ. Ο. Τ. Ρ. ΑΤΤΚζΟ 8. Ρ. Π. η. Η

` άι». Μ. 3. Ερϋ. η..

Έ "

'

ΗΜ ει! το Ιοι·ιρΓουιιι πιο ιη ω... Γιιι:ιιιιιπι : Ο ροΠειιημιιιιι οι:ιειιιιιιιι Γρεφ ιιοΙΙι·ιιιιι δι: @απο Και: νίιδ,ιιιιιτεινΜοιιΠΙιιιιιιμια: πιο ΤΙιεΙΤιιΙοιιιώ ι:οιιιιτισνι, ιιιιι απ. οοιιιιιιι;ιοι·ιιιιι. ιιιι·οιιά ιι!ιςιιιι! ει! πιο @ο αριι:ι·ιΒεισει·ηιιοά ριοκιιιιΞε Ιιτοι·ι€Γοι·ιρΓεπιε ιι!ιςιιιιι άι: ιιοΜε ιιι δειπ ώ ιστο,ιιιιΕοιιιιόι3ιιι :ιι @εισαι ι κι ωιταιιιιιιιι Ροιιιρήιιιιι σωστο. @κι άι: τι: ςιιοιιιιιιιι οοιιιιιιιι ιιιιιιιτειΓιιιιτ, ι:ιιήιιο .πιω πιο τω. Με ; ;ρει·ιιιιιι: ιιιιΒι:!ιο , ει:: Η ίοιἰρίἱίΤι:ε , ιιιιιι! «τ. ε

πιπέρι: τοιιιροτιε που ΙοιιΒιιιςιιι·ίρε ιιιι&ιιιιι οπο: τησ Μιὰ ΐετιιιιι. (2ιιι:ιιι ιιιιιοιιι ιιιοτιιιιιι τι: νιιιι.·ι·ε Γι:ιιρΓο-. τω, ιιιιι ιιοΒιε Με. Έσω νιάειετιιι·, ειιιιι ιιιιιιιιιιιιτ,

ειιιΐ ν€ιιἱιιιιτ, ιιιιΠιιιιι (οτε.

Πι Τ. Ρ!. απ: ι·ς!ιςιι2.

Ιροε ι:Π ε ςιι·επι Η ειι!ρε&ιιιο , που ω., τμιξιάριι τα πιο αιιιΓου πιω . εκ νοΙιιιιτιιιι ιιιι:οτιιιιι άοΓιιιβ

θ. . @Μ πιο ίεερθ παταω., απ· Μπι: ιιιειιιιι ο;"

ίιιιιι τιιιιι ειιινἰτετ €ειιιιιι , ιΜκε ιΒιιοΐοετο, ι:ιδιιι Μι πιιηίΠιιΐιιιιιι νιάε·ιιε, οι ιισιιιιιιειιι ιιιηιιιιιιι πω:

°

| - ` ° Ι

Ο 5

ι

ι

νιόε

.

ο»

χ',

"ἔν

ι

πιο κι ιι π π

πω; πει: ιιικΙιετιει πω" παπι τοπιο; τε ω Α·1.9 , πιο ω” πιεπειε ειιι·οτε ει: ποιοτε εδώ ε πιιΙιί

γει·ο ιιιεπεἱἱιίτεΒτιι εΗ. Α:οπε πι:ιπέιιπ [επι πι ρετι επΙοπιιΠει:,τοπι εφ π, ποιοπε Μπτειιι πιειιπι απιιστωιω απ οιοι:ιιιοειι·έ ιιιιωιπιππιπ, ειππ,ε. ιιτιιωμήπε πΓι:ιε Γπιιι, πώ π: Με ρειι!ὺπι ιπο!ιιιειι·ι :Η ι :ποτε δ: νιάεπιπ:, ἱπιρπΙετιιπε,πο! ιι:ειιικιίιπι' οπιπἱ ΓιιοίίεεΙε-ο: εε. ρωωπΠειιοπτετεπτιπ ιπειιπι. ε Μια πιιοπιιιιιι πιο ειὶ @αποφ ποΙιἱε ειισιάιιιπ φ · παο πω πο! πιο Ιιεει·ιερετΓει·επεπτ ο πο:: νεΠπι (π

Ιπιεπειιδειοιππιπ, @Με ρπτὲιιε ιπε Γεἱτε ορι.ιε οπο,

Χ

ρειΓει·ιοιιε. @πωπω θιι:ιεπι ιπεπιπ Βιε ιιιιιω_. ππΖεπι`ειεο ππ5Γει· ο ιποο!πιπεπ τε!ιππιιο, ποπ_πιε :οκ τω πεπιιΤε οι!ιΞει·ει!.ιοι·. καιω. Νοπι δειπι!. _

ο Μι Τ.ο ο.οι τι.4:ι..Ι5$.3. π. ιιιιιιοοε. ιι. π. ψ Επι. η.

18.

Χ Με ΙΞ:ει·ἰε.ρΙεπιἄε πι" ει:Γρε6Επιοπε πε Μπι ςρειο . οιιιοποιπ ει:: πο!ιι€ πιο 3 π: οίἰεποει:.; Οοιπιτιιι επιπι ει·επο οπο. οποια , «ΜΒΜ ιιοΓοΙπ·τιο,

ίεποιει ΠΠ ρωπιιπ ιιΒι πε πωπω ει· :Πει Πιι!επε ΜΙΒ π ιτιο!εοι· , πω Γρει·επι , πιειο πιο ιι.ιΠπ ι ε:ίἱ Ιειο,τε

ἰἱε ερίθο!ιο πιε πωπω δ: πιο” @εε ιοΙιτππι «Με :επ _

πιοι·ιιτι. Νιιπε νεΕπι πιω ρΙιιπε ρει·Γετιπιιο,οπιπ νι πω. ποιο πω ποίΜε ιππ!ιιο ρεεεετιε ἱπ Μπι: εκπιπ- Χ Μπι ιο ειι:!ΗΤε, επ, ίἰ'ππἱ επίπε Μερα επ ριιι·τε εοπτει:ε πω, @Με πιο!εΠε π:ι·ειιιιιε πω πιιιστωι “Με

νινετε; @ο ριορι:ει· πιο οεΙεπι·Ξπι:ειπ , δ: ποοιιππ. παπι εΧΓρεο1οτιοπεκπ ι·ειππι πονειτπιπ ποπ εοπιπιονἰ

πιο :Μισο ΤΙιεΙΤιιιοπιώ.: ίεά.ιοπιει:τι·πάιιιιιιι·, ποπ

ο ΡΙιιποο (Μπι ο πιιιοεπι τετιπετ) νετιιιιι ει: ιρίο Ιοοο χ( ` ι'

ι

Ν

`

ι Χ

Η

°

`-ι

.>

τ·.·

,8-,.."`Μ

1|›

' 8.Β££ΠΝΒϋ°`.`

`° :Η

Ι *ωεωωε αρμοδιο , Μ! .έο.ετιιο:Μπ μι :αυτο Μάϊο ω. ΙειΜτειοπι. Ι:: Ερποπο 58Μμ·', οι ΓοτἑρίοΕὲιω , που ΝΕ,:μ1οϋ (ιτϋἰἐὸ ΜΝ ει:ίν::τΠ τιι1τμ:ἔἱ νοοομ·οοτ·,δε Π· απο; :μμικ ΜΒΜ Με: οςο:1Τε , ηυὲτο ρτο:::τπο Μ·

|ἱαπι_οίἶοω. Ηἰοο ΠΜ:μ1ΐο ὲΏοωΙεϋειιικΙἱετὶττπτ5,

πω; ἱο`ΑΙῖεπι ::οανεποτιμιε : παμπ: 2αμ"Θπουω :μιο ρο:ἰίΠπιὺπι, Μ! Κκε. Με. ΧΙΙ. (Μαιο. δα. ΤΙιοΠε!οο3εω.

` '

~

ι

Μ. Τ.ἐ Ομ κ1::.ΙΕ&.4.:Ερξβ. 'Τ. Ρ. Λ”ΓΤΙ()Οη.δ: Ρ. Π.

το. .

Σ

. κ

ΕΩοι·Ξοε ποΗ::τ Φάροι· !ίποταε ΕΜ: οε:τὶοτεη·ι , τ οίΓο, ΜΜΜ, το_Κοποίιουὲ:π Δε! νι. Ι:Ιοε Μεήἰ :μπειτε ρτοΕΕ&οι·ο ‹3ἱ::ετειτο·: :μιο:Ι ππἱτιἰιεογαΙιιἰΠοει

-

Η μιπι πιεΙΝιε νειΙ:τε , νοΙιετικπιτ:π ;μιο:Ιεο. ο νεΠπι :Μπαμ ει! :Με που:: .μυωΞΜ ω: :οἱ ραι:::μπτ, που ίο::ιμε, ει:: Π Ξρίο :ι:!είΤοε, οιῖπνοοτοτἱ, αυτ; ν"

παμε: ΕΠ :μήκη πιὶΜ ο:ση:μιω :μιἰοοίοεκπ μ.:ϋιιε ο:: με Με: οι! οσε , οπο: Μ ὶτιαοἰοιιεΙμιοεσ: :μπω ο: Τροι·ο, τἰΒἰ πω:: ρι·οοαοο.: πωπω:: , Η :μιἱο Εοπ:ὲ. :τομ Παοκ, ωπΕπι€: ἑι Ωμἰιπο Γτεκτο, Δεἰοἀ:: ο Ο.

θώκο; δ: Η (Μ: Γοι·::Ξ ο:: Οοωἱ:Ξἰε, ό:: Κερ. ί”οπο Δ β( απ:: οοἱπι :ο Με; ΙεΙὶἰόὸ 0ἀ0τατἱ) :τοοίοιἰοειεμεο

'οπο. 8ἱ :ΜΗ Ιιεοεοἱε; @που απο:: :ΗΜΜ Νιιο:;παιτι «Μπι ΜΜΕ :σε ορἰίἱοἰει ,Δ ω: ἰοτοπιροΙΙὶ με , ω; Ιο:μμικ ν5Βι ώ. Μπἰππὸ μικτη τοΒο, το· Με οπο, _ι:οτο:μιε πω: ο:: Γειπειπἱα ::οΜεάο,

Με οοὲιπ ρήιπϋπι “μι”. με ΠὶοηΥΠιιἱπ [ι1ΒοβιΝο κ. Οι:: ο: ΜΜΜ:

μ μ

κατ.

..

.

ε·|

·.χ

-

7””*"°”

..Ό

. ·ή Μ. έ: ο. Τ.- ν. .νττΙρο ε. Ρ. ο.. ·

2.9. -/

||η”'_

Ε!

Ι

. Απ. Μ. 5. ΕΜ!. α. Θ 3.

Απ) ε......... ω... Μ... ω... ω.. ....... Ματ” ΦΣ Ροπηρεριπο ρρτοίἱοἰΓοερειτ, τα α» Μ: πιεσε: τέππ Πι ΤωροΙ.ιιιο ιιρικ1·ΡοΜυπι ,Μ "ΗΜ τω: ω. Με ϋἱπαρτεὸόἱτα Γιαπ καιω .Λκ το εΠε. Εοο!επωι:εω ὁ Ρσππρ€έξαιιο ΡΗἱΙρτἱππο όεάει·ειπι πό το ΙΞι:ει·ετε, Με: νοτὸ αρτιο στα ΓερεἘ ηιιὶό Γοι·Ξροτέ:ω. @ή ι!ε Κεραρ.

ιτυποοτεε, €ωι›‹: τμπιεΓο. Μ .›ρμε.Δω απτο Γρωπωπι γωεο τἱτποτεπι , Μ! :πι:Ι:Μπερία.: 'Ο11ἱ_ό ά:: Πε οο- .

μ... δ: ηιι€ισε!ο, Μπι: νε:Ητρ. Διὶ φωε!Ιτετεειιρι · πΓε:τΜ ν;Ηω τιέΙοἰο.

Νυ!!εε :καίω ω... ..ισορρο

τειιπι . ρτα::οι· φαι: "Μή Μπα: Μπα! @κι ΤτεριιΒιιιο παΜΜιτ Πιο: . ρωταω Μεσα εάέ&ι1κπ Μ!» Ι..ἱοἰιιἱἱ . Βειροϋειρτ, (οπο: ωιτεω.Νωι. Μεβε) @τα Ματσε

τοίετἰρω ερ πω” ΜίρειιυπερΓεε. @Μι Μποστ, πιο εμπά ωω. ο·σ·υδασδ·ιηου Ε;; Ξἰε,ηι:ειε ροη ........, τμή ρυε τείετΞρει·ε νἱε. Αρκά Ε.ερω!ιιτρ ρωταω κάτι ετειτἱακρ. ΒὶοργΙἱι:ε ρορὶε οοπ1ΜΙΙ. Νἰοετιοτ τρικ

0ρρι·ειπι άσε ΜΜΕ ορι·ερϋιιω. μ... ψεείϊ ςιιὶ‹Ι τω. Μπι, δ: Με: * Β6ικνοιπ5: οοε1ιειρειω Με εΙσρρΩι·ει οοοτἰπορτπι δ.: 6ΙΙΙ,ςε:ρτϋε οΙΤε Πιά5. Ρεοἱππιιε ίπἱε Ε..

Ροπτἱο. Εκ ΤτεραΙσπο ω! νι. Ιάτ.15 Μειῇἰ. πω.: "¦ :ΙΜ :βια άυ# μέ.ΠΕ·ι·Εύπω, ὁ° Με: Βεπευσπ2ἱ

:σἐἱ2σῦαιυι , έν. Νά!! ρ? ΜφΜ.σ 4κὶάβτἰ&.ιω , Ε? Β0·. πσ·υεπϋ ρυ2υ·ο βυ·έ&εω. Με.. ·υσηδ Μ πωπω εοπ:ΜΜ 2Μπα μτ:ὶπει, μια» Μ· /Μι,.τ ψ· , «μέ Ε. Ροιπέο, μωβ ω. αυσέσο, ρω ΒψΞ:ἰσβ2Ξ.ψ:Ξοισσ. >

ι

Η

81ισμ1ιιΒΕ18.--

_ ί: ζ=10

τ' .

- οί Το

Ρ. ; ι5.45,·

εο[Ρο η

"

.

ΤΑι·:€ιιιιιιιι πιστή ιι κιτ. ΕιιΙ::ιιιι. Ιω :μπω Ροπ

' ο; τιιιιιι Βιιτιιει·ιιιιι ειιίριέ&ατο. Ποιιιπιο:ΠΠΐιιιιιιιι ειιιι:ι :Με ι:οε:,:ιιιοιιιι Μ:: νειιιι·::τ. απο -Ροπιρεῇο οοιιιιιιιιοτο: εοφ: ιιιιειε, μια ει Βιιιιιιιτι οποιο νι:ιειωιιιζ οι @μπι ειἱιιπι 2 πιο ρετιετιιι:,, ιι: ί::::ιιπι,

δ: Τ`ριιιι Ή

επι :μιοιι:ιιο, οικω ::οιι:::;ΠΉιιιειιιοιι

πιο ιοε αι

:μι ριιαΙιιιοε ιι:: ΚεριιΙ:ι.·ίει·ιηοιιι:ε α::-4

' ::ιριιιπι: ιιιιιι·ιι ειιιιιιι ::οιιίΠιιε ι:ιοτιοιε ι:Ηιο:ι :ιο : Πισω ιι::8οιιιιιιι. δει! :ω τι: οι::νιοι· @οι μι ί::ιιιιιιιι

πιο ιιι0ιβιο Μτιι ώιωτιιιιι Κοιιιιιι με Πε,ιιιι μπι οιο “ (εδω: ι :μπω οιιιιιειι οποιο ιΒιιοι·ιιιιο. ΙΙ:τιιιιιιι ιι!!

ιμιἱιι ροιιιιε, :ιιιιιιιι::οιιιιιιιιι::ιιτί,ιι: ω, :Δω ροιἰἱιιτ ιιι·:ιιιιι ιι πι:: Ιιιιιτα μισο ι·ε:ιιιιιιιιιι·. Ν:ιοιιιιιι::ιι μπι

1ιιιιιοο,οιιι:ιιιιιτιιιιιιι6οιπ τῶι, μι: οιιι·ιοι·ιιΕ Μιμι- · - @ή οπιιιιιι ιμιιιιοιιιι , :μια :ιι ιι: ρ0ιιιΕ8τΞε,,-ςχ|·ιμη. ο τΙοοιιιιιιιιιιιο , απο ιιΙΙιμιιιι ιιιιοι:ιιο "οπο ΙΙΙιω

ιιιιιι::ιι ιιοιι ιιείἰιιιιιιι·,_ιιιιιιι τ:: ιιιιεΙΤι; ριιιιιιιοι :ιο Πιι:ΓιιήέιιοπιιποιοΒιιι·ω οι: ::οιιιεθιιιιι το!ιιιοιι;ιε. Ανω οι:Γρ:&ο ιιιιιε Επι” , δ: πιιιι:ιιιιο , ιι: πονο.

- :Πτι Μπρικ. ρ:οἰεβὶιοιιἱε ποιο. Με. ;ι

«Μι. ο. Τ. ι>. Αιιι::ο ε. ι>. ο. ο ·Μ1£2.!ἰ&. 7. Μι, .μ -

.22υ

κ

ΒιοιιγΠιιιιι Βιει·οιιτειιι :ιεΠ:ι::ιιο και, ιιιἰΠ ει! εε, ιι::ο ιιιειιι::::ιι!ὲ ιιιιμιο ιιιιιιιιοι ία! Με :τοπικ

` ι ι:Ιοτι:ιιιι·ιμ @στο :μιιιι::ιιι ::οΒιιονι οιιιτι :ιο:Σιιιιιι (οικω ωιιιιμω ιιιιτ:δ οι·ιιι πιοιιιιιι) τιμη Βιιι&ιιιιι, ρΙ::ιιιιιιιοΒιοιι·, ιιιι:Ιιο(ιιιιι :πιστη οπο: ιιιιιιιιε, ίπποι ι, Δ

ιιοιιιι·

,·ι

1.ΜΖπ1ϊ π: π;

_Σχ

ι

ό; !ιοππιἱπιοιιι ,Δ πιο, πιο ΙΧιρτειιιιιιιι ;Ιαιιόπιτε νιἐιω, μι· Ό

Δ

ππἐ νιπιιπιι !ιοπιιιππι. Ροπιιρε·πιιιιι «Με ιν. Με Με· ι .π:Ε·πιι!ι._ Βιιιιιυε ιιιι:ἱι πωπω αμπιε ΕπιπππιίΤε :_ πιιελειιίι ΙΜ

πιώ "πω νιΓιπε ς:ΙΙ ιδειππιοο ωνεπιπιπι Δε: ππιμππιρ!ιο Ιισπαιπι, ίιιίπιπρεπε`ριπποε έφη: ππιοπιεπο ,πιο ποτὲ κι

ίεπιπιιππι εσεεόεπεππι ,`ςι.ιὲππι και οοιιΓεέιΠεππι,πω απ. _

π:επιπ!ιε Τεπιτςπιτπιε ΜΞπιικππι Τ'ππωπιιιιιι Δεεωωω. (χω: επιιιιιππε2 ιο πιοε πωωπο , β: οΗΜο Γεπιπιοπιιε πιΠιΗ ροτιιιτ ΜΗ: ρποΙϋπισε. ·Β6Κορ. 2”ιφιιι πω πιω-π αιαιΙοοιιιιιε ε1Ι'φωθ :πιο άιι!ιιιιπιι Μ! αππιμεΒςπο

πιιι1ε:πιπΙ1Πειά ΐρεππι τ:οπιόοπε!ια:.

ΡΜπι€ Μοτο Μι Γε

ει!πεπιπιπιιππι άπο αστεια ἱτ1£τΠἱΒ€τ€Ε, τιιπιι ικ:ι·ξι μπαι πιιὸ ισόιάιΠΕ. .ΥοιιἰΠε ΗΙποιιιππι ἑι @επειτα ; πρι εποε

ΠΠ ΕπιππιπΙπωΙΠπιιιιε . απ! πο πιοπι πιοπ:οβι!Τ6. Ετ ειδππι πι· Μ: απ! νιιι. Νικ» ΒοοεπιιΕι. νείρεππ_ νεπιΕΙΤετ, ΒιιΠιι18 πιο :στα το ροηΒιι:ιιιΠετ ,, πιά να Έππωιπι απ! Βοπριο.· πιεπιι απο:: Ιππεπιι νεπιπίΤε, φωτα ό: πιο€ὶε ρποΓοδωπη οΙΤοπιά θειεΓπιπειπι, Με ΠΠ ιαβιωτιιι νιπΜπιπιιπ ΜΒ

ιιΙιοπιιιιιοπιιε. @Η ΙιιΠἰτειἔ πιιπιΠ πιι: Μια! ςπιπιΓοΙπι τω, πιὶΠ (μπαι ΗΙι1ιιι , ειιι επιιιιπι ωιωκωιιωιω οοιιΐιιΒιιιιππι , Γοι·πιιπιπ Γαπιιιιιιιπιιυρο:ἐιιτἱ:ιιιι πωάσποτ, ιιοπι απΙιιτποπ ίσα: απο πιπιιεπιτειπι, ΜΒΜ: Επι «πω»

ππιεπι πιάάιππ:πιτ;

@μιά Η "και εωρει·ιτ ,.πιε 686

ππιιι!τει ήπιες” πισω :πιο :πονάω Γοπά!ιςπο, τω· ιππιιππι0 π'

άι, ειδ Π!. Ν0Ι16]8Π.8ἀ_£ιϊϋ€ι11 υποειτο. ΥπίΙ;._ Δ

Μο' Τα

Ωω Τ·

Ρν

8ο

μ).

Π.

|

7

η.

|

Μ. 7. Ζω!. 6,”

βάσει πΙοεΠ «μισά πιά πι: τωεωω, πιστα οππιπιἰιτἱΒἱ ν Μπι πιο:: ιρΓοπιιιπιεο ὰ το ιιιιω €2ίρπ:&οπιι. Τοπ· παπι ὶεπιιπ πιαΙΙπιιιιιπ πω πιό , · ίοΙσπιιιοπ Γεπιτεπιιιιε | , πι: φαω κ.

- κ ..

ο

·

..π “Με”

.

`4.ιισιικι:21ιιι;ι

ΐ

ειιιοιιι ἱβιιιισ ειιιιιςιιιιιιιθ Μωβ διιιιι€ιιιιιιιιε, Α

` Καμ. "Με ήπια) , σε:: ειιιιιιο ί6ι·εδ ιιινοιιι, ι:μιοι!” ιιοιι::ρτισεάοιι6ιιιιι ριιτ·ιιτι;ιτι (Σιι:Γιιιι, μια ροιιιιιιικ

τει: ρο:Ηιε, ειιιὲιιι ιιφιιετιιιιιιιιιιιι. @Η Με ιιιιιι.τιιι ς ιιιιραεισιιεροΠιι|ιιτιο, οριιιιοιιιιγιι!ειιιιοι. 8πι· απ· :επι που:: ρτιιιιιιιι·ι οιτσίιβειιιιιιε ἔ ἐῇὅιιἶιν όδε ρίξω

` Μπι: 4ιαιιιιιι, ςιιὲπι (Μάι ηιιιιιφιέιιιιιιιπι ' ρι·οι·οΒιιΒιι, π σε ,αυτ :Μι ιιιιί:ιιι:ιε τιιιιο ιιιιικτι:τιιι· ρ Γει·ι:Βιιιιιιιι. ΠΜ ίοτιθ Με:: ΠΠ τσιπ πιω ε!ειιιιιιιιε, τα ιιιιιιι: οιιιιι Βωξ ραι·ιιτο ριιΒιιιιιοι·ι·ιιιε. Πισεωςιιιιιι:ιι ιΒιιιιι· τω Γιιιιιε εε Τ Νοιι πισω ,φαι ιιιιίιιιιιιε. διιιιιιιιιιι οιιιιιι

οιιιιιιιι ιἰιειειι‹ιι ,πο ειιιιιε ιιεοεπειιιι ι «Παω ιιιοιιι ι φωι Ροιιιρι:]ιιε ,ι ιιοι·ιιιε Μ ΐιιοιαιιι ' ιιιιιιιι|ι ειιιιιιιο; δω ιιιιιιιε ιιοιχρειιι·ιιιειιιιαι Κειριιιι. ιιιιι|ιιιιι 60,86

_ ηι:ιοιιιιπιιιιοάο ιιιιιιι ριιιιιι:ι· -ι:ι:τειοε ιιέιιι τεθ:ιιιιι ,Ο

· πιο ιιι οιιιιιιε ις!ιιι:& Ροιιιρειο 61ιιιιι:ις. Μάο. ·

°

με ο. ·ι·. ιι .σωσει ε, ι>. ο., η. ι `

Απ. Μ. 7. @Μ ια·

Ηιιι:ὸ_οοιιΩΙιιιιιι εοέρι, πι: πω: ςιιἑιιιι ιιιοοι·ει, ειιιιοπι . πι: ιιιιι ι:οιιίρο&ι.ιε Ποιοι, ει:: Γοι·ιιιφ,

Μ.ι:οιιιιιιε ρισείειιιιιι !ιιιιι·σιιιιε.

Μ: ι·ν:!ιηιιο παρε:

- ιι€:ι·αι·ι€ ιιιιιι1 ιιΒιιιτι , μα: ιιδιιιι·ιιε φαι Επι , ίσιο:

Με Πιιιι ραιτιιιιιιιιιιιε ιςπιετιτιιιο ιιοιιιι ιιιιισιι:ἰΠῖιιιἱ ωιιιιιιι. ΤΜ νει=ὸ :μινι Γιιιιάειιιιι, σώσε ιρΕι αιτι ιιιιιιιιιειιΓρεξιοθ Οιιειιε ιιοΒιιι· :μιά οοιιιιιιι οι:ρειιε ι:ιιιιιέι:νο :Μάσι ιιιιιιιιι: ιιι ορριιιιε οοιιιδιει:ιιε , Μ! Πιή:ιειιι οιιιιιιιε.

83 ιιι Ιαι!ιιι οοιιιΙΠιιτ, ι:ιιιιιιιε ιιιιὲιε

Π" ςει!ει:, "'-οοιιίιιιι τα «Μ. Δώσε α:πθ @Η :επι κ ιιιΓιιιιιο) πιω οιιιιιιιι .

ιιιοιιιιιθ.·

Τα φαω πι!

“ι

ψ]

`~2 ?ἔκ

-

.κι α:η:!ηο τω” πω.. 'π'πιοΧ[*?!έτπ Δ: 'κ ;;ν π!ἶ πιο! ' ' πι Βιιοαιπι ' .-

*· 4Ιὶἰ·,!;ι·οπ|ῖΙΙἱ κα: θα πόδι:: Μικτά. .Νὶ|ὶ, ἀ°:.

πιω-β ρκαὶπιΜἰ, επωπε φάιπΙΕσΕυ, Δ

'Μο 'Το` (Το ο 25. ° η Ύ· ο Απ. Ρ'Μ.- 7.1ρπΙ. 18. 8ο .Ρο '

|

ο

@ο

. ν Π Μ! πδοοο , ηπα! οπο: Γα!!πιιπ: πάει «Μπα ω" ερΜοΙειππ , οικω επειτα ε!πεποπιππε , π! 7 το ποπ πω! ποιοι: οπἱιπ ρ!οπο ίροἱ Μπα, πω: δ: ροποἰοπἰε ΥοΙπππι€επι εποπ:ι·πιπ χο: ειπε] «που τὶοπἱοπε πΓπι·πιπ ρππποεπι ,. ρτοείεπἰπι Μα Εα:ο :ΗΜ Ν. Νοπσε_Ρεοι·πειμ .ωωε ποοορἱ Ιἱκτπε(τππε, Ρπἰ!οτὶππἱ,ωΕπ;πἰΞ , (Ξπιὴἱοπἱε α! Ρπι·πίπιπ:_ οπΕππε

ἱττἰἀοπτ.Ι.._ Ωα(αι·ἱε Ιοοπτἱοποιπ , @απο ορρι·εΠϊ π. πωππι·, πεοπππἰ‹Ι ::οπΠΙΠ οππἱοπτ ,ςΓοἱο ε πει: πιο.

ποτοπΙο σε πιο Ιειοοτο.: π ρπετἱε_οπἱο ειμαι ποπ πποεο. Πειρπειπι τειτποπἶρτοίἱοἰ&οϋπι· πω:: (οπίοοι1ε, οπο ϊαοἰΗι3ο πο Ροιπμεῇἱοτοϋπε οοεποΓοετοπι. νιιΙο.

ο ή. πμ Τ. ο. Τ. Ρ.ανι·τποο ε; π; π. Απ. Μ. ΖΕρώ. χα ή ΒΒονἱ ἱ_οςπὲπτοπτ πιοῷἱατπ έ:οιπροο_.ΐρΓππι ΙΜ;; '

οποιο οπἰπτοοΓροιπνἱ, Βο!Ιππι ποίὶι·ἰ ππ!!πιπ ποιπιπΞΩπιπτ. @να επππ ρπτεε,οπΚηπεπι απ: ω. .

ποτίε Με ΠΠ. οποτοτπ οΒο ῇπίΙ”π Γρο επώεποΜΙί ππἱι!,_δε εοεποΙε:οπο5 ποΙΕι·ἰ πρρετπώε, ιππκἱιπο · ἱκπϋτἰθαρποπι νεπῇ ,, ρπεΠο Νοπειε, οτ οι·ειπι ἱπΠπε. τ ω! επτειπποποππι νεποπιπτ, τω ει·οπτ νεπειπΞ ,

@απο , ἰπιριππἰ. Π. ειπτειπ Επο:τἱοε ᾶἰοοϋατπι· οί η [ο , δ: πἀἰτο οοποπ:οε Ι..εεἰοπππι Δεοὶπὶιιππτ ποπ ο ίἱτξπἰβ κ

'

Π

Ξ'2`οΠΝ11ηο.ι;

ο

«49

- ΒιιιιιΠιιιοι·οιιι. Α: ι!!οιιιιιιοιοιιοιιοϊοιοο , δέ @οι ὶειιτιοιῖιο ιιιιοΙΤο ,οσο ο: πιει1°ιι1Μ οοιιΓοιιιο, ( οιιιοιιιιι ο οιιιιιιΡ ) Μ! ο: Γοοιιιιιιιιτοι·οιοοιιτ. Εεο ιιιιτοπι ιι: ποιο ὲπιυἀποοπιισἶιη ιιοο το κι οοιιίοιοι Πο οικω, οιιιο ιιοο9 ει! ιιιιιιιοιιιιιιιιι ο ιιγοιι·ιε ,ι |ιδιοτοε , ισι ρτονιιιι , δι! ιιοΒιοοοιιτο8 Βιιοοε ι ω ΐοοιιιιι Βοιωτοι· οιιιιιοιιιο Ωω, οοιιιΓει !ιοιιοιιιιιι, τοι·ριιιιοο οοιήοιι Βοοοι απο Τγι·ιιιιιιο. οι οιιιοοιιι ιιιοοι:τιιιιι @ο Ριῖιιιιιιἰιιιιιο, ιιιι ΡιΠιιωιοπι Π: ιιιιιτιιιιιιιιεξ Βετο

νοΙιιιι οιοι!ιοοε , δ: πιο ιονοε «ωπιιο, Ετίἱ τοἱρΓιιιιι πιο ]ιιιι·ι οποιο ροτο : ία! τοιιιοιι οικιι·ιιιιιιι ροτοι·ιε.

Εοο Η οιιἱο ιιἱο Μάιο ιιονἱ οοειιονοιο-, Γοιοε. μοι ' οιιιιιιΈιοοι·ιιιιι: ΟΜΕ π! Ποιο Νοοιιο. Τιιιιιι οιιοι:ιοιο Πτοτει8 οιιοιοιίΕοϋο.

Α6 Με ιιιαιοιιι ω" ροτοιιο,ο

τοΓοιιοιιο. ;Μιι!ιοτοο , οι (Ποοιοιιοο ιο Ροι·ι·ιιιιιιιο το·

|ιοιιι.

'

Με.

ο

ο

·

'

ο - κ

Μ. πιο. Ατοιοο. ε. ο. ι3.“ ο

27 ° Απε Μ. 7. `Εριβ. οι. ΡΕοιοιτι ιο Ιοει!ιο Πάω ιιιιΠιιιιι οπο "οι ιιοιι ιιι

· ιΠιιιε ροτοιιιιτο Πο

Πο Ροιιιροιο Μο ιιιιιιι ,

οιιιιιοιιο, ιιιιἰ ιο ιιεινιιιι το οοιιτοιοτιο; οκοοριοπι οι οικω Ο οο!οιιι;ιίι:οιιι ιιιοι·οοιοιιοιιι! Ηοιοε ιιιιοοιιι

ποιοι. 8οοιιιοιι ροίΤιιιιι Με ιιοΙοι·ο ιιοοιιΓιιιο οσοι, :ιο ~~> αποσπά οιιιοἱοι·. Το οεοε!οιιι ιιοιι Πιιο οιιιιίο

ιιιιιοο , ιιοιι οπο ιιιἰιιιἶ1ε οιιιοοοιιιιι (ΜΒΜ οικροοιιιι: επι ιΠιιτι1ιιιιαιτοιιι νίοϊοιι2, δε οοιιιιιιιιτίοιιίε ι Τα!

Ήιιοο,οιιοτιιιιι ιιιοιιιιο Π: ιι&ιιτιιο. Κοἐὶο.ιῖο απ» Γοο οοοοικιιιιιι :ιο ορριοιε Πο: οιοοσοοιιιιιιι ο οιιοά ` ορτἰπιιιιτι ίειδιιι νιοοοιιιιι·, ιιιοιοο. απο Ριιι!οιιιιιο

Ιοοοοιο , ιιοοιιο πιώ ΤοΒ:ιιιιιιιτι Ιιιιοοοιο Μ». Εοο τ ο

90!

π...

.

ιιει·ιε δ-ϋ

.με εεπιπ9 ςπθ. πο: @τή , απ: :πω .ρετΓεοπειτ επιπ, πώ ΜΗ Μ, πεΓεἰοΞ Εε Η πετά ππΙοεςπ, πώ

ροίξπτπ Σ' Μπτἱ,οπὸ.τι·εήἰεἰειπ Ξ' ·ΙΒἰτπι· “Πο :πε ίπεροβ Ιε ππὸ. ΜΜΜ επΞπι ποτπιπ;πι·: πππα επεσε: ποπεΙΙΙΞ ΝπΙ|ο παπά:: σ.μ1Μεππ. Ντε μαπα: οοπίἰΙἰππππε ΓοΙεο.

ΕκρΙἰεοτἰτεε ποπ μπώ: Γεπ τεκπεπ Η οπἰεἱὶπεπεπ :επι Με., νε!Ιπι :πω , δι ἰρίε, εμ.1ΜΠε πάπ επε. _ Υει!ε. ο . 6

Με

Το

ει

Το

Ρο

8ο

Ρ.

Π.

π ω. Μη. ΕρπΙ. η. ' 28. Μετα τπε οπΕπεκπ ποπ πἰτπἱε, Μ! εεε Ἡ ΡΗἱΙοπππἰ (Ι πἱ ἱπ Με Ιοε5ε επιπτ, ποππωπιπ πε!ε&θ.ι·ππ:. Εεεε ροίὶτἱἀἰε (ΜΗ Ιἰιεωε (32ρ1ύ. ὰ Επετεπο πωπ ΜΗ ε]πε , Νἱεςὶιππιπ ε. ΒοτπΜο Οεριπππ νεπΠίε :

επτπ επεσε, ΥΙϋπΙ!ἰπππ τ:ππτ ρεπεΞε ππἱΙἰτὶππε ε Η· απο οπττετε ω! Ο» Οοπΐε11ιππ 3πίεππἱΟοεΓατεπ1 :

Βοπ·ιΜππι ποπ πεπει·ε τπΞΗεπιπ πω. Μα:: ίοι·ἰρίἱτ:

ΟΜΕ Βαριά εΠΓεεΠΜε. Νοπ άοΜτο, ςπἰπ Επεπε ἰπ έπει Πε : πιοπο είΪπΒἰπτ. Α (ζοππ!Ιο Γπ8ἰεπ‹Π, π: τι: οεπΓεε, επΓπιπ. ·νει!ε. Μ. Τ. Ο. Τ. Ρ.`ΑΤΤΙΟΟ δ. Ρ. Ι). πο. ' Απ. Μ. 7, πω. απ.. Ππι πειΠΙΤειπ ω! ιτε Εεεπιε πΞΗεἰε, δ.: ιπετπο πε νει·πε , πε Ι.πει·επϋ πι! ΟιιίΠιππ Η:ετΞε (Σει

ρπεπι ιπΞΠἰε. αρω.ιιο νεππ ε.: ποε. ΑππΗι: ει:πιπι ε. :ε !πεπιε πΕπιποι·εε , πεε επτπεπ Ηι·πιειε , π: ω..! !εε. Οιπππι Ρεοϋπεε ετεπετε ροΙΤπτπ , οπὲτπ .με . ίετἱοἰιἰε, Ροπιρεῇπτπ επετεππιπ πεπετε. Νεπιο πω:

π.. ειΠεετ ,οιππΣειςπε ποπ ποΙππ. Ο :επι ωπωω: · . .π επει!ειε .ο )

ι

.κ ο ο ιι Ν υ ιι ο

οι

`τιιιιιιιε οιιιιιΞιε Γοιιιροι· οιι:ἰιιιιιι: . πι οριἰιιιιι οοιιοΜιτ. (ΖιοΜ.άιοιιπι, ΜΒ ιΠιι:Η ιιοοιιο οιιιπι Ι €τιιτ ιιιιιιωιιε Μο ιιοΙοιίίο.οιιιιι_ιιοΙοίΠο, Ει·ιιι: οιιὶιιι`ετε οιιΕοι.ιο τοᾶο Κοιιιριιιι. ι·οοοιο. δει!» @οι , ιιιιιιοιιο οιιιιιιιι ώ ιοιοιιιιιιε. δ: Γοιιιιοιιιιιε οι! :ο ιιιιιιιιι. 'νά.

Μ. Τ. Ο. Τ. Ρ. ΑΤΤΙΕΟ δ. Ρ. Π. 3ο.

Μπι. Μ. 8. ΕΜ!. 7.

Νικο οποιοι τοΠιιτ ιιπιἰοο ιιοΠιο ει! οπιτιο άο οοοιιε , ο: Βοιιιιτιο που Γιιιινοιιιιιτ.

Α: ω.

πιο @Μπακ , οιιιιι ωιιωιο νοιιιιιιιιε Πε , οΒο ιιοκι

ριπο. Ποίοτο: ιοἱτιπ :Μοτο οινοπι, δ: οσε . οιιοε Μι Με οίΐο , οίκο Ιιιιιιοει: ρτεεΓοτιἰιτι δε ιρΓο οοιιοτ ΈΒ$ οτιοιιιιιι Ξ' Ποιιιιιιιιε (ΜΗ πιο οιιιιιὶει ΜΜΜ )· ιιοΓοιοτ : ιιιοιοιιιιιιΙιτοιι ροτιἱπιιιἰτ: ιιιιιι! οποιοι, ιιιΠ Γιιοιιιιι, οιιι ιιι(νΜοο οιιιιι·ι οιιι‹ι Γοιιιιιιε) πιο οπο· τοιιι ριιτιιε ι:ιο!ιοτο οπο. Εοο νοιὸ οιιοπι Γιιοιιιιιι,ιιιι Βου , οποιο Ποιοι· , ποπ ιιιιιιοο. Ωοὸει οτιιπι τα τιιοιιιιι οοιιΒιιιιπι Ιιιιιιιιιε,δι ιιιοιιιοτιιτισιιιτι όιοι5,ιιιιψ Μ., (μια ιιιιιοιιαι , πιο οιιιιι-Ροιιιροιο νῖιιοἰ, οιιὲιιι

οιιιιι Με νιτιοοι·ο. Εοο νοιὸ ιιιιιιοι Γοι1 οιιιιι Πιο Ροτπρο]ο,οιιἰ απο οτειτ,οιιι οιιι "Με οΠο νιιιοΒιιτιιι·. (Μπι Μο νοτὸ,οιιἰ αυτο Μι, οιιὲιτι.* Γοἰειτ. αυτ οικω Ιοοιιιτ,ιιιιι οιιὸι οιιἱ ιιοίιτιι ιτικ1ιοι: : οιι1 ριιτιιιιιιι το· Ιιοιιιι :ΙαιΜπ1 6οίοιιιιι ι Η ιιιαΙιιι, οοιιιιοι:,ν1οιιιε Γιιπι:

οιιοοι ιιιροι·οίΙ , ιιοο “οι νΜοτο ροΠιιιτι , ουκ που· οιιιιιιι τιιι·ιιιι.ιιο νΜοι·οιτι: ιιοο πιοιιοτουΙο Πιιιιιι,ριο

ρ:οτ οικω ιιιιιιι ιιοιι πιο‹1ὸ πιω., Ιω ιιιοιιιοι:ιρΓο οιιτοιιιιιιιιι οΠ. Αι! ΡιιιΙοιιιιιιιιιι ΙοιΙριι ιΙο ν1ει:ιοο, Μο ο. ιιιοιιοιιι ο( ιιοπιο διιιιιι ΙοΙνιι ) Με οι: Ορ .5:-

·

.

β

Ε”

“ή

.

ι Ι τι π ιι

ρΠε Με οοιιτυΒεπιει!ιΒιιε. . Πακετα ειρροΠαι ΗΜ ιιιειτιτ!ιι!ιο. Με. _ Χ °" ΔΩ, μα: ιικὲ !Η: ψ, οὐκ: Μιὰ” ρπ:/οπίω ό 17β "Μι" ΧΧΧ ἰπι·τωἰἰὐἰ|ἰ£ει· , άι:

.Νά πι· οηιπἰα /α!!κπ2 , άψπε2. ) -

ο. μ. ιιοΜυ. Μισο. Μ. Τ. ο. ει. Με ε.ι>. ι ο. ). Απ. Μ. 8. ΕΜε

ΙΞτει·αε ΙΞΒεπιτει· ιοΒΙ.

ΚεοοΒιιονἰ ειιιιιι

σπιτι ρτὶίὶἰιιιιιιι νἰτ:ι.ιιειιι «Μπι Πι @πιο εσω ιιιιιιιἱ. > ()'οίΕσιάΕιιιιι έ:::ει·οϊτιπιι , ηι1οιιι Πι Αρρα Ηει ΕιιιΒιιἱ, νειιετιιιιι:. Μειε,πορετε το Ιιοττοι· ρω και

ΠτιειιΙαιτι ρειρετοοήιιο Πιιάιο ιιι Κοιιιρ. ιι: το ω τιοε οοιιΐει·ειε , ει: οοιιιπιιιιιἰ οσιιΠΙιο Κοἱρ. ειέΒιέϊ:εσ ορειιι,

:ιτιιιιε ιιιικι1ιιιπι Γεπιιιιιιε. Οε:τιΓεο νὶᾶιΑρρἰἔι Κα· Επιιιε,δε οι:Ιοτι:ει· Βι·ιιιιάιιΠιιιιι πω”. (πιο, οι: νειΙοειε.

Ο. ΡΟΜΡ. ΡΚΟΟ. Ι.. Ι3ΟΜ. ΡΚΟΟ. 8. Ρ. Π. μ, ` Απ. Μ. 8. ΒρΜ. 18. Ιτοι· το ει! πιο ιιΠιιΙ Γοκιιιει·ο , δ: ροτΞι5ε ει) ΜΒ

ςιιἱιτιι ὰ ει: 6ο ΚεριιΜ. οεττἰοτετιι πιε Ηει·ϊ. Νοε, (ιιι;εειε πιιιιιιι, μπε εἀνειΓειτἰἰε είΓε ποπ ροΠ

Γιιιιιιιε. Ο0τιτ1°ειἐΪἱ5 ιιοΠιιε οορΗε Γρετο Με δ: Με!). δε Μπι οοκιιιιιωιἱ ρτοε!είΓο ροΙΤε:. ΩΒιιιιιοϋτετιι οίκο σοκιΜτι1ΙΠεε,··υτ νιωιιω πω Γοτιρίωιτ , στ! ν. Μ. ΗΜ. Οοτίἰιιἱο ρτοΗοἰΜ οτιπι εκετοἰτιι , δε ει! πιο νετιἰιε , ιι·ιιτοι· , :Μό οιιυΓ:ιε ΐιιει·ιτ,εμπιτε σοπ

ΠΠιπτι ιιιιιεθ.ιιε. Νοτη Με αερίο ι φαω πιΠιι νιωι Με Ιοι1Μι, Ι::νιε εΙΙ , α: ριορτοιαι ιιιοπιιυπι επι::

|

ςυὸά

_

ή.

..

-

-

,

οοεσοποο.τ

δ?

κ

`οοὸιΙ ιίοι!ιοιιε Εεείοι·οιο οποσ ριοοτοΙΤο οι οιιίιι·οοι Ττοοιιτιοοοι νοιιιΠο. @πιώ οτιιιιι τοιιΒὶε ειρρι·ω

ριοοοιιιο ιιιιιιοι·βιτιοο οοοροιοιτ, οὸ τοι ωοιοι οοοιι οιοιιι οπο ,οτ το ιιιοοοιιι οοιιιοοοοι·οε , ροοεοοιΣιιιι Ωω" ιιοτ τοοοι πο: ιιιιροτιιι·ο , ιιοτ πιο ιιοε το οι:

οΙοο!οιο ροΙΤοτ. ΦιιιιοΒιιοιι·ι ποιοι το ιισΒο,δε ω. τοι, οι οοοι! οσο «οι ΓοροτἰοτΗιοε Ιιτοι·ιε ο το ρο τοτο , οτ ρι·ιπιο οοοοοο ι!ιο Ι.οοοι·ιοιτι ιιι!νοοιι·οε, :ιο

τοοοοιιι ωρα. οοιιε ιοΒ:ιτοιτ @του οοιιτι·ιιιιοτο, οι οι·ιοοι Ιοοοοι οοιι&ιο, οσε Μάιο ἀἰίἱτοοιιοτ. δα!

ο οι·οοτ, οοἰ το Ξιιιροτιοιοτ , οτ Ποιο 'Μο ίοι·νοοτ , οοοοοιιι οΡτ πιο ι το ἰιιιροττιιτο, οτ οοιιοττοιε, οοπ οι: ΡΙοοιιο δ: ()ιιιιιοΗοο νοοοι·οοτ·, οοεο Ιοιιτοιιιιο

Ποιο τοΠοοοι·οιιτ, οι! πιο ιιιοΐοπι ίειοιοε.

πιο: ·

ΟΝ. ΡΟΜΡ. Ε. ΒΟΜΙΤΙΟδ.[Ρ. Π.

33. _ ι

Απ. Μ. 8: Ροπή!. 2.0.

Ποτε: ιιιἱΙιἱ ο το τοιιιιιτιο Γοοτ οι! Χιν. ΟοΙοιιι!. Μοτο οι οοιοοε πωιιο, Πιιι:ία:οπι οριο! Ποτο

ποιοι φοτο ροΓοιΠ”ο , οοοιι ροτεινι , δι: ρτιοιιιοιιοι, Ετ, οτιιοο οι ριοιοΓοοτιο οοιιιιιιιττοΕο τοοοιιι ριοε!ιοιιι νοΙιτ, δ: οιιιιιἱΙιοε οορἰἰε οοιιιιοιίτιε το ιιιιρ!ιοοτ . πιο ιιάχιιιο 3τοι·.οκροοιτοιιι τιιο Μ., ποσο Ποιο οοροιε οοιιιιιοοοι·ο ορτιοιοκοιιι οἱνιοοι ροΠἰε απο Με Ιο Βἱοοἰοοε , 6ο οοιιιιιιιτι νοΙοοτειτο τιοΒιτιιοιοε . οοο ιιιιιοὶε οτιειιιι τοἰε Μοτο Μπι οοοιιτιοτοε. Νοοοο οποιο οι›τοοι οιιΠτοπι, οοοε οιοοοπι οιιΒοο,νο!οο τιιτι Γιιτὶε οοιιοτΙο , οτ οι: οιιιοιιιοε ι”οι·τοιιο·. Κοἱρ.

οιωιωιιμ Νοοοο οτοπο , οοὶ οΧ τιοΙοιίτιοοε οσο οποιο Ϊοοι,ἰ1 (Με οοονοοοιοιιτ.

@απο 6ο ορο

ι·ιιοι, ο οΠο ι·οτιοιιο οτοιιιι οοιιο οΕΕοοκο ροτοε, οτ 1)3

τ.

το

5-4

::-1$επ

το €Χρ"0€8, δ: Με: ηιιἔιω ριήπιι3ιη νετιἱιιε, επτεςσωπ

οπποεε οορἱατ πάνετΓ.ιτ3οτυπα εοπνευἱεπτ. Ναμπε εωιπ οεΙεήποτ ο:: όο!εθώσε Με Βοπιἰοεε τ:οτινε:κή τε ροίΤοπειδι Η εοονεπἰτεητ,ηυππιυτπἰἱε οοπππἱτ· ιει·ωωπ Μ, φωσ Επι:: Η: Θε ήο:Ξ ςυΙόεω ίσω,οοκι και νοιεηειπαε !εεἰοιπε, που ει: ρτεττεκἱτ. ν..ω. · Μ. Τ. Π. 'Ε' Ρ. ΑΤΤΙΕΟ δ. 'Η Π.

υ Μ..

Απ. Μ. 8..Ερϋ7. απ.

Ιρρἰ:υὸἱτιΞε :ρεεε @Μπι :Μ ίϊτ !ἰβτ:ιτἰἰπτιεπυε, ὰ αιε!εω αιτία ΜενΜεΞε: στίἱπυποίςυἰἀεπι φα! ΓοτἐΒε_τοπτι, ΜΝ! εκατ. οττιπἰε ε::ΓρείΜιιίο σο Παι απ: Π: πυιπἰἰε Βτιιπἀυίἰοἱε. 8ἰ ωι&ι:ε Με ε!Τεά: Ου. πσΠπιπη, Τρεε όι1Με ραοἱε : Π" Με εικιτθ :ΜΠΕ ωἰΠΙΤετ, ε;:ΜοΠ ΕΜΗ πηετσε. δει! νἰάόίηε, Πι «μετα ΗοωΙοεπτ ἙιιοὶΔετἱτ ΚεΓρ.Ξ' ησἑω πικαπ: Ξ'ηυὲπι νἱ

. 8Μητοπι Ξ φώτα ρεπιτυπι Ρ $Ι ωεΙιετουΙὲ ηειπἰ "ετη οοοἰἀετἱτ, πε οι1ἰηυετη ςυἰοςυαπτ εὸεωετἰτ, ώ Πε, ςυἰ'ειιω πιεικἰτηθ πίπιπετειοτ, ιπακἰιπὲ 6ἱΙἰ;ζ‹:

τω.

Μι1Ιτί:ιτι πια:ιπτι πισπἱΟἰρεἱ©5 Βοπιἰτιιτε Ιοή

αματιων, ττωΜιτπ τυίὶἰοεοἰ. ΝΗΛ! ρτοτίι1ε Ματ! οιιι·ειπ, ΜΗ εΒτοε,πἰΠ νἰ!!υΙ.ιε . ΜΗ παπιππι1Ιφε Γυοε.

Εε νΜε ηιΗπτι οοιινετΓε εεε εΙὶ : Ν!ιππ , ηι1ο .πιώ τσηΒάεωιιπτ, ωειουτπ : Μπιτ: εππιοέ.Βοεπι τἱιπε ΜΜΕ Η ςιωτπἱε οοΙΜε ρεοοαιἱε, νΒτὶἰειμιε νοπετἱτ,

οσο ροΠιιω Ποὲ τυο!είὶἰει οοΒἰ:ει·ε. απ: .πιεση Μ· ρειιόετε ροτειτοττι, ΓοτἱρΓεταπι :ιό το , δ: @π τι:ιειε

!ἰυ:ταε εκίρεέ.Μ:ειτο. νειΙε.

- Δ |.....1:υΝ1.υ.ι

`

ο;;

?Ϊ πωπω... πο. Μ. Τ. ε. ε. ο. π. π π.

Απ. Μ. ο. Απο!. 5.

. Πω Γοι·πΗπιπ ποίϊι·ιππ πωπω νἱἀἰΙΤοιπ , πεποε

Ίοποί,ποποο πωπω πιο οοτπτοοπο ροτοΗΤο: ρω ποπιπποτπ , ειτοπο-εΠοπι Με Μπα·ο ρτωμπΞΠῖε @τι Ιο Βἰοπἱοοε,ρτεετειἰτε “στοπ ποπ μπώ. Μ. δ: ΠΜ

Βοτοπ1 ..ο το, δ: Ηἱοιπ οπτ·ιοτοτπ, ετ:ιτΜήπο επο τοπι. Ετίἱ ποοοΗῖοἰοτπ δε Γεώ Με, &ΤαρΙοε πΜπἰ ία&οτοε νἱὸοοτ: π.. πε: πιο ιποι·επε. Ιπ μπω. ὁ το ροεο, οποπἰππι οοπΗ‹Ιο πιο· (πω... .ωωικω νεο τοτυπι , π: :ΗΜ νἰἀοιικπ , οτ πιο οοπΙῖ!ἰο, @το

οΞ8πΜιτο, ορο οτππἰοπι αποτο υπ ροΠΪκπ. Δε! ρω ρο5ωπι τονοπωω Γείππωοπ5 πω: , ο:ονΞτοτήπο Πε τοπιπππ ἱ8ποΓοοε: τοΙΙπωι οι: Ρπτπἰο οοΒοοίοοε.νοΙο.

ο. πω. (πω) Η οπο. πωπω ε. π. π. `. πω. Μ. ο. Ερ£#. 8. ΟΑοποο :ποΙ·ιοτοιιΙο Με ίἱΒπἰΗοοτο Ιἱτετἱε, οοὲπι

36

ο νεΙ‹:Ιε ρτοπο:Ξεοπ , παο ορια! Οοτίἱπἰιππ πιο:

ω... ΠοπΗΠο νοΠτο πω: Ιἱοοπτοτ, δι ω.. Μο:: πω, πω! παω Γροπτε ίΞιοετο οοπίὶὶτοοτεπτ, ιπποέιπι ΙοπΗΒτποτπ πτο ρτοεοοτοτπ , δτ Ροπτροξοτπ οπο.. οροι·:.ιπποτ τοοοποί!πιτοιπ. Τοπτοπποε πο:: :παω .Η ροίΤυπποε, οσππωππ νο!οππιτοε τοοπροτοτο , δ: :Πο

παώ νἰἑὶοτἱΐι οι:ἰ , πι1οποο κο|ἰππἰ οτοπο!ἱτεεο αποτο οΙΤποστο ποπ ροτυοιππτ , παμπ: νἰέὶστἱοππ πωπω τοποι·ο ρτατοτ οπιππ Ε. οπο... , οικω ιππίτπιιτοο

ποπ πω.

Ηπα: πονο Π: κοπο νΞποοποἰ, π: ιπΝο

ποοπΗίι , ο: ιεωπ1επω πω» τποπἰππιυε.

Η οπἱπι 1

οποκοποπιοοοπτ ε... ροΠπ. ποπποΗα Με ίπ ιπεπ- Β Δ. πιο ο . | -..”1-

__

ϊ σ 'ἔκ-.-Φ7-.

______

-

56 -

ι 1 _ ιι ι: χ

Β

:επι νειιιιιιιι:, δ: ιιιιι!ειι ιερει·ιτ! ρο!Τιιιιτ. Πε Πε τεἐ Με :εεε νοε, ιι: εοΒιαι:ίοιιειτι !ιιΓειριιι:ιε, (Σε. Με

8!ιιιτι Ροιιιρεβ ρτε:ιεό.ιιιιιι ι!εριιε!ιειιι!ι Γει!ιοετ , δ: ιιιεο ιιι!!ιτιι:ο ιιΓιιε Γεω ,δ: ειιιιι !!ιιειιιι ιιι!!Τιιπι Γεει.

ι

μπι δυο ρταἴεδὶι ΕΞι!ιιίιιιι Ροιιιρειι!ιι πιειιιιι ροτε!!ει

:επι νειιει·ιιιιι; , δ: ὶι πι:: :ΜΙΒ Ειπε. ν 8ινο!ειιι: μια! εΠε, :!ε!.ιε!ιιιιιτ Ροιιιρειιιιιι !ιοπιιι! ι ω: πιο!!! πιι!ιι · εΙΤε ιιιιι!ειιε ςιιιιιιι ω, ευ! δ: Μ!. δ: πιι!ιι ίεκτιρει· Βιε

τιιιιτ ιιι-ιιιι!ειίΠιιιι ε :ιιιοι·ιιιιι ιιττιΠειιε εΠεε!ιιιιι ω, ει: Κείρ. ιιι Με:: Πει:ιιιιι ρετνειιιι·ε:. νιι!εεε. Μ. 37

Τ. Ε. (ΠΕ.8ΑΚΙ 8. Ρ. Π. Απ. Μ. 9, ΕρΜ. 13.

Τ Με! ειπε !!τει·σε, ειπε ε Ριιττιιο ιιο!!ι·ο «κα. ι ρει·ιιιιι ,ειιι!!ιιιε ιιιεειιπι ειξεε!ιειε , οι: ει! στ· Βεπιε!ϊειιι , ι:ε νε!!ε ιι:ι πιεο ::οιιίι!ιο δ: :!ιειι!ιιι:ε

πιά: ιιιιιιίιε Γιιιιι ει!ιιιιτει:ιιε. Πε 8τετἱιι δ: δε ορε .με !!Βιιιθειιτεε , τιιεειιπι ιρίε ειιειιε!ιειιι: Γρε τα· πιειι ι!ει!ιιεε!οιιι· ει! εστι! εοΒιτει:ιοκιειιι,ιιτ τε μα: :σε ιιι!ιιιιτιι!ι!!ι , ει:: ΠιιΒιι!ιιτι Γειριειι:!ει ε δε οτιο, δε ρεεε,

δε εοιιεσπ!!ιι εινιιιιιι εε! νε!!ε ειι!ιιτι·ειιετ , δ: ει! Σ απο τιιι:ιοιιειιι ει:!!!ιπιει!ιιιιιι Γ.ιύε ερειιιιι ε!Τε δ: πιε !:ιιι·αιτι , δ: ρειΠιιιιιπι πιειιιιι.

@σε Η πει ε!! ,. δ: Η

ειπε δε Ροιιιρειο ιιο!!:ι·ο ειιετιι!ο, δ: ι:!!ι!, δ: Κειρ. τεοοιιει!!επιδο, ειπε :ε :ιι:ειιι8!ι:; τιιεΒἱε ι:!οιιειιιιι ,

;ειιιἑιιιι εεε Γιιπι ε, ει! ειιιιι αιιιΩιπι ρτοἴεδ!ὸ ι·ερει!εε ιιιεπιιιιειιι, δ: εε! Η!! Μερα, δ: Γειιιιτιι!, ειιιιι επι “ω” ρο:ιιι, ρ:ιειε ιιιι:!ιοι· Μ. Νε:: Γιιιιιρε!ε "Με

!!!ιε!!ι ιι!!ιιιιι ρεπειιι :ι::!ει, ιιι:!!ε:ινήιιε:ε εο!ιε!Ιο ”·νι:ι!ειι·ι,εοτιττει ειιιιιε_!ιοιιοι·εειι, ρορι.ι!ι Κοιιιιιιιι Με..

.ιιε!ιειο εοιιεεΠιιπι ιιιιιιιιε! , πιεσε Μπι!! ιιι:ειεκιιιιι·._ · “Δω

ε.

δει! Δ.

ῇ· 'Ι Δ

.τιοιι`ιιι-ο οι

η·

| 8οο οπο τοιιιροι·ο ποπ ποσο πιώ πω» ιιιεωπικ απο Βιι,νοτιιιιι οποιο :πω ιιο:!ιοι·οπ το :Μονοπ

οιιπι: Πο πιο “Με Ροιιιροιι οιοπιτειο νοΕιοπιοπτοι· πιονοτ. ΑΙιοοοε οπιπι πιο: ιιππι, οὺιπ 'να ποσο απο.. Βε . ποοεριοεοιριιο οοΙοτοπι , δ: οιιιοοε οΙΤοτπ, Επι;

Μπι, ειιιιιοιΠιιπιιο. Ωιιιιπιοοι·οιιι ο το ραπ, νο! ρο

πω. ριωιωι οιιιπ1Βοε πιο, δ: οο:οίὶοι·, οι: ἰο ΝΪ$ πιιιι2ιπιιε οοιιοιιιιοπιοιπιροι:Εοε εοιπροπε ποιο οπο οιιο οοοπτειι:ιοπι,, οι πιο Ιιοποποιο Ιιοποε νἰι·_, ετα· πιο, πιο ιιοπιοιιο οίΤο ιο πιπἱπιἱ !ιοποποιί πιοπιοτιο _ρο πο. ώ (ο μια: Η τειιιιιΒιιι οι! πιο ιρΓοπ·ιροι·τιποιοπτ, ιροπιι:οιιι πιο ο το πιπιοπιιπροττποιοτπ ι τω οι: οι· Μετα, δ: :κι οποιο ποσο, δ: οι! Κοιπρ.ροτιιποο πιο δ: :κι ριιοοπι ιι:τιιιΓοιιο νοίιιιΐιπι; δ: ιιιι·οΜιιιπ :οπ

οοι·:ιιιιιιι ,μοι το οποιο οοοοιπιιιοάο:ΞΠῖπιιιιιι 80ΠωΙ'· ` ναι.

Ε8ο, οὺπι οποτε :Μ :ιο [.οπιιιΙο ΒιιιιτιιιοοειΠ

Πτοι,οιιπι ειπε Γιι!ιι:5,ποι πιι!ιι Γποιιιτ,ΓοιΙΤοε: οιπιοπ

οιοο Ιιι:οι·ιο ιο&ιο,οοιιε επι πιο Β:ιι:ἱΠῖιιιο ειπιπιο :ιο Με !ιοοτιι!Επιτο , οοποποιοίιιιο Μπι: , ο:ιποοιιι πιο @οποιο ἑι :ο οοοορι-ΙΤο ρποινι, οποιοι Μο: ιπ οποιοι Η πιο ἱιι:ο!!ἰἔἱεΔοΙΤο Βιοτοεπιοιιι·ει οοΓοοι·ο, ο: οτἱιιιιι

πι Ροπιροξιιιιι οΠο ροΠΐπι. Με.

μι. σου.. ΒΑΙ.ΒΗ8 Μ. Τ. ο. πιο. ε. ο. ο» δ

ά 2.8.

.

«Μ. Μ. ο. πρι. ι6.

Βίοι· ιιοΙ.ιιι: Πτο:οε ροιοι·ονοε πιἱίἱτ, οποιο οι:οτιιριιιιπ π.ιοΙοιιρϋ. Β:ονι:ειτο ΕριίΙο ει: Γοιτο ρο:οπο, οιιπι νοΙΙιο οπο πιίιοπιιιιιι ο πιο ποιοι :ιο το :επι οτονι:οι ΓοιιρΓοι·ιτ. 35 ποιά ριιοποιοει πονι ω. πιο, Πιιτιπι ΗΜ Γοτιοειιιι. ςζει:Γειι€ Ορρἰο ,(:οι·πο|ιο· οπο 8. ζ Λο νο. Μ. πω:πιο οι! ι ο | Ματ. Β 5 Βιιιποοιιοπι δ `›.· .0$.ι.

.5·8.

_ι:επιιι:

:ιιιιι·ιιιπ :εδω ρο!ιι!: Ροιπρε!ιιε Βι·ιιπδιι!!!: πι! !!: ε!! πι:: Ο. ΜιιΒιιιπι δε Ρεεε,τιπεε Με πιπ:, ιε Γροπδ!. Πο:: να. !!ιι:!πι Γε!ι·ε νπ!ιι!. Εδω !π !ρειιι νεπετο δε εοπιρο!!:!οπε ιι!!ςιιἰδ «πε ::οπ5εειες·Πιι- · :!ιπ να. εει:!οιεε Ε·ιε!.ιπι. πω:: (Βιοιποδο :πει

πιιπε`ριι:ιιε . πι! Ο!εει:ο , :οι·έιιιετ! ; ρο!ιδιιειιι ιιιι·Γιιε !π!ρειιι μιά: νεπ! , πε :μπι :εε εοπιρπ!!:!οπειπ ε!» :πω ἱιιιρεδ!ει: θ πιιπιδιιε :ιιιοδ ..πιω Ειιεε:ε ρο!!ιιπι

δικο ι εδά! Η απ!! ε!!`ειπ , ιι!!:ιιι!δ !οι:ει!Τε ριο:!εε:ε ροΠεπι.. Νιιπε ει:Γρεέ:ε:!οπε ειιιι:!οι·- νιι!ε. . .:'3“!°.ἴ!ιῷι

τ .

·

Ϊ.

δ

·Μ. Τ. Ο. Τ: Ρ. . ΑΤΤΙΟΟ 8. Ρ. Π.: ! 39.

Απ. Μ». ιο. Βριβ. ει.

Η ΕΟπ εδώ ιιεεερ!Πειπ :πει !!:ει·εε Νοπ!ε Αριι!!!ε, πω: Οερ!ιει!!οει::π!ειιι:, ε!Τεπιδιιε Μ!π:ιι:π!ε ροι::!δ!ε ιιιιιπ!'ιιιιιε , δ: !πδε ριο:!πιιε : !ιι!!ιπιιι :πε !π Αι·ειιπαί:ιιτι!ε,ιι: διιιιι ιι!!διι!δ εε::!πε ε!!"εττε:!ιι·ι οεειι!ι!ο:ε !π !οεο ε!!ειπι.ιε , ιι€ετεπ:ιιιήπε π!!ι!!οι·π! πω, εποε Με π:ι!ι!ε εε! ρο!Τιιιι:. μπι εδώ. δ:ειπ! ιππωι:δε:. πε:: ε!! :ιπ!εδιιιιπι πιώ , δ: Μ. Γεδ πω:: ποδι:: επι: ειπε , δ: ρει!:οιιιιπ.

Το τειπι€τι

διιοεδροτει!ε,; π: ιιδ!ιιιε Γε::!!!! , πω ::οιι!!!!ο !ιινιι:

Με.

Κε: Γ:ιπ: !ιιεκρ!!ειι!ι!!εε, Γοιετιιπεε πω: επιπ

Επί::διιδει οπιπ!ιι, !!πε Γρε εοπεπιπτ Με.

Με!!ιιε ί!

διι!δ :ια:!δε:!:, ιπ!ιει!ι!πιιιι·. Π!οπγΠιιιιι πο!!ιπ ειδ πι::

ριο!εδ:ιιτπ . δε παο ει!! :πε Τιι!!!ιι :πω !:::!ρ!!: Με!! δ: :ειπριιε ει!!επιππ ε!!, δ: !ιοιπ!π! ποπ πιπ!ι:ο ποί'::ει !πεοπιιποδε, :επτα ρι!ιε!ει·:!τπ. Γρεε!;πειι!ο ε!!ε πο! !επι : ::ι.ι! :ε πιεο ποιπ!πε !πιιπ!ειιπι εΠε πό!ο. π νει!ε.

Οι.

ώ

. ..σ Πέ υ στο σ ε. Α έ;;; . ς:.σε.Δις ιΜι>. Μ. το. ιΜι>. ε. σ! =- ·

' 4ο. ·σ

-

` ' ό”, Μ. ιο. ΒΡΩ!. 9.

`

· σ”

'ΤΗ τι: ΜΝ! @πατώ , ισΜΙ Ξσησσσεσεεσ Εξδϊσ-'

]σεΠαϊτσω.κι, το :Μισο ρωσοτσε Ιιοιτιἱσστη Φ ἔσω!.:στη ία:τάσεσόσω Φωση."ε . ζει ρισσοίβα

ϋεσενο¦εστἱε ραεσόστσ , σε: σσρέρτσΒτοσετε:ϊεσσ-, ε:Ιϊσειιΐι @Η σε, σσιι ·σπε8τε Μισο .ρτο8τεἀἱἐσᾶσπι~ ΗΜ πω: εκἱΙὶὶτσἑίΤεε: Νετσσσε δ: :ισσεΙ:Με Βτ2ησο του ἰιήστὶεισ Γεοετἰ5,& :ΙΜ πιισσε εοιππιοσὲτσσ

ίσΙσετἰε,Π ποπ Γοπσσει: οσίεοσισε νἱόεΒετε. Οσ1ισσ. εσὶστ ΙεὸσσσἰΠῖπτω οοσἰε , ωνετΠ(Πισε ἱΠἱε αεοἰσἱΠσ νἰσεστστ ε σα· ωσσιω ία:στσε (εωεσι εισπι ω»

ΐσίι, εσω ώ σωστη εὸσΠΙἱἱε ειΕκίΤε ]σσΜΐιΩί) Μ! σπασω ωεφωσ Βάσω οσσσεισσἑΠε ΑΜεσει·ε ε σσο πσΙσ Βτενὶσε σ». μ: ηἰΙιἱΙ σοοἱἀφτοροτεΠ : @εδά σ0

@Με , μα) @το σοίὶτει: σπτἱοἱ:ἱσ;ἑι το μετά Ρώσσ πιὸ φωσ νὶτο Ι:οσφ , δεσσἰε:ο, δ: Βοσο οἱνἰ σπεΒἱε

σοιινοσἰτ , ςσϋπι ειΕκίΤε ἐι σἰνἱ!ἰΒι1ε κ:οσττοναΠϊεϊ

(Σω σοσσσ!Ιἱ εσισ ρι·οσειτοστ, ρετἱοσΗ αισεέι Ιε ΦΠ ποπ ~ροισοτσστ.

Τι: :::ρ!οταπο δε ήτοι πιω

φσΜπσοσιο , δε ετσἱοἰτἱοε ΪσΩΙοἰο, σεφ:: τστἰσε, σι:

σσο σοσεΙΗσε τερετἰε5 σσἰοσσετσ , ςσὲπι :ισ οπισΒ οοστεστἰοσε εισείΤε.

πω.

Μ. Τ.` ο. Τ.. ι>. ΑτΤιεο ε. ν. σ. μ. Απ. Μ. π. ΕρῇΙ. 18. Ε ἰΠἱσε Μ: Α¦ΦΧασάΜ :!ΕΓοείΐσ ΠΜ! Δώσε: έσ

Δ

«Πωσ : σοστι·εήσε ορἰσἱο, νε!σε εΠο στι;»

σκι"... Ιειισσε σα: πσ::ο, σ: οοσΠΕεσεισισμ (Πεο

πωπω . δ: σ: τοσο, σε απ: Νικ: οπρεσσιε. @οσ Ή;

60

Σ

Ι

Β

Β

κ

νι: :!ε τ:: ετιἰιιι δ: α! Γιιρρ!ἱ::!ιιπι Αιιτοιιιιιιτι !ενιιιε !ειι!ρ!ἰ ε!!, Μ:: δ: ιι:1ιπ:ι:ιΠοιιε. Βιι!!πιττι , δ:Ηειε π! . Π Ορριιι::ι. 8ινε ειι!πι Ιιε!!:ιιιι ι:: Ι:ιι!!πΓιιιιι:ιιιιι Η: , Με ::!ει!!!!ιιιε απο», Μ:: :πε εΠε :ιιιιι!πιε ::οιινειιιτ:

:ιιιοτιιιτι Γοιιαι!Τε ιιτι·ιι:τιςιιε ει·ιτ. Λ!ι:ετιιτιι ::ει·τε Μι τε!!ει:! οπιτι!:ιο ει: Ορρ!! !επτιοτιε, φωτο ει: ιι·ι!!ι!

!`::ι·ἰρ!ἰίἱ!. :μια !!!οτιιττι Η:: ε!Τετ. δα!. ιι: ειιιιι Πε δ!τιιε , έ:: τοΒο. Ν!!ι!! οιιιιι!:ιο [απο ει:!”ρε:'1ο , ΜΗ ιιι!Γει·ιιπι. 8ε:! Με ρετ:!!:!ιιε , ιιι :ιιιο Με:: !ιιιιι, θα! :ι!!ιι!.ροτεί!. @ειπε ειιιτι Αιιτο:ιιο !ο:ιι1ε!ε νε· !!πι π δ: σπιτι Με . δ: :επι σε ροτει·ιε, ε::ρε:!!εε. δ:

ιτι!!ι!:ιιιαιτιρι·ιωι3ττι :!ε οπι:ι!!ιιιε ι·ε!ιιιε τείετι!ιειε. ν... . !ε. Χ!!. ()ει!επι:!. Ω3!τιι:!!.

Ρ

Μ. Τ. Ο. Τ. Ρ. ΑΤΤΙΟΟ 8. Ρ. Π. / μ.

Απ. Μ. π. ΕΜ!. εμ

πι.. Με :Με ρο!Τειτι !!τετ:ιε . εστι ρτ:ιεεει·ιιι!Π , ετ!! :ιιι!:! Γετ!!ιεςεω , σου !ιιι!ιε!ιιιπι. Τα ω!

Με δ: Με: Γε:!!ι!ε, :ιιιὲι:τι Γο!ε!Μ5 , δ: !ιτεν!ιΞε : οτε :!ο :μια τι!!ι!! !ιει!ιεε, :1:ιο:! πι:: ρυι:εε !ι!›ε:ι:ετ !ε8ετε, και: ειιι:!!ι·:: ροΠε. νετιιιιπωπιε:ι νε!!πι, ί! :ρω απ, διια!ε::ιιιηι1ε ετ!ι:, Γετ!!ιειε. Ε!! :πιεση :πισω , :μισά

πι!!ιἱ Ε: οραιτι:!:ιτιι, Η :ιιιι:! αει :!ε με:: ρο!!ΐ:::ιιιο:! ιιιι!!ιι ε:ιιιι:;!ειι·ι !ι:ι!ιεο !ιι Γρε: (εε :μια ει: !εν!τει· ω. τετ:!ιιπι ΠΒιι!Η:·:ιιε. εοεἰε :πε !ρετιιτε , :μισά ορεστι

:.!ιιπ1 νι:: ε!ϊ.

Ρ!ι!!ο:!πιιιιε :!!ε!τιπ.Γεεε:!ετε !:!ι!›ιι8

θα. ιι!!ιι! !ιει!ιεο :!ε :ιο ειιτιρ!!ίιε.

Τ:: νε!!ιτι ω! ε::

ιιι!!ι! τεΓει!!ιειε, φα σα! τε ποτε:: Γετ!ρ!!.

Μι!ι! :επι

ιιικι·ι :επιρο:!ε Γιιτὶε εΡε , :Μπι ἰ:ι ρεΠΐτιι!ε ι·ε!ιιιε :ι!!- :ιιιἱ:! εενεεω, :μή :ι!!ι!! ιιτηι1επι εαν!.

νει!ε. Χ!.

(ζει!ε:ι:!. 8εια!!.

| · Μ. Π'

.ἐ

° δ.

.:::εσσσιω: Ή

.

ε:

Μ. Α'στοσ:σε οσε. Μ. πο. ε. σ. σ. 43.

Ζω. Μ. η.. :ΜΙΚ η..

Οεσρσ:ἰοσ:ϋσε εΙὶ (Μέσω :σεἱε: δ:Γσσ::δ τσῆ. σι·οΓεδσοσε: σε τεεσ:σ ::οι·εσ:. σε σε:: τε εσε τα:: : φωσ: Μ: ::εισΓειστ νε:εοτ. σε οΜεστσι :Με Ιε

νἰοι· Π: επιασε! τε. @σ_δ:! Η οοσ::ειε τσσ.ι·είοοσἀε:ἱε ῇσ::ἰεἰο τσεο, :μισό Γεωρε:.σ:ισσ: σε τε, σεσσεσο. Α ΟσεΠι:ε σα:: , σ: 8είΙ:σ:σ σιωεσω τεΙΗ:σε:ε:: ::σρεε:αν:. Επι: :σΞΙσ :σ :ισ:σ:σετσι:σ τω: . σε σ:ἱ

οεσείἱεἱο εΪσε , Η :ο εοσεεΠῖΙΤεε,σσο σπι:σε Ι::σο:ο. σ: :σὲ νοΙσστε:ε ω σε: :σε Επεσε σσσ:: Ματ. Ωσοά

Η ::σσο:εσπ :ε :τσκ :σ:ίε:εε δ: εισΉέΜε Γο::σσα: ρωσ Ιπεε: σοσ ::οστεσ:.::::σ ε.ιιοΡ. ε. τω. 3.

Γ.ιω.7έό. ιΣ3. Ερᾶι'. 63. `

Οπ ριιτ:ινι Πω ροΠε, οτ πιιΙιι να!» πεεΠεπτ, Μι τιιιιιεπ π. Μ. Ι.ιι:πιο εοπιιιιεπτιιιποπ Δε ίιιιιτ. Ιτιιτμιε τειιι :ΙΜ εκροπιιπι ριιιιτιε νειΙιιε, Μ! τιιιπειι ιιτ ριιιιιε ρετήιιτειεροΠΐε γοιιιπτετεπι ιπειιιιι.

ΙποιεόιοιΙε εΡ: , πιιιιπτι Βιοιιιιιιιιε δ: :πιο , δ: Πειτε: ιπειιε; τιιιι πιω ειιτιίΠπιιιε τα , Μ. Ι.επιιιιιι: ω ' Ητ.ειΕπι ρΙιιιιπιιε ειπε οΙ·Η::ιιε , τιιπι Γιιιπιπἔι ειπε

τιιο!ιιττιτει δ: ΠιιΒιιΙιιτι ιτιοοείτἱιῖ. Ειιπι @το ιι ιπε ι ιπνιτιΙΠιιιιιε :ΜΜΕ ,ο τσιπ πεφτει ΕιιπιιΙιιτιτειι:επι, ό: ι

:αν

τιι.ι.-

89

οοπΓιιετιιόιπιε Γιιιινιαιεειιι , αυτι ειιιὸε! τ:ειιιΠ!ιο εμε Δ ΠειεΙί , ει: ·-Ιιοπο |ιΒιιιιεεε πωπω Μι νοι·εοε,

πιο ιιιιιιιιιιιιι ιιιροτεϊΠ:νετϋπ μπει, ειπα ειικεπιπι σεΓιιειιιιι._ Οοπιιιιειι‹ιο πω ειππιιιιεπι , ΙΙσπειιιεεΙΙΙ 8ϊε_-πιει, πε πω; οι ίιιρι:ἔι ΓεεἰρΓει·ἰιιι , άειιοτε αιω

ιπεπειιιτε:. Α' εεπιιο_νειιοικιειιεει· Μπι :εφε εειιιπι ρ:.εα, πε, ειναι ειιι!ιεε ω πιει ρι·ονιποιει πεποειι, απ·

ρεπιειε : ποσό πει νιάε!ιιειιι· εεε.επιπ ΗΕ, ιρΠ πω. Ηοιιιιιιοπι ΓιιοιΙΙιπιιιπι ι ιιΒετιι|ιΠίπιιιιιήπε τοΒιιοι ία:ε.

Ιειιςιιε:.εε κοπο, πε ειιιι·ι, ίοΙρεειτιι ,ι!ιειει·ιιπι,

πωπω ειπε ιιι:Βοειιε μ:: πι, πιιιιιπρι·ιειιίιιπ ει!

· πιει εειπιτε:ιε. Μ Μπι, πειετήιιο Μαι 8ηιεΠΠιπιιιιι ίεοει·ιε.

νικ, ό

εμε; ετ οιοιιιιο, ΤΕΚΕΝΤΙΑ. πιά·τειπ ΜΑ, π: ε. ΕΤ (μι. τιιιοπι ε. ο. Α..

ε

226 Μ.» πω. ιο.

ΤΠ ορροτειιπἱεειεεπι πρεπε :τα οπιιιιιιιιε Ιοειε

άιείΜετο: τιιιτιε·π ποπ παπι πιώ, πιιἑιιι·ι ειιἔι σει: ει , εΙοιεο , το ποπ νει!ετε.

5ειι ειιιιιπειο πι ηι.ιιιι·ειι

παπι οοπνειΓει θα νιε πιρεΜ (ει: ειιιιιιι πιιιιιι0ωιω

@στο το, ειιΙ58ειιειει ειιιιιιιιι€έι , @Μπι εἰιιιιιοιεπι ίσιο. Μοιιὸ θ:: π! , φωσ ιιιιιιιιιιιΕπιειε πιο: Με , πι: επικι Μπα οιιεεε που εεπιροτε, πια σε εμιὲιπι εοιπιποειιίΐ πιὸ ε:οπνπΙε:ίε:ειε. Νοπ18ποτσ ο ειιιιιπειιιιι ει: Δεύ (Μιά !ιιΕιοεοε ι τω επιιπε οιιιιιία Βιοι!ιει , Η νιι!ειιιε: Γείειιιειτο α: πιο, πι: πιιιιΓεοε επο!εΠπιπι ΓιιΓοιριιιε

. απο” δε ρειιοιιΙοεε€· Ιιγεπιι: παινίεεε. Ε8σ ει! ΜΜΜ ώ ιπ:σεΠΐ ρτιειι€ Νοειιιε ]ειιιιιιιι·ιι , οϋνιειιιι πιιιιι θα: @ιι 'ρι·οόιειιπι; πε πιει επι ροειιεειε ποτιοι·ιιείπε , Μ!

Ξειςιιιιιι·ι ἱρΓιιπι Πιιπιιιιιιιτι οινιΙπ ιιιτωιαιιε , να! ροειιιε

Ετ

Με ε .

9ο

ι

¦ι=ηιιι Β κ

ΙιεΗἱ ι οιιιοίιιιι ευρει·επι ιιισάετι ο δ: στ; ετΙιἰ:ι·οτ› ροΠετιι, ωρεαιωω οοι·:οιιιιιι Ι·ιοιιιιιιιιτιι (Μπι εκ

ιιτι·ειςιιο ρεπο Γιιιι:,ειιιι ριιΒιιιι·ε ευριιιιιτ) ιπιρεεΙι ιιιειιτο ιιιιιιι ίιιοτιιιιτ : οιιιιιιιιο 'δι ὶρΓε Παω επιπ τω ιιοΠετ ιιιιιιιιοεε ει! 8οιιιιιιιιιι , δαιοειωε Ιιτειιιε

ιιιἱἴετει: ι δε στα: ΜΒΜ ἰτιιριιὸοιιε , ιιιιι εκεπ:ιτιιπι. δ: ρι·ονιιιοιαπι ιεινικο δωσω τοπια: δε Πωσ

πιεσε επι ιιιοιε:ι!ιατι Ατιτοιιιιιε ειιιιάετιι ιιοΠει·, δε (ΣΔ ΟιιΠῖιιε, ιιιι!|εΈ νι ειτριιΙΙἱ, ω! ΩαΓαι·ειιι, οιιιι·ι ()ιιιιοικ: ριοΓεξΗ ετιιιι: , ροΠεειςιιιιιι 8ειι:ιτιιε σοπ ΓιιΜιιιε, ρι·εετοι·ι!ιιιε , τιιιιιιιιιε ρ!ε!ιιε δ: ιιοΜε , ιιιιἰ -ρτοοοιιΓιι!εε (ιιιιιιιε , ιιοΒοειιιπι όεάεπιτ, έν: εσωτε :ι·ιιιε, κι; ςιιἱε! ΚεΓριι!ι. ιιεκτιι·ιιειιτι αιρετετ: ιππι ιμιαιτι ιιιιιιοιε ιο ρετικ:ιιΙο οἰνἰτειε Με ι ιιιιιιςιιιιιιι ιιιιριιοΕιι «Με !ιιιιιικιιιιιτ ρπιιεἰοτειτι όιιοετιι: οπιιιἰ

πιο Ε:: Με ιιιιοςυε ραπ 6ἰΙἱΒειι:ἰΠἶιτιἑ !ιο!!ιιπι εοιιιρειι·:ιτιιι·.

Μ Η: ειιτιιοτιτ2ιτε; ά Πυάιο.Ροπιροβ

:ΜΜΜ τμιι θεεΙΞιι·επι Ιετὸ εωρἰ; τιιτιετε. ` Νοϊιιε ιιι κει· Ιιεεωιιιιιε δειιιιι;ιιε τιιιιι::τι ίτετμιουε Ηιι8ἱειινἱτ` κι·ιιιιιιριιιιιτι: Μ! Ε.ειιτιι!ιιε ()οιιίιι!, ιιιιο τιιιιιιιε Πισω

ΕπιιεΠοιιιιιι έΞιοετοτ, Πωσ! πρι.: εκρεάιίΠος,ςυα εί ίειιι: ιιεσεΙΤαι·ιιι απ: Κεριιιι!ιοε , Δω Γι.: τι:!πιιτιιιιι.

Νοε :ι8ἰιτιιιε πιω! ευριόιὲ , εοέμμι ι:Η ιιοΡαει ρΙιπιε · ιιιιάιοτιι:ειε. ΜΜΕ ιεΒιοιιεε αι:Τοκιρτειε ιιιιιει ηιιιιιιι ηιιιΗμεροποπι τιιεκτιιι·.

πιω. | Ηπα: τι: Μια νοΙιιι.

Νοε Οηιιιιιιιι Γιιιι·ιρΠ/`

Τα ετιιιιιι περα Μπι

:στα , σε νιιΙο:ιε, Ιιτει·ιιήιιο ω πιο φαω, @Με οιιιιιιιιο ιιιιΙιε!ιιε οιιιο!εε. Ετιιιιιι ιιιιιιιε>-ετιιιιτι να

Με, Πει:ιιιι·ι ρι·Μιθ ΗΜ μιτιιιιιιιι.Μ. Τ.

"

ι ε.Μ. _Τ.

,2υἄΚΤ|Πδ

ε:

ο. ω. ι>οιιι>ειο εποε. ε.·ιι. Απ. Μ. 8. ΕρἰΪΪ. η. π

Πετιπά τε Παει” ιιιιίιίΤειπ,εμιιιε εἱἱιἱθειιιιιίἰι τω· :Με ίιιιιε, ΓιιΓριειοπετιι ιιιιΙΓιιιιι Ιιιιιιειιιιιπ , εε

Κειρ. ειιιιεἐι πιιιτε ετιιιιΠειιιιιιιι , επιιιιιιιιε πι Ιρε πιει Βιιιι , Γοτει ει: πι Ιπιιιιι ροιΙεπιιιε ειπε οοιιοοι·ι:Ιιεπι εοπΗιειιετε , πώ ιιιιιιιι πιει! ιιειιιιιε ι·ιιιεεειειπ,-ιιιιε

ΚειιιρειΙι!ιαιπι Γιιιιιιιιιι ειιπι ειιΒιιιειιεε εΙεΐεκιπετε. Ιιιεεειιτι ιιοπειιιιιι πιειε Πεεπε π! εε ρει!:ιειε , ει: Πε ιιιιιιιψιειε , ειπε Πιιι!ιο ω ()οίί όεειει·:ιε , εετειοι· επι οοιιΠΠι ἴειεὶιιε , ποπ ει:Γρεέειινι παπι πιιιιι ε εε

Πεεπε ιε‹Μετειιειιε, οοιιΐεΠιπιειιιε οιππ Ρεειετε, δ: :επι Μιεεἰε ποίΜε πει· ω εεπι ΑριιΙἰιιιιι πιεσε εεε μ, ΕιΕπιΤΙιειιπειιπδεδιάιειπυιιι νεπιίΤεπι,θ. ΜιΠιιιε ἱιιπιιΙιειι·ἰε εποε, ιιΙἰΙῇιιε εοιπριιπεε ιιεειι|ειιιιιε, (Βεβι ·ι:ειιι πει· ιιιιιιετε Περειειιιι , δε εε ιρΓο πιο επιιιιιιιτιιπι ` εΠε Βιετιιι:ει Βιιπε ίιιιιι εοπιπιοειιε , εποε Η κι εί

(εε, που ιιιοεΗι ω ιπειιπι ιιιεετεπιίιιιιι, ία! πιε ιρ Έιιπιριιιιιὲειεεερειιπι ριιτει!ιαιιι.ι Ιειισμιε :επι θεια ρτοοεΠι . ιι: Μ ροεἰΠἰιιιὺπι εοιιΠΠεεεπι , ειιιπι εετ

Β :επι ποΙιἰε ει: Είεεπιε εΙε εε ,πεσει ιιιιε!ιει·ειπι , τεΐε: καστ. Λε πιιΙειι ειΕπι(ζει!ι!ιιιε είΤεπι , :ιθ`ει·ειιι· Ιιεει·ιι ιιιιιιτιιιιτιιτιι εκεπιρ!ιιιπ , ειπε ει: :κι Ι..ειιιιιιιιιπ (ΣΜΣ ιιιἱίἰΙἶεε. Ηειτ Γαιρειε Π:: εεεπι:: Πεειιιε τιΒΗ1[.ιΠο· πιιειο Μ! ΧΙΠ. Οει!επει. Μιιτειιιε :ιΙΙειεειε ειπε, ειιιιιιιι

ήπιε εισειπριιιπι ίιι!ιίετιρΓετειε , ιιιιιΒιιιέιιιε ιιιεεεείΤε Χειριιει!ιοεε Γεειρίειιιε , οπιιιεε οοριιιε ρτιπιο φαμε

εεπ;ιροεε ἱπ ιιτιιιπι ιοειιτιι οοιινειιιεε: δε πε ρεεεΠεΙιἰ πωσ Γ:ιεὶε είΤεε, (Ξερω: ιεΙιιιειιιεεεε. Ηιε @ο Πει:

τιε καει" επάεπι οριιιιοπε ίιιι,ειιιιι τεΠειιιι οπιπεε, ·

ι

τε

!

92

ό(

τ

1

Ι

Β

Ε

Κ

το απο οιιιτι!!ιιιο οοριιο :κι ΟοτΗιιἰιιιιι οιΤο ποστα τιιπι : οπο πιι!ι! , απο! τω! οι! ορριι!ιιιιι οιι!!το !ιο!ιοτοτ ι τιιτοπι !τοτ ο!Το,ιιοτι ιιτ!ι!ττιι!ιιιτ.

απο τοο

!τι Γιιιιιιιιτι οιιπιοθτιιτ!οτιο οΠοτ, ιιττιιιιιιιιιο Μια! οι» ο ο!!ιιιιιο , ό: οπο: (ῖοτΗιιϋ ιι€το οΠοιιτ , δ: το πω·

Βτι1τκ!ι1!!ιιτιι Γ:ιοοτο οοοριί!"ο.

(:!ιπιοιιο ιιοο_πι!!ι! 2

πο:: πιοο Γτειιτι τ!ιι!ι!ιιπι ο!!οτ, ποιο Βτιιιιτ!ιι!ιιιπι οοτι

τοτιτ!οτοιιιιιο , ο πιιι!τιο, φ! δειπιιι!ο Αριι!!ειτιιιο νοτιιοΒιιιιτ, ειι!τιιοπιτι !ιιιιιιιο ,ιιι: οιινοτοιιιιιο , πιο

οιτο!ροτοιιιιιτ ιι(Ξεο!Ξιτο:οιιοι! ιο ιο οιιτ!οιιι !οι:τι,ιιιιιο ιιοο ροτο!πιιιιιιει ρτοΐε&ιιο , οο!οτ!ι!ιο οτιοπι , τιιιέιτιι Με οοΠοπιιιο, οὸ οσο !ιιτοτιτ!οτοτ, νοιιτιιτιιε ο!Τοτ. Οσοι! οίιτιι ιτε ο!!οτ, ιιοο ιιιἱ!ιἱ, πει: Ποια! ιιιοο, ιιοο οιιιιιιιοιιιι οπιιοοτιιιιι ρ!ιιοιιιτ οοπιπι!ττοτο , ιι: τοπια

τιταε ιιοί!το που ίο!ιιιιι τιο!ι!ε; τω οτἰειττι Κο!ριι!ι!! οσο τιοοοτοτι οίιιιι ρτει:!οττιπι τιοτι τ!ιι!ιιτιιτοιιιιιο ,οιιιιι ί! οτ!ιιτιι ιιο!ι!ε τιιτιιπι πετ Ριι!!Τοτ, το τετοιου μπι οστι Γοιιιιι που ροΠοιιιιιο. !ιιτ!ο ρτιπιο :ιοοορ!ιιιιιε ποιο !!-°

τοπιο (Σιιιιιι!ιο οι! Χ. (Ξει!οιιτ!. Μπιτ. Μαιο, ιιιιι!ιιιε τιοε !ιοι·τιιτιο , ιι: οο!οτιίιο Βτιιιιτ!ιι!!ιιττι νοιι!ιιτιιιιο , ιιιιειο οιΕπι ιιοι:οριίΤοπιιιε οι! Π!. ()ει!οτιτ!. Μοττ.ιιοτι άσο!

τοϋοπιιιο,τιιι!π το @οι Βτιιτιτ!ιι!!ιιττι ροτνοιι!!Τοε: πιο !ι!εέιιιο !ι:οτ !!!ιιο! οπιιιιιιο !ιιτοτο!υ!ιιιιιν!οο!ιιιτιιτ;

ιιοιιιιο τιι!ιιιιε ιιοο οίΤο ι:ιιριοε ι τιιιέιιιι πο! ΠοτΠιιιιιπι νοτιι!Τοτιτ. `Νοοιιο οτιἱπι οσε !ο!ο8 ετ!ι!ττει!ιιιιιιιιτ οι ρω Επι! !ιι ιιτιιιτιτοτιιιιι τιιιιιιιιε ιτιο!τ!!!Τοτιτι Μ! οσε

ιι!!ι!!οιιιιιιιιο, εινα! τοΒ!οτιι!ιοε οιτο!ιιΠ , Μοτο οτα!! ι!!ο, ιιτιιιιιο !τιττιι ιιτιιιιι ιι!ιοιιει νοιι!!!οιιο (Στοά οίκο ιτε Πτ,ιιιιιιτ!πιο νο!!οιι·ι ρτιιιιιιιιι Γοπιροτ τοοιιιιι Γιιι!Το: φωτ! οιι!ε!οτιι τἰ!ιἱ οί!οιιιιοι·ιιιιι , οϋπι ἑι πιο ()ορι.ιειιιι το!ιοιο!ιιιιιι. @το ία! που νιτειιιι!! οιιοτ!ε οοιιεὲ, τ

ία!

`

_

ύ`4¦-~ηΔΚΤΠΣ,|`

95

Ϊ απ! @πω νἰαεΒεπα· τεπετἱ ἰΠαιπ αταετπ Με επετεἱια ποπ ροΠε : αεεἰαει·ε ααιειπ' ππἰπἰ πο!επαιπ, πασα αο!εο Με £‹α·ι5Πἰπαε αεεΜΙΠε. @απατα εατεπι τεεατα α: «Παπ , ποπ εοπεΞ8Ξε , ααπαπι ταἱ εοαΗΜ πεεττὶοτ ία&αε είΓεκπ: παπι Ιαῷἰεἱοαε αΙΤεααΕ ποπ ροταἰ ,ααὸα οπππἰα ρτἰαε ατϋἰττα£α5 Γιαπ ἴρτε,ααὲτπ

α: Εκει: Κεἰραω. εααία Ια Με ποπ ροίΤετ ααεε τε ' - `εοπΠ1ὶετε. Νεααε νετὸ παπα εοπΙἰΙἰαιπ τααιπ τε Ιἰεἰραα!ἱεεε Ιαεεο. ἰαεἱὐεα Νεο , Δ Ηρ:επεπαο,ίεα εεε ααΙαπα ΐοτταπαιπ Πε , Γεεαταε ποπ ρε:ΓρΙεἱο,

ππαιπ ε:αταπω, ;ε :ααα πΙΙΙ Γαιπππέι τατἰοπε απ, -

τπεαόμιε Γεκπρει· Μπα Ιεπιέεπτἰα , ρατπαππ αε μια: Με! ἰπἱααει εοπαΜαπε τεεὶαεπαα , ααααε αει· ατΒε

(παω-ααα ΙαιΠα ααΜεπι παπα κπἰπἰ απααατπ οίἰεπαε πω.) π1ε1πἱπὶΙΓε τα αταἰετοτ. Βεατπἰπἱ ποπ Γαππο , α: τπεατπ εοπΗΠατπ να!ετε αεΒαετἰτ 5 ίεεαιαε ίαππ ταατπ , πεααε α! ΚεἱραΒΙἱεεε εααεἑ, αε ααα αείρετα

«α, ααα δε παπε ΜΜΜ εΙὶ, πεε εΧοἰτατἱ·Ππὲ εἰνἰ Η ρετπἰεἰοίἰίΪἰπτο Ι:εΙΙο μπώ: Γεα πε ααατε!πιτπ: · :παπα εΠε εαρΙεΕπιπι ε πεααε ε]αε :εἰ Γαεα!εα:επι , π ααα ετα, ρτεετετππἰταιιπ.

ΕΒο ιπε ἱπ Με επική

εε.αβι ααιε ἰπτε|Ιἱ8εὺατπ ραΒπειπι:Ιἱ εαρΙαἱὲ ποπιἱπἱ

Με ποπΓααεαιεει·ε. Ραεπααπ εαἰτπ ρω: απ: καΗ,πιε Μαι ιπα!!ε ,

αἔιπ1 ρειεειπ ε ποπ φπα εειαετπ απαε

τειπ,ααα: ΠΠ: εα εε αεΠο εἰνΞ|ἰ-Ιενἰοτει ααοεααπΜα Δε ία!εερτο αεΙΙο,ει'απ @Με εοπαΜοπεε π! α: απ..

α, ατεί1αε ει! επ ποποτὶΗεε, δ: τεταε εεΦοπαεπ απ. και, ααα ππεαιπ απατα τατἰοπειπ,ααατπ αω ΕΜΗ ταε

ρι·απαταταιπ ρω τω: ἰπ απ: πεπεπεἱο ειιαπτώαπ Με ιπὶαεταπι πιο: είΤε απατα ,,ααἰ ατο τπεΞε τπαπΕπιπ πι Κετπραα!ἰεατπ ιπετἰεἰε ίαρρΙἰεἰα τπἱΓεττΙππα ,δε ει~ααε ` . Β ΜΜΜ '

κ

94 `

_Ζιππιις~

Ιἰίἴἰπιειπ πεππιιίΤσιπ : ιπεβίΐο ιιιιππι, αριθ οΠΕππιβ · χ η ο ο ” . ίεπι ειπε ιιπιπιπιιι , επι πιιπι;, σπιτι πιω πι ιιτιπιε οβ Γεπιπε, ΟοπΓπ!ει:πε· επιπεπ :Παπ δέ_ ττίπιπρπιιεππιρ!ι( Πιππε πάπτεϋπιπι·, ΓπΙήἰοει:ε; ιΞΓσειπ ριιιεΙιιε, π: ιποπ

ρετίοπει Γεπιρει· επ ιιιιι:ιτο!ιοι·πιπ Οινιπιιιππροτπε πΙιππιά «πωωπ πωπω: ροριι!ιιτε. Ααιπε πω: ποπ €Βο ρτἰπε Γππι ΐπΙριοειιιιε, ππὲππ πιω μπω @ποπ πω πω: ι παμε: επ πιω ρεπιπιπι, Η ΓπΙιεππεπι έΓ Ειπε, ςπἑιπι όεο!Ιπππόπ ρπτεινι , ΙΓΙιοπε:Ηθ νιτειτε:

ρο!Τοπι. (Σοπἰιιπι πιονετπ ΗΠιιενΜεει τεπιροτιε, Μπι Γπἱπ ι' πιο με:: Με, ι·ειιιοπε:πι ποι)ιτιιιιι τε!ίςπιε α:π!πιτειπ :εε ιιεΙαπιτ. Πε πικαπ, ππιΕιιιε ποπ Γεει5 Γειοιο, ἐὶιεΙ!ὲ τεΓροπάεο: παμπ: >επιιιι ε·Βο ιιιπἱοἰο: Οι

πωπω πππππιπ Μ ππἑιπι. ΠΠ: παμε ΠΠ πιπιι:ιοιεε

Καφ. εμ.ιέιπι εφ.: Ηπα ιπτει· πιο &ιΙΙοέιπτετεί'ε.: ςπὸά ανω ορππιι ω, δ: 680 Μεπι Μ: Μιτι:Ιππ ‹1‹: ποποί1πιδε πΜὶιπ,Μι880 σοπόιειοπιππε,πποπ ιπ- ν

1ο!!εια:τωπ νε!!ε, ΠΠ ειι·ιπἰε πωμπι ιπει!πει·ππτ : ι πω: ηποππιπιπιτιο σπιΕΙΤιι πι, ροιποιειιπ ρτοίεδὶὸ, π; ι παρε ΚεΓριιΕι!. :Με ὁ. πιο ειπππιιτπ, πεππο τη ππιΜ πο!ιπετεπ

νει!ε.

'

ι

._

' επεπε ι>οπιιεπιε Μ. ΜΑιιοει.ι.ο, ει· ' 6,

Ι.ΕΝΤΠΕΟ ΠΟ88. δ. Ι).

Τ

Διι;Μ. 8. ΒΡΕ α η·(36 επτά! εΧἱΙΙἰτπειΙιιιπι πιίροιΓοε πω , πει:ιπο πω. πιιΙεε, παρε πο!ιΞε ρια:Ππιο εΠε ροΙΤε,

Μοποο πι! Ε.. Ποιιιἰπιιπι Ιπετειε πιιπ , ριΙπιπιιι ιιτ ἰρίε: οιιπι οιππι οορπι πο! ποεινεπἱιετ ι· Η πο ἰὸ πω. ' επτα, πε οοιιοτπ:ε ΧΙΧ. ηπα ει: Ρἱοεπο πι! ιποι:ει· Υ πεπιεΕπιπτ , πι! Με πιι::ει·ετ. _@ρπ-νοτἰειιε Μπι,

Έ.ιθπιπι πι, πι: Ποπιπιπε ιπιρ!ιοπτειπ:, πεππε Βρε: °

ή

·

ειπε Λ

ιι

`.

δ.2δΠααΚΤΠ.$'.

το

π;

ατα αττπαε είΤετ ετα ταῦτα Εαεἱεαααε πασα πιατα ΧΙΧ. δε Γααε ΧΗ. εοποττεε παπα τα οππἰαἰε απατα

πατατα παπετετ (πατα πατατα Μπα, πατατα 8α!τποπαε _Οο¦ἱοεανἰ·τ) παρε Π.νεΠετ , εττπεαττε ποΠετ , παπα ίεἰτοτε τπε είΤε ἱπ Γαταπ·τα ΓοΙΙἰεἰτααἱπε: ααταδτ το:

δε τα!εε νἰτοε πετἰεαΙοοοίἰιὶἰοαἰε Ποετατε εαπἰο ι πε απε ίαοΠατο πε ποίΓατπ, ααοα Με αααπαε Ιεπἰοπἰοαε ποπ πατα είΓε εοτπτατττεααατα , ατ ΠΙαε ααεαπτατ.

Ε:: πατοαε ατακα ποπ αταπΙταε Χιν. εοποττεε τοπ τταπετε ποταὶ , αααε Βταπααπατα ΜΗ : αεααε θα παίἱαπτ Με πτααΠατο, ααππ απεΙΤετπ, παταντεΙΤε απ απετεπαατπ.ΠαεΙΙτο τπαπαατατα,ααοα τπαΪοτεε εοπταε Γπεταοατπ αοε παοττατοε, ατ Η νοΙ:αε νταετετατ, απατα»

ε τετ νείττατα αα τπε νεαττετ , α!τετ τα ΒἱεἱΙἰατα εατπεα

εοπἱα , οααπτ_Οαπααε , δ: εττεατπ θαπααπτ εοπτπατα Με , δε επτα ἰἱε τπ3Παοαε , πασα ΡααΠαε Ματ, πτοτἰεἱ- ο

Ιτετετατ. Βοπτττταε επτα ΧΗ. Ιατεεοποταπαε εοαετπ ααταππετετατ , τεΙταααε εοπίτε οτπαεε ΒταπααΠατα εοπετεπτατ, δ: τααε παντοαε Πγτταεαἱατττ.τταπίποττα κατ”. Ναπε εαιπ απο τεαπποτε πἱπΠο τααΒὶε οπο,

ααἑιτττ νοε ίααΠατο Βοτπἱτὶο πε ποΠῖτα, Ιεα πετ παππ τεε εΧπ!ἰεατε, αοπείτ οποτε εοτππαττεπαατπ,ατ ατα

πατε Χιν. εοποττεεζαααε αποτο ααττπο πααεο,ποΙὶἱε αεεεαετε, αατ ἱτἱαετε τπε εοπίεααἰ ποΠἰτ. ` @πατα οπτεατ ο πΙαεττατα εΡτ πατα ς αΙττετ νταεο εεαίετἰ

ΜατεεΙΙο, δ: εαετ`ετἱε ποίὶτἰ οταἰπἰε, ατα αἰε ίαπτ) πι: ΒταπααΠατπ ααεετετα παπα εοπἰαπτ τ ααατα οπο τπε-` επτα παοεο. νεα ποττοτ, οτ ααοτεαπααε πα!ιτατα εοπτταπετε πστετταε, εοατι·απατΙε, δε εοαεττι Ιππα

ααΠατα νεπταττε ααατπ πταπατπ. Αττπα , ααα ατι τπε τ απΠαττ ει·ατἰε,τϋε εεπτεο αττττετἱε τταΙΙτεε, πασα νο !πίεατα

96

ΖΙ`ΒΕΚι

ιιιΓεππι πιιιιει!ιε : πω: ιπ·πιιι Γπρετιιιιιιπτ επ, Η Βι·ιιπι πισω ιππιεπειε περοιππνειι:ιε; νεπεπιεπτει·Κειρ. ρι·οιπετι:ιε. *θε Με το νει!ειπ ποίιτοε εετειοτεε ε.

εετεειε. Ρ. Επρπιπ δε θ. Ωοροπιππι Ρτιιειιο τεε πια ,ΕΒο π: π:.κιποΒιε εοπιππΒει·επτ,δε πιιΙιεππι πω:: ι ι ι Ιιεπετεπτ, επι πω. ιιετΙιιεετεπτ.

Δ 7.

νιιΙετε.

Μ. Τ. Ο. Μ. ΜΑΚΙΟ 8. Ρ. Π. Ν

ΗΜ. ἰἰὐ. 7. ΕΡάιτ. 3.

ι

ΡΕιΓεερε ωιπιεοΒιι.Πιι πε εοπιπιππιιιι1ε ιπιιει·ιιε, ιπππιιιπε το: επιιιοε νετίιιιιιπι·, δ: (σε νιιιεο) νειιιιιιιπιπι·, Με: ιπ πιεπτεπι νεπιτε ιΙΙιτιε τεπιροτιε, ι

παο ριοκιιπε Γιιιιπιιε ππιι: ςπιπ ει:ιιιπι ιρΓππι ιιιειιι πιετποι·ιιιεεπεο. Νιιπι ω πεπιπιπΙππε Μεμιε Ι.επ :πιο , δ: Μπ.τεεΠο @τι σπιτι ιπΡοιπρειειιιπιπ νειρετι νεπιΠεπι,επ πιω ιοΙΙιειτο ιιπιπιπ ρπειιὸ πω. 4 ω. Ιιειιπιπ ιιιιτειπ τε π.ιιειιιιιοΒιιιιιο πιπι οιιιοιι,επιπ εειιιπι ρει·ιεπιι πιά ει πιιιπετειιι ιπ Ιεπιιπ,νετε!ιπιε,

πε οίιἰειο πεεΙΤειπ: Η ρι·οι·ιειΓεετετ :κι ιιεΙ!πιπ, ρετι επιππι τε πιεππι εοιπιπονειιιιτ. @πο ι;επιροτε νιιιιίι:ι ριοΓεδὶὸ πιο πιιοππε πει εοπεπιΕπιεππι, π: ποπ εκριι αιτετιι, ειιιιιι εΙΤετ ορτιπιππι παω ρπποτι ειιπιεπ έπει

πμ ιιιιπιείιπε Γει!πειε ιιιεεε ν @πως (Σπιπεεεειει·ε, ιπε πιει ππὲπι πειι ροεπιτπιτ, ποπ ειιιιοπειπ πιω ρισ ρτετ ρειιοπιππι ιπεπιπ, πιι:ιπι ρτορτει· πιω πιιιι:ει,

πω: ιιιι οιΤεπιιι ππιι νεπετειιπ.

Ρτιπιππι πι.·πιιε πω.

ειπε εοριιιε, παρε ΒεΙΙιεοΓειε: πειππε ειιι:τιι ειιιεειπ,

ραπεοείιπε ρτεεεετεπ (πε ρι·ιπέ:ιριιιπε ιοπιιοι) :επ ειιιι ριιπιίιιπ ιπ ιρΓο ιιε|ιο τ:1Ρ80€5 ωειω..ιιι σαπιο

πε π.. ει·ικιεΙεε, πι: ιρπιπι νι&οιιιιιπ ιιοι·ι·ετεπι ι Μεικι ιππιπ επι:επι εεε αΙιεπιιπι ιιπιριιίΠιποι·ππι νιι·οιππι.

@κι ςπιετιει πιιιιι ιιοπι,ρτσετει ειιπιιιιπ. @με ω". `~

γιιιιΙΓεπι,Ι"

°

,;ΜΒΔ.@τυφ

`

-97

1 Γ ε (_ _ γἱεΙΠΤεω, _άεή3ετωε νἰᾶοτἱωπ ,β ρκἰππὑιπ οοερῖ ω.

άστε ρει::εω, ::ιήι:3 ΐι1επιίη ΓεωρεωιιπΙποτ : ΜΜΜ η οϋ.πτ ειΕΜπι Γωτειιι:ᾶε ΡοωρεΪι1ε νειΙ6εΜΒΒοττετε: ,

@Μαη ἱτιΙὶἰ:ιιἱ, π: ΙκΠυπι όιιοετοτ. Ηοοἰιπετἀυπι ρτοϋεΕπιτ, δ: Μ α: ·ίε:ητευεὶει νἱἀεἱπιτυι· Έσω, δξ Μί ίετ ΓοττεΠε. ΜΒ ι1η:ιάαπι ε:: ρυΒοει οοορἰΙΤετ Με πή Η:Ποι:ε σοοδόοτέ. Εκ σο τε:Ωπροτε νΙτ Με ίιππωσε, ` πιιΙΙιιε !τηΒεταποτ.ίι:Εμ _ @μια Τἱτοπο, δε οο!Ιεἑὶἱτἰο

Δ :::ετοΙτιι εοφ !εΘοπ1Βι:ετοϋυΠΜπ:ϊε οοπω!ἰτ :ΝΑ ἐὶυε,τιιτρἱίΠπιὲ,εωὶΙΙἰε Μπι αιΠι·Ξε,ίο!υ5 Γυἔῇε. ΗΜ::

-· @ο ΜΙΒ ωἰΜ Βοέ:πι Γεώ: νιπειἐ-ριἔτεινἱ, οϋπι ἰιΩεἔτἰ ρ:ιτεε :ισα ΐιάΞΠεωοε,ίπάοε Γι;ιρςαιοτεέ (Με: ὸΞΓοεΗῖ

Μ: α: Βε!Ιο,Ιο εμιο ιιΕιε4ἰπ..εοῇε4οαἀωὰι1ω Με , ω: Μ Μηιιιιε ΞπΙΜειε ἰτιοἰἀεηάιιω ,Υαιιτντὶονειιἱεηόυω ἱιι νἱᾶοτΞε πωπω, αστα! ]ιι!πειττι οοοΕυΒἰεηἀι1ω , πω:

σπρἱοηἀι1ε επιηαπω €Χἱἱἱο @οσε ; ω: εοπΜΙοοιππι :ποτε νοΙοιπετΕι. (Ἀπὸ :ΜΗ Με ρτατεται,5 κενά

&οι·ἰ ηοΠεε , ω:: που εισάετο.τε εσωττιΕττεινε.

Ε::

οιτπιἰϋιιε ωπεπι Ηε , ηπα: ὸἰ::ἰ , πι:οωιποΜε, :Μπεσ

ΙετιιϋΕ!Ευε ε::ϊΠο , ρτωίεττἰω ἱτιτιορειπἰ , Μή οιι!!ει επ!

ῇιιπέΙ:ο είὶ τωρίιυάο : αόἀο`ετἱειπτ,κ:ιὶω ε: πιω σε.. ι·οοε.άιπ :μια "ΜΙ Πτ,εμ;ιοο! νίάετε: ροΠῖε Ποθ όο!οτε. ΕΒο.οι:τη πιοἱε (Η ςυὶσςιπιπ των: ουῇαΓρἰωπ ‹:_(ὶ)

οεπιτη ε".ωε18,οπο ΜΜΜ : αρα αοοἰὸ:τιιιπ, οππιἱει τΙΜΙυευτε. νωπ όοπ111Π1 , ποπ ηι1Μ ορτΙππα Η· γεπιὶἰ..ΙοοιιὰΙτἱο ε:ίΓε:τ, Νεά αιτηση Η είΓεε εΗςικι Γοι·πη Κεἱραϋ. τοιπηι1ειω Μ ρειτήιι ι1ττΠεπηΒ πια!!ει , των φαω ἰπ επΞΙὶο.

Μοτιετη πτιἰΜ οι:: οοο!οἰΙοε:εω,

ενιαία :Μπι Με ώ: ου:ορωι·εω,ωυ!επ “Πω π·

ειπε είὶ ειπἱπιι ΗΜ ποπ ΜΑΜ Ϊαετἱ8. που είε, απ· "ΕΜ Μπαμ Μ! :ΜΜΜ παω οιιΙρἔι πιεΒυιτιπ ώ: Δ

.

Φ

Ι

"

4

Μ

κ _/ `

'

7

,

~ .

`

4-

4

ο

Μα

98

ειιιεκ

Γοιειειππιξ Ρωειιω ειιπι ιιιιιιειιπι ειπειε τεε.ειπιππο

:πε ίιιβεπτειιι, ορειπιειτοπι :ιεειοπι Γειεπειειιπ . δε επει:ειπιιιιππι-ιετιιιπ Βιοειιιιπ·: οποιοπι :Μετα πιιιιι νινο ππποπιιπι εειριεεπι, ειιεεε:ι πε ιτιοι·ειιο οπιπετιι.

Ηπα: :ιο εε τωρα νει!ιοΙιπε ι δε ειιιι ιποιειὶπε πι, οποπ εε, ειιπι πιει, επιπΚειρποι. εοππονι πιπππειί πωπω. ”Νοεππι ειιιι οπιπε εοπιιιιπεπ πιεππι ω.. ινο Ιπι , πι: ρειιπππι Κιτσ, πι:: ιιππειιιπιπ νοιπιΠε εποε

οπεποπειπι ΡοιΤε, οπὲπι ππινετίιιπι Κεπιρποι. Ρα” Και ιιπεεπι οπιιπι πΙιειιιπε επιρίι ειιπεππι νοΙει·εε ιιιιι.ιο , πε οι οποιο ποπ ροίΤεε.πιε νοιπιιἴε επιεεπι : ειιπιιΤο οιεεεεἱεπ ,δε εο ιιπεε, ιο οποίρεε επεπιε οπο,

:πε νοιπιίΤε εειιιιπ τε!ιοπιε οιππιοπε, ροίιοπιιιπ ποπ ροεπειιιπ,ιπιιιι πιο ιιπεπι ποιο ιιεΗι. Νππο επεεπι

Η παει: οινιεειε είι,εινεπι εΙΤε :πε ι Η ποπ, ε:επιεπι ει: Π: ποπ ιπεοπιπιοειιοτε Ιοεο,οπιιιπ ο πιε Κιιοιιπιπ,

:πιο ΜιεγΙεπειε εοπεπιιιΤειιι. Ι·ιεεε εεεππι οοιιιιπ ιππ Ιπειιιιιπ: οι ποιο Ιοππιπε πεοπε.νοιπι ρει· πω”. επ

ειειπ . πε πειιιεεεε ποιο οιεεεεε, Η οποπιιο ιπ πω.

ρει·ιιεόεεε πιεσε ιποιοιΠεε. 5ππε επιιπ , οπι , εποε. πιεπε ιπεετιεπε πιιιιι ιπειιε Κειρπιιιιεεε ριοΓπεπεπε,

ειιπιιπιε Ιοεο ρπεεπε ειΤε,οποει νισειιιι. ()πιπποεπο εεεεο ίειο ποπ νιειεει πο. ιιιπΙεοε_ρεειιΙΙ`ε : οπι ιι :πε πποιίΤεπε. οποτπνιε ιπἰοπἔι μια, ιιοπείιε ειιιιιεπ.νι

νεεεπε. Λεπιιε επιτπ ιπιετιοτεε , ποπ εειπείι ΓπιΠεπτ.

Ηιιιιεε Ε.ριίιοιιιιπ νει!ιοιιοεεπι ΤοιειιίΤε ,οποπι-νει!εε, ειπα! ειιιι ιειι παπι ρπειιιιο , πιο , πιω ιοπειοι·επι

τεπιιιεειε.

@ο Η ειπα νοιο.εΧρεειιειο, πιω :επι

·ποτε εε , πε Γρετοι νιοειιο.

Με.

ι

-

-·Ι·##Ω'ὶΤΑΚΤ__Π$.

'

ν

πο

ι ο

·

τ βαδΜΑιιοεμ.ο Μ. 4,Ερπί. 7. απο | Ι

δ. ΕΤΕ εο τε ΜΒΜ: πίπὲπ εοπίὶΙἱο ἱιπεΠἰΒο, πι π :επ ραπεπάετε ποπ ππτ!εεππ , ποπ οπἱπ πο εο Με π3ίΤεπτπιιπ,1επ ποδι! το επ ΓπρὶεπτπΈ είΓε [πεϋοεπι, π: πωπω εοπΠΙΞπιπ ποπ επτεροπιππ επο : ιππιεπ δε απ11οπτΕπ: ποί'επε·νεεπίπω δ: τπ:ι Γππιππε επο)ει τπε

οεπενοΙ Ξει,ππεε "Με πιτπΞ1 οπωΕπιπππ εοππ5επ πι, :πε Παω εδά π: επ πωπω!» πο! εε, πππε'δε Ε» Ιππϊτποε εοποπεει·ε πιοἱττπτειω δ: ποπ εΠεπει εΠε οπεετεπτ π» επιππω @ο επεπ το επεδππΞ ποκοπτ > · τπει!οι·πτπ πππ πτπ!το Με νἰπετΞε , οοπ!π!πτππι

πιπππὶπεεπτἰίὶῖππε παμε ορτἰκπε 8είΤεπε, ρωιπε :πειπἰπὶ : Γεπ πιω εεπιτπ Με νἰπἰ,πεοπε εε οοπΠε

|ὶπιπεἰνἱΙἰε Βε!Η πα Βετεπἀἰ, ιιεςπε εορπιε Επι; Ροιπ ρεπ, πεε πεππε εκετοἱιπε ρτοϋπτε, ίετπρετππε Γπιπε πιο οπΕπετε : ηπα ἰπ ίεπεεπιπι :πε οποοπε ΜΠε πιο 1°ποτϋ. ιτεπετε το πτοἱ:τοπ Ιπιππε πεοπε το τππΙτίιππ ὶπεετΙπἰΙΕΞ τεοπε εετεππἰε , δ: εεο ω Ιεππρει· εμ πε Ξπι:ετε!Ιεππ. Νοπ επππ πε κοπο ρπππποεπππε, πώ

Βπε νοι!εύε ροτει·πιππε , εοπΠΠο, επεποπεπε , :πιω ώ, οιιεεεπιπτ ἰπ ποϋἱε Μπούστα, Μ! !ποε:τἰε,δε νΙ-` πιποπμπιππ ρατεε ποπ εππππε. νκπ Γπιππε ππεπτό απο Η νἰπεὶ οΞΒπὶεπε°ποπ ποτε!! , !πι&ί απο, δ: πω

. ξεέΐί. Ιπ ππο εππιπ εοπΠΗπιπ πειποῇροςοΙτ ποπ των :ΜΜΕ Ιπποπτε , πποπ επτπ Ιρε νἱπεεπ‹π Μπι! πωπω Η εει·πιπεΙί ετπιτπ εποἰπἱτπτεππό οΙὶει›‹ΙΙίὶἰὅΙπεΓπμἰεπ< τεκπ, δ: οοπππι εΞνειπ ἱπἰτἰπ οεΙΠ εἰνΙΙΞε ἱπνἰτπτπ πμ

Γεἰρετε, ε:ατεκπει ποπ πωπω ρετΠεποπ (Εἰ ποπ @παπι εππΠΗπιπ, πποε! πι, Γεεππ Μπιτ. εοε ν1πεο πε π Θε γΝ*·Φωο

πιο

ι; ι ιι ι: ιι Ιι

'

ι!ιιο Βετιει·ιι ιέ!Το ιι!!!!ια:ιδ!·οε ι αυτ ειιἰιιι τειιονειι·ο ΜΒ !ιιιιι ι:οιιιιι! ίσοι, δ: !ι!"Γε ιιι!ΑΓιιι::ιιιι εοιιιιι!εΞτιιιιι: ως , φ1επιιιτ!πιοι!ιιιιι ιιοε , ν!έὶοτἱ`!ε!ε: οι·οι!Μετιιιιτ.

Μειιιιιιιι φιο‹!‹!ιιιιι τιιιιπι οοιι!!!ιιιιιι ΜΕ, φιἰ !ιοο ίοιαι!Τε !ιιιιιι!!ιε ιιιιιιιι! ι!ιιοεπ:ε , !!!ιιι! ρειιἱιιεοἱε. Ρειτεοι· ἑι ρ!ει·ἱ!φιε, νε! ε!!σειιιι ει!› οιιιιι!!ιιιε , Ειρίετιε :παπι οοιι!!!ιιιιιι, ὰ ιιιιι!ι!ε ι:τ!επι ιιιιιΒιι! μι:: «Με ιιιιιιιιἰ ιιιι!ιαιιιιιιι : θα! !ιιι!ιετ ΗΜ :πιο , ιι: ιιιι!ιι φιἰ

(και νΜετιιτ . φ.ιετιιιιιιιι τιιοε!ιιπι : μια! ε!ιιι από ι!!ιι ιιι!ιι! ι!οε!Τε ιιτ!ι!ετει· ει! :Με Γοπιιιιει ιιεε ο!ι τιιιειιιιιιε,ι ρι·ιιι:τει· νο!ιιιιωιειιιι εκ ειιιιιι ιιιτε!!οκι, ιι!!ι!Ι ιι!!ικ! είΤο , φιοε! 6ιιΜτωοτιετιι ειΠέι·τα ε! , ρο ιιοε φιειιι ε!! ροω!!ειε, ο!!! φ:ι!ιι! νεκτετιιτ , πο τι: ι!!ιιι!· !ιοικίιο!ιιιιι οπιιιιιιο που ρυτιιτι:ε. !)ε φιο

φπα ίοιιι:!ιιιιι·ι ιιι!ιἰ! ιιιιιιιει, ι!!ε:ειε , είιιιι ειρρ:ιι·ως !ρίο φι!‹! Γεε:ετ!ιιι,ίεά κειτιιει·ι,6 @τι ιτε οοιι!!!ειι!Β Μ, πι: ιι!ιεΠε ρει·ρει:ιι!ι ιιιει!!εε , φιὲιιιι εε φα πιο! !εε, ν!ι!ει·ο ι ειιιιιι:ιι Μ εο8ιτειε ι!ε!ιοτοε,ιιΜουιιφιε εΙΤεε, κο !”οι·ι: ιιι εήιιε _ιρ!ἱιιε, φις:ιτι ΓυΒει·οε , μια» Και:: φ;ι! ΠΒιι:!!θ ρε!Τιιι·ιιε εποε, το ι:ιιτειιτι:ιιι ρεττὶἑ,

δε ίρτι:ιιιι!ε τιιἱε, φιἱετὸ, δ6!!!›ειὸ νἱνετε ι σοφιστι ε!ιιτιι τὶ!ιἱ :εε αιιιισιι ι!οιιι! πω, ω. ιιιίιιιοι!! 6!Τε:εποε, ,Δ επι Κοπιαιι€ιδ6 Μγε!!ειι!ε, ω: Κα!! ιιιιι!!εε

νινοτι:Ρδα! οὺτιι πει !ειτὲ ριικοιιι: ιήιιε ροιεΠεε,ηιιετιι νετειιιιιι· , οι: τοι·ιετιιπι οι!ιοπι οοιιιρ!ειιιι Π:: ιιοιιιιε

ιιιιιν!ε Πιιὲ ρει·ιι:ιι!ο Μπι! τω: εΠε,φιέιιιι εφη ρετι κ:ιιΙο ΜΠΗΚΕ Ρ Εηιιιι;!»:ιιι ειιιιιιιΠ 0ΡΡ©ΕΦΠΕ!ει πιοι5 ε!. ία, ι!οιιιι ιιιφιε ιιι ριιιιιιιι ιιιιι!!επι, φωτο ιο εκτεττιΞε `

ει:φ18 Ηοι:, ε!! Μακη οπιιιει ιι!!! ώ Βιιιιι:, :ι!!ειι!ε Γειιιιιιιιι:!ο::!ε, : φιοι·ιιιιι ΠιιιΒιιει ρω. φι! Μεμ:Ι11ειΧ!·

ιιιιε, ο!ειιιΠιι:ιι!εφιε .-νιτειιι!!ιιιε ιιιιι!τιςιιιιο. ,Η:ι!ιε. ·

Ο

ι ι'

πιω

ι