terms

न वदा प ( टडर फॉम) वडगांव नगरप रषद वडगांव त, मा. मु या धकार सो, वडगांव नगरप रषद वडगांव यांचे कडेस * टडर धारकाचे नांव...

0 downloads 135 Views 82KB Size
न वदा( टडर फॉम)

वडगांव नगरप रषद वडगांव त, मा. मु या धकार सो,

वडगांव नगरप रषद वडगांव यांचे कडेस * टडर धारकाचे नांव

:-

* प

:- -----------------------------------------------------------------

यवहाराचा संपू ण प ता

ी. ------------------------------------------------------------

* फोन नं.

:- -----------------------------------------------------------------

* ई मेल आय डी

:- -----------------------------------------------------------------

* कामाचे नांव

:- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* मु ळ अंदाजप क य र कम * बयाणा र कम

पये

* डपॉझीट र कम * कामास मु दत

पये

पये

:- ------------------------------------------------------------------:::-

वर नमु द केलेले काम मी/ आ ह नगरप रषदे या टडर नोट सी

माणे असले या मुदतीत पूण क न

दे णेस तयार आहोत. हे टडर मंजरू झालेनत ं र सोबत या अट व शत पाळ याचे व या पूण कर याचे मी / आ ह मा य करतो यात कसूर झालेस करारातील अट म ये नमू द केले या र कमावर ल ह क सोडू न दे यास व ती नगरपा लकेस दे यास माझी / आमची संमती आहे . बयाणा भरले बाबतची

कॅन पावती टडरसोबत जोडल आहे .

दनांक :म तेदाराची सह

अट व शत १) काम यो य त परतेने चाल वले पा हजे व केलेले सव काम यो य

रतीने असले पा हजे. वापरावयाचे

सा ह य टडर दे णा-या इसमाचे / इसमानी पुरवावयाचे अस यास ते सदर

पे श फकेशन करणेचा अ धकार

पे श फकेशन

माणे असले पा हजे.

यु. पल इंिज नयर यांना राह ल. तसेच म तेदाराचे सव काम

पे श फकेशन माणे व सावज नक बांधकाम / मिज ा वभागाचे मॅ यु अल

माणे झाले पा हजे.

२) जस जसे काम होईल तस तसे र नंग बल आदा केले जाईल. ३) काम समाधान कारक

रतीने पूण झा यानंतर म तेदाराने दाखला मागणी केलेस दे णेत येईल.

म तेदाराने

या जागेत काम केले असेल

कर यासाठ

जी इमारत

या जागेतील सव पायाडे ( कॅफो डीं ज), श लक रा हलेले

सा ह य, केरकचरा काढू न नेले जाई तोपयत व

या इमारतीवर काम झाले असेल

यां या ता यात असेल अशा कोण याह

कं वा काम

इमारतीचे सव लाकडी काम,

दारे , खड या, भंती, ज मनी कं वा इतर भाग साफ केला जाई तोपयत तसेच सदरहु कामाचे मोजमाप घेतले जाईतोपयत अशा

कारचा कोणताह दाखला दे यात येणार नाह

असे समज यात येणार नाह .

४) काम अयो य झाले अस यास अगर लावून

पे श फकेशन

कं वा सदरहु काम पूण झाले

माणे सा ह य वापरले गेले नस यास ते काढावयास

याचे जागी दुसरे सा ह य वापरणेस लावणेचा नगरपा लकेस अ धकार आहे . नापसंत केले या

कामाची कं मत अगर काढू न टाकले या सा ह याची कं मत अगर पु हा नवे सा ह य घात याब दलचा चाज हे टडर इसमास जी कोणती र कम

अ धकार नगरपा लकेस आहे . याने / यांनी

यावेळी अगर पुढे मळणार असेल वखचाने हे काम के यास

यातू न कपात करणेचा

न उदभवणार नाह .

५) म तेदारा या कोणाह मजूरास काम चालू असता काह दुखापत वगैरे झा यास अगर अपघाताने मृ यू आ यास

यासंबधाने

यास अगर

याने वारसास

यावया या कोण याह

जबाबदार म तेदारावर आहे . नगरपा लकेचा या याशी कोण याह

नु कसानीची भरपाईची

कारचा संबध ं राहणार नाह . यासाठ

आव यक या र कमेचा वमा उतर वणेची जबाबदार म तेदारावर राह ल. ६) म तेदाराने

लेमचे कारण घड यापासू न ( हणजे मोजमापे घेत या या वगवार

के या या

कं वा

डझाईनम ये वगैरे फरक करणयाब ् दल केले या हु कु मा या तारखेपासू न) एक म ह याचे आत लेखी

मागणी सादर केलेल अस या शवाय कोण याह प रि थतीत म तेदारास नगरपा लकेकडू न कोण याह कारणासाठ काह ह नु कसान भरपाई (कॉ मेनसेशन) माग याचा ह क् राहणार नाह .

७) जे हा कामा या कोणतयाह ् बाबी मंजरू केले या तपशीलावर हु कु म पूण केला अस याने मा य करता येईल ते हांच या या बाबी संबध ं ी टडर म ये ठरलेले दर लागू होईल.

८) १)म तेदाराने १८ वषापे ा कमी वया या कोण याह इसमास कामावर लावता कामा नये. २)शत स अनुस न नसलेले कोणतेह माणूस काम कर त अस याचे आढळू न आ यास यास कामाव न काढू न टाक यामु ळे सदरहु काम पु रे होणेस राहणार नाह .

वलंब लागला तर

याब दल नगरपा लका जबाबदार

९) कोणतेह टडर कमीचे अगर जा तीचे मंजरू अगर नामंजरू करणेचा अ धकार नगरपा लकेने राखू न ठे वला आहे . १०) म तेदाराने फायनल बलातू न महारा सु र ा ठे व सव

नगरप रषद लेखासं हता १९७१ मधील तरतूद माणे १० ट के

कार या कामातू न कापून घेऊन ते म तेदाराचे नांवे जमा करणेत येईल व काम पुरे

होऊन सहा म हने झा यावर काम चांग या ि थतीत आहे अगर ते कसे पाहू न सदरची र कम परत करणेत येईल. दर यान कामात कमी जा त दसून आलेस म ते दाराने आपले खचाने दु आहे .

याने तसे न केलेस सदर र कमेतू न दु

ती क न दे णे

ती क न घेऊन बाक ची र कम दल जाईल. र कमेस

याज मळणार नाह . जादा खच आ यास म तेदाराकडू न वसु ल केला जाईल. ११) टडरम ये काम पुरे कर यास दलेल मुदत म ते दाराने तंतोतंत पाळल पा हजे. या मु दतीचा

ारंभ करार

तारखेपासू न धरला जाईल. टडर मंजरू ची समज द यापासू न २० ( वस) दवसातच म तेदाराने करार

क न दला पा हजे. या मुदतीत पुतता न झालेस फेर टडर काढले जाईल. व होणा-या नु कसानीस टडर मंजरू झालेला म ते दार जबाबदार राह ल. नेमू न

दले या मुदतीत म ते दाराने काम यो य र तीने व

द तेने केले पा हजे. (कारण मु दत हे कं ाटातील मु य त व आहे असे म तेदाराने मानले पा हजे) कामाची

गती यासाठ मु दती या

माणात यो य ती ठे वल पा हजे.

१२) म तेदारास कामाची मुदत संप यापूव यो य ती कारणे नमूद क न मु दतवाढ ची मागणी करता येईल परं तु सदरची मागणी मंजरू करणेचे अ धकार नगरप रषदे स राह ल . अ यत: खाल ल माणे दररोज दंड आकारणेत येईल.्

५० हजार पयत दररोज १००

पये

५० हजार ते १ लाख दररोज २०० १ लाख ते ५ लाख दररोज ५००

पये पये

५ लाखाचे वर ल सव कामे दररोज १०००

पये

या माणे दं डाची आकारणी केल जाईल.् मु दतीत काम पू ण करणेची जबाबदार म तेदार व जामीनदार यांची आहे . मु दत संपलेनत ं र नगरपा लका के हांह म तेदार, जा मनदार यांना १ (एक) म ह याची नोट स दे ऊन रा हलेले काम पूण करणेस फमावेल वे पुण क न घेईल याम ये येणा-या सव

या मुदतीत काम पूण न झालेस यो य

या

कारचे काम नगरपा लका

कार या नु कसानीस म तेदार, जामीनदार जबाबदार राह ल.

१३) करारातील शत नु सार म तेदार जर नु कसान भरपाई दे यास जबाबदार असेल अथवा भयंकर आजारामु ळे कं वा मृ यू मु ळे अथवा कोण याह अ य कारणामुळे जर काम करणेस असमथ असेल तर नगरपा लकेचे हताथ यो य वाटे ल खाल ल पैक कोणतेह एक अगर सव माग ि वकारणेचा नगरपा लकेस अ धकार आहे .

अ) कं ाट र द करणे यामु ळे म तेदाराची सव

कारची र कम ज त होईल.

ब) एखादे काम अगर कामाचा भाग नगरपा लकेमाफत करावा लाग यास येणारा सव खच म तेदाराचे नांवे खच घातला जाईल व ती र कम (क) म ये नमू द केलया ् प दतीनु सार वसु ल केल जाईल. ् क) रा हलेले काम टडर मागवून अ य म तेदाराकडू न जबाबदार राह ल.

वसु ल केल जाईल.

करवून घेतलेस येणा-या नु कसानीस म तेदार

या याकडू न ती र कम न.पा. कायदयातील घरफाळा वसु ल प दतीचा अवलंब क न

१५) कामा या पुततेसाठ म ते दारना लागणारा माल, यं सामु ी, ह यारे शडया पायाडाचे सा ह य इतर साधने अथवा हं गामी कामाला लागणा-या आव यक व तू करारा माणे नगरपा लके या

वत:चे खचाने आणावया या आहे त. (फ त व श ट सा ह य

टोअरमधून दे णे चे ठरले असेल तर ते मा

मोजमाप अगर वजन दे यासाठ

कं वा मापे घे यासाठ

अशा वगात समा व ठ करावयाचे नाह )

कं वा मापे घे यात अथवा माला या अगर

कामा या कोण याह वेळी कं वा वेळोवेळी होणा-या तपासणीम ये मदत करणेसाठ लागणार ज र ती माणसे व इतर साधन सामु ीह

म तेदाराने

पुरवावयाची आहे .

याब दल

याला मोबदला

मळणार नाह .

जर

यां याकडू न या माणे तज वज झाल नाह तर नगरपा लका म तेदारा या खचाने यव था कर ल. करारा माणे म तेदाराला दयावयाचे र कमेतू न अथवा अनामत र कमेतू न असा खच वजा केला जाईल. ह

जबाबदार

नगरपा लकेने ठरवावयाची आहे . म तेदाराने ज र

या ठकाणी कुं पण घालू न व दवा ठे वून लोकांचे धो यापासू न र ण केले पा हजे या

माणे द ता ठे व यासाठ दुल

के याने कोण याह

दुसरा काह कायदे शीर इलाज केला तर अशा

य तीस दुखापत झाल व य तीने फयाद, खटला अगर

ये क फया दत खट यात आप या बचावासाठ होणारा खच

सोस यास म तेदार बांधील राह ल. याकामी दयावी लागणार नु कसान भरपाई व फयाद चा खच म तेदारानेच दे णेचा आहे . अथवा आपसात तडजोड झा यास याचा खचह म तेदारानेच दे णच े ा आहे .

१६) नगरपा लके या पूव मंजरू शवाय म ते दाराला काम दुस-या या नांवाने करता येणार नाह पोटम

यानेह दे ता येणार नाह जर

याने काम दुस-याचे नांवे क न दले कं वा दे याचा

दवाळखोर ठरवू न घे यासाठ कोटात काम चाल वले अथवा आप या सावकाराबरोबर

तडजोड (आणेवार त वावर केल अथवा तसा कर याचा याने कोण याह अ य इसमाने

असा अ धकार अशी

य ती

य न केला, वचन दले अथवा

यांचेय न केला कं वा

यां या दे या या बाबतीत

य न केला कं वा दे णगी दे याचा अगर कसलाह

सांप तीक अगर अ य त-हे चा फायदा क न दे याचा म तेदाराने तफ या

कं वा

या या कोण याह य , अनोकराने अगर कृ ती केल

याचे

याच माणे

कामाचा हतसंबध ं नगडीत झाला तर म ता र द कर यास पा

राह ल. म ता र द केलेनंतर म तेदाराने भरलेल र कम ज त होईल.

१७) टडर दले या कामाची मापे अंदाजे दलेल असतात आ ण टडर अथवा अंदाजप क यात दाख वले या कामा या पे ा केले या कामाचे

माण अ धक उणे झा यास

याब दल वचारणा कर याचा हक् क म तेदारास

राहणार नाह .

१८) कोणतेह काम (मु ळ ए ट मट मधील) कमी अगर जा ती जेवढे करणेस लेखी हु कु म होईल तेवढे म तेदाराने करणेचे आहे . याब दल त ार चालणार नाह . १९) सदरहु

काम गर

नगरपा लकेचे

ा धकृ त अ धकार

मटे रयल यो य ते वाप न काम चांग या

यांचे दे खरे खीखालयांचे पसंती माणे कामाचे

कारे पूण क न दे ईन नापसंत काम अगर माल मटे रयल दसू न

आलेस ते मी काढू न दुसरे चांग या कारचे मटे रयल वाप न काम पूण क न दे ईन.

याब दल जादा आकार

मागणार नाह व त ारह करणार नाह . २०) नगरपा लके या सूचने माणे जर एखादे काम अगर कामे म ते दाराने करणेस नाकारलेस लॅ क ल टम ये घालणेचा अ धकार नगरपा लकेस राह ल.

याचे नांव

२१) अ य जादा काम करावे लाग यास याचा दर मंजरू शासक य दर सुची माणे दे णेत येईल . २२) नगरपा लकेने दले या मालाची कं मत व म शनर चे भाडे बलातून वसुल केले जाईल . २३) कामाची तपासणीस आपण अगर आपले अगर आप या

त नधी आ यास

यांना आव यक ते सहकाय दे ईन व आपण

त नधीकडू न मळाले या सु चनांचे यो य र तीने पालन कर न.

२४) म तेदारानी रॉय ट ि लअरर स स ट फकेट आणून दे णच े े आहे . तसेच वेळोवेळी शासक य कर वाढ यास अगर न वन बस व यास तो भरणेची जबाबदार

म तेदारावर राह ल व शासक य स युलर सदर कामास

बंधनकारक राहतील. २५) लेबर लायसे सची जबाबदार म तेदारावर राह ल. २६) कामातील नघालेले जुने मटे रयल न.पा.

टोअरकडे जमा करणे बंधनकारक आहे .

२७) झाले कामाचे दे यक नधी उपल धतेनु सार अदा करणेत येईल. २८) वर ल अट तील कामा या अनुषंगाने असले या सव अट म तेदारावर बंध नकारक राहतील.

म तेदाराची सह

प र श ट (अ) करावया या कामासाठ नगरपा लकेने तप शल

टोअरमधून पु रवावयाचे (अंदाजे) सा ह य आ ण याचा आकार कोण या दराने ठरवावयाचे ते दश वणारे प र श ट म तेदाराकडू न

आकार

सा ह याब दल

यावयाची तो दर

या दराने

(सा ह य)

या ठकाणी

दयावयाचे ते ठकाण

ट प :- टडर दे णा-या इसमाने कं वा फमने टडर सादर कर यापू व वर ल प र श टातील दर मे मु या धकार यांना हा फॉम दे ताना भरले आहेत हे पा हले पा हजे.

म तेदार

मु या धकार

वडगांव नगरप रषद वडगांव

वडगांव नगरप रषद वडगांव प र श ट- अ त ा प

मी / आ ह या दारे असे नमूद करतो क , महारा

नगरप रषदा नगरपंचायती व औदयो गक नगर

अ ध नयम १९६५ चे कलम १६ (१) (आय) व कलम ४४ (१) (ब) तरतु द या,

या खाल उदधृत केले या आहे त.

मा हती आहे आ ण गंभीरपणे नमू द करतो क , नगरपा लकेशी कं वा नगरपा लके या अ धन कं वा नगरपा लकेने कं वा नगरपा लके या वतीने कर यात येणा-या सं वदे म ये नगरप रषदे या कोण याह नगरसेवकाचा कोणताह ह सा कं वा हतसंबध ं कं वा आम याशी भागीदार नाह . कलम १६ (१) (आय) : यापुढे तरतूद केल

असेल

या य त र त नगरपा लके या आदे शाव न केले या

कोण याह कामात कं वा नगरपा लकेशी कं वा नगरपा लके या अ धन कं वा नगरपा लकेने कं वा नगरपा लकेचया ् वतीने केले या कोण याह सं वदे त िजचा कोणताह

वत:चा कं वा आप या भागीदारामाफतकं वा अ य

र या

ह सा कं वा हतसंबध ं असेल.

कलम ४४ (१) (ब) : पा लका सद य

हणून कं वा नगरपा लके या कोण याह स मतीचा सद य

हणून

या

कोण याह बाबतीत कलम १६ चे पोट- कलम (३), खंड (अ), (ब), (क), (इ) व(ग) म ये वणन के या माणे याचा कं वा

ह याची

यांचा भागीदाराचा

कं वा

य ती या वतीनेकं वा अ

हतसंबध ं ाची कं मत काह ह असो यावसा यक

टयार तीने कोणताह

कं वा जीत

ह सा कं वा हतसंबध ं असेल. अशा

या या अशीला या,

क या या

याचा ह सा कं वा हतसंबध ं असेल अशा कोण याह बाबतीत मतदान

कर ल. न वदा धारकाचे नांव :- -------------------------------------------------------------प ता :- --------------------------------------------------------------------------न वदा धारकाची सह

---------------------------------------------------------------------------दनांक :सा ीदाराचे नांव :- -------------------------------------------------------------प ता :- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------दनांक :-

कं वा इतर

सा ीदाराची सह